بررسی الگوی بیان ژن رمز‌کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در شاخساره ارقام گندم حساس و مقاوم و خویشاوند وحشی Aegilops crassa تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت نقش پمپ پروتونی غشای پلاسمایی (H+-ATPase) در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیک گیاه، الگوی بیانی این پمپ در شاخساره ارقام گندم مقاوم ارگ و حساس الموت و خویشاوند وحشی آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. تنش شوری با افزودن mM 150 کلرید سدیم اعمال و نمونه‏برداری از شاخساره گیاهان مذکور در ٣ زمان صفر، ١٢ ساعت و ٣ هفته پس از اعمال تنش انجام شد. برای نرمال کردن مقدار cDNA نمونه‏های مختلف از ژن رمزکننده اکتین به عنوان ژن مرجع استفاده شد و میزان بیان نسبی ژن با استفاده از Real-time PCR در نمونه‏های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در سه هفته پس از اعمال تنش شوری میزان بیان نسبی ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی بیشتر از‏ 12 ساعت پس از تنش بود. همچنین بیان ژن مذکور سه هفته پس از تنش در رقم مقاوم تفاوت معنی­داری با خویشاوند وحشی و رقم حساس داشت. نکته قابل توجه عدم تغییر معنی‏دار بیان این ژن در زمان‏های مختلف پس از اعمال شوری در رقم حساس بود. همچنین بررسی بیوانفورماتیکی پیشبرنده ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی، مشخص کرد که چندین موتیف مربوط به پاسخ به تنش‏های مختلف غیرزیستی و پاسخ به نور در پیشبرنده این ژن وجود دارد. در مجموع مطالعات بیوانفورماتیک و آزمایشگاهی نقش ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی را در القای مقاومت به شوری نشان داد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the expression pattern of a gene encoding plasma membrane pump under salt stress in the shoots of resistant and sensitive wheat cultivars and its wild relative, Aegilops crassa

نویسندگان [English]

  • Zahra Zinati
  • Abbas Alem Zadeh
  • Esmaeil Ebrahimi
  • Ali Niyazi
چکیده [English]

Plasma membrane proton pump (H+-ATPase) has important roles in various physiological processes. Hence, the expression pattern of the gene which encodes a plasma membrane proton pump was surveyed in the shoots of resistant and sensitive wheat cultivars and its wild relative, Aegilops crassa under salinity stress. Salinity stress induced by adding 150 mM NaCl to the basic solution and sampling was performed in three intervals: 0, 12 h and 3 weeks after applying salinity treatment. A quantitative PCR technique was used to study the relative expression of the gene of interest and a gene encoding actin was used as the reference gene to normalize the samples. The results showed that the expression level of the gene encoding plasma membrane proton pump significantly increased in response to salt stress after 3 weeks in comparison to 12 h after applying salinity treatment. It also revealed that the expression level of the gene was significantly higher in the resistant cultivar, Arg, than sensitive cultivar and Aegilops crassa. It revealed that the expression level of the gene was not significantly different in sensitive cultivar under salinity treatment in different times after salinity treatment. The bioinformatics analysis of promoter region of the gene encoding plasma membrane proton pump showed that various motifs within this region involved in response to abiotic stress and light. Overall, bioinformatics and laboratory studies revealed that gene encoding a plasma membrane proton pump plays a role in induction of salinity tolerance.          

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • salt stress
  • Proton pump
  • Wheat

بررسی الگوی بیان ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در شاخساره ارقام گندم حساس و مقاوم و خویشاوند وحشی Aegilops crassa تحت تنش شوری

 

زهرا زینتی1، عباس عالم‏زاده*2، اسماعیل ابراهیمی3، علی نیازی3

1استادیار بخش اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

2دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3دانشیار مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

تاریخ دریافت: 22/02/1393، تاریخ پذیرش: 13/05/1393

 

چکیده

با توجه به اهمیت نقش پمپ پروتونی غشای پلاسمایی (H+-ATPase) در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیک گیاه، الگوی بیانی این پمپ در شاخساره ارقام گندم مقاوم ارگ و حساس الموت و خویشاوند وحشی آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. تنش شوری با افزودن mM 150 کلرید سدیم اعمال و نمونه‏برداری از شاخساره گیاهان مذکور در ٣ زمان صفر، ١٢ ساعت و ٣ هفته پس از اعمال تنش انجام شد. برای نرمال کردن مقدار cDNA نمونه‏های مختلف از ژن رمزکننده اکتین به عنوان ژن مرجع استفاده شد و میزان بیان نسبی ژن با استفاده از Real-time PCR در نمونه‏های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در سه هفته پس از اعمال تنش شوری میزان بیان نسبی ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی بیشتر از‏ 12 ساعت پس از تنش بود. همچنین بیان ژن مذکور سه هفته پس از تنش در رقم مقاوم تفاوت معنی­داری با خویشاوند وحشی و رقم حساس داشت. نکته قابل توجه عدم تغییر معنی‏دار بیان این ژن در زمان‏های مختلف پس از اعمال شوری در رقم حساس بود. همچنین بررسی بیوانفورماتیکی پیشبرنده ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی، مشخص کرد که چندین موتیف مربوط به پاسخ به تنش‏های مختلف غیرزیستی و پاسخ به نور در پیشبرنده این ژن وجود دارد. در مجموع مطالعات بیوانفورماتیک و آزمایشگاهی نقش ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی را در القای مقاومت به شوری نشان داد.  

واژه‏های کلیدی: بیان ژن، پمپ پروتونی، تنش شوری، گندم.مقدمه

گندم از عمده‏ترین محصولات کشاورزی ایران و تامین کننده بیشترین نیاز غذایی کشور می‏باشد. با توجه به حساسیت گندم به تنش‏های محیطی، با افزایش تحمل این گیاه نسبت به این تنش‏ها می­توان قدم‏های اساسی برای افزایش عملکرد گندم و پایداری آن در سال‏های مختلف برداشت. تنش شوری یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی می­باشد (Flowers, 2004). حداقل 20% زمین­های تحت آبیاری دنیا تحت تاثیر شوری هستند (Sahi et al., 2006). انتظار می­رود که افزایش شوری تا نیمه قرن حاضر منجر به از بین رفتن 50% از زمین­های زراعی دنیا شود (Tuteja, 2007). در هنگام تنش شوری، گیاه با دو تنش اسمزی و یونی روبرو می‏شود (Alvarez et al., 2003) که ایجاد تعادل اسمزی و یونی در گیاه، از مهمترین عوامل ایجاد‏کننده تحمل می­باشند (Niu et al., 1993). تحت تنش شوری، سدیم از طریق کانال­های کاتیونی غیرانتخابی و انتقال­دهنده­های سدیمی با تمایل کم[1] (HKT1)، وارد ریشه گیاه می­شوند (Maser et al., 2002). انتقال فعال سدیم به خارج از سلول یا انباشت کردن آن در واکوئل، می‏تواند مانع اثرات مخرب سدیم در سلول گیاهی شود (Zhu, 2003). در گیاهان، آنتی­پورترهای ثانویه سدیم/پروتون برای انتقال سدیم در خلاف جهت شیب پروتونی در غشاهای سلولی و واکوئلی وجود دارند (Apse and Blumwald, 2007). نتایج حاصل از پژوهش Saeedpour et al. (2014) نیز بیانگر نقش ژن رمز کننده آنتی­پورتر غشای واکوئلی (NHX) در پاسخ به شوری می­باشد. آنتی­پورترها از نیروی محرکه پروتون که توسط پمپ­های پروتونی ایجاد می­شوند، استفاده می­کنند. در گیاهان، تنها پمپی که شیب پروتونی در غشای پلاسمایی ایجاد می­کند، پمپ پروتونی یا همان پمپ H+-ATPase است (Palmgren, 2001) که بعداً سایر انتقال­دهنده­ها مثل آنتی­پورترهای سدیمی/هیدروژنی از این نیروی محرکه استفاده کرده و انتقال ثانویه را انجام می‏دهند. به همین دلیل تصور می­شود که پمپ پروتونی غشای پلاسمایی نقش مهمی در تحمل به شوری داشته باشد (Michelet and Boutry, 1995). حدود 25 تا 50 درصد از ATP سلولی توسط این پمپ مصرف می­شود که بیانگر اهمیت این پمپ یونی می­باشد (Felle, 1982). پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در بسیاری از کارکردهای فیزیولوژیک نظیر وقایع مرتبط با تورژسانس مانند رشد سلول و گیاه، باز و بسته شدن روزنه و تحمل به شوری نقش اساسی دارد (Michelet and Boutry, 1995). تنظیم این پمپ در دو سطح رونویسی و پس از ترجمه صورت می‏گیرد (Janicka-Russak, 2011). تنظیم پس از ترجمه بواسطه فسفریلاسیون این آنزیم (Kanczewska et al., 2005) و همچنین تغییرات محیط لیپیدی غشای سلولی انجام می­شود (Kasamo, 2003). شواهد نشان می‏دهند که پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم/کالمودولین به عنوان یک تنظیم­کننده مثبت (van der Hoeven et al. 1996) و پروتئین­کینازهای سرین/ترئونین به عنوان یک تنظیم­کننده منفی (Fuglsang et al., 2007) مسئول فسفریلاسیون پمپ پروتونی غشای پلاسمایی می­باشند. محققین نشان داده­اند که پیام­های ناشی از شرایط محیطی مانند شوری در گوجه­فرنگی و توتون (Niu et al., 1993; Binzel, 1995)، دمای پایین در خیار (Ahn et al., 2000)، فلزات سنگین در خیار (Janicka-Russak and Klobus, 2007)، خشکی در سویا (Surowy and Boyer, 1991)، نور طبیعی در سیب­زمینی (Harms et al., 1994)، تنش مکانیکی در توتون (Oufattole et al., 2000) و هورمون­ها در ذرت (Frias et al., 1996) منجر به تغییر بیان ژن‏های رمز­کننده این پمپ می­شوند. گزارش شده است که تنش شوری باعث افزایش فعالیت پمپ پروتونی غشای پلاسمایی هم در هالوفیت­ها و هم در گلایکوفیت­ها می‏شود (Sahu and Shaw, 2009; Lopez-Perez et al., 2009; Shen et al., 2011). تا کنون دانش اندکی در رابطه با نوع الگوی بیان ژن‏های مختلف تحت تنش‏های زیستی و غیرزیستی در ارقام حساس و مقاوم یک گونه زراعی و مقایسه آن با گونه‏های وحشی وابسته به آنها بدست آمده است. در پژوهشی که توسط Ravash et al. (2013) انجام شد اهمیت پیدا کردن ژن­های مؤثر در ایجاد تحمل به تنش­ها در خویشاوندان وحشی گیاهان نشان داده شده است.  با اینکه گندم یک گونه زراعی مهم در سرتاسر جهان می‏باشد و تحقیقات زیادی نیز نقش پمپ پروتونی را در تحمل به شوری نشان داده‏اند اما تا کنون گزارشی از الگوی بیان ژن‏های رمزکننده این پمپ در ارقام مقاوم و حساس گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت شوری ارائه نشده است. به همین دلیل این تحقیق به منظور مطالعه چگونگی الگوی بیانی ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در شاخساره ارقام گندم مقاوم (ارگ) و حساس (الموت) به شوری و خویشاوند وحشی Aegilops crassa در زمان­های مختلف پس از اعمال تنش شوری انجام شده است. همچنین با توجه به اینکه ژنوتیپ­های وحشی ذخایر با ارزشی از ژن­های مقاوم به تنش­های مختلف می‏باشند (Munns and Richards, 2007) و ژنوم D گندم از گونه­های Aegilops منشاء گرفته است (Gorham, 1990)، بیان این ژن در ژنوتیپ وحشی A. crassa نیز جهت مقایسه با ارقام زراعی و یافتن همولوگ برتر مورد بررسی قرار گرفت.  همچنین جهت درک چگونگی تنظیم بیان این ژن و نقش آن در  سازوکار‏های مولکولی تحمل به تنش‏های مختلف، 2000 جفت باز بالادست ناحیه –UTR'5 ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی به عنوان پیشبرنده مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش­ها

به منظور برررسی تغییرات بیان ژن رمزکننده پمپ پروتونی تحت شرایط تنش شوری در ارقام گندم مقاوم ارگ و حساس الموت و خویشاوند وحشی آن، Aegilops crassa، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال­های 90 و91 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل ژنوتیپ‏، ارقام گندم زراعی ارگ ­(مقاوم به شوری) و الموت ­(حساس به شوری)، و یک خویشاوند وحشی (A. crassa) (دارنده ژنوم DD)، و زمان نمونه­برداری در سه سطح (صفر ساعت، 12 ساعت و 3 هفته پس از اعمال تنش) بودند. در این تحقیق از کشت هیدروپونیک و محیط کشت مایع هوگلند استفاده شد (Kerepesi and Galiba, 2000). گیاهچه­های 21 روزه به مدت سه هفته تحت تنش شوری، mM 150 کلرید سدیم، قرار گرفته و نمونه­برداری از بافت شاخساره در سه زمان صفر، 12 ساعت و 3 هفته پس از اعمال تنش شوری انجام شد.

استخراج RNA کل توسط کیت column RNA isolation kit (دنازیست، S-1020-1)، طبق دستورالعمل کیت انجام شد. کمیت RNA استخراج شده توسط دستگاه نانودراپ (در طول موج­های 260 و 280 نانومتر) و کیفیت آن با الکتروفورز روی ژل آگارز 1% بررسی شد. به منظور حذف آلودگی  DNAژنومی در RNA استخراج شده، با توجه به دستورالعمل کیت فرمنتاز (K0701) تیمار  DNaseانجام شد. سپس به منظور اطمینان از حذف DNA ژنومی از RNAهای استخراج شده، از RNA تیمار شده در یک واکنش PCR استفاده شد. رشته اول cDNA نیز با استفاده از کیت First Strand cDNA Synthesis (فرمنتاز، EP0441) و طبق دستورالعمل کیت تهیه شد.

تکثیر قطعه‏ای از ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی، همسانه‏سازی و توالی یابی آن

 ابتدا قطعه­ای با طول 137 جفت باز از ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی  از A. crassa در حجم ٢٠ میکرولیتر واکنش زنجیره‏ای پلیمراز شامل mM ١٠ تریس، mM ٥٠ کلرید پتاسیم، mM ٥/١ کلرید منیزیم، µM ٢٠٠ از هر یک از نوکلئوتید تری فسفات‏ها، µM ٥/٠ از هر یک از آغازگرهای اختصاصی، 1 میکرولیتر از cDNA به عنوان رشته الگو و یک واحد آنزیم DNA‏پلیمراز تحت چرخه حرارتی C° 94 به مدت 5 دقیقه و سپس30 چرخه با C° 94 برای 30 ثانیه، C° 2/50 برای 20 ثانیه و C° 72 برای 30 ثانیه تکثیر شد. در انتهای چرخه­ها هم یک مرحله نهایی با دمای C° 72 به مدت 15 دقیقه انجام شد. سپس برای تایید صحت قطعه تکثیرشده، قطعه حاصل با استفاده از کیت TA clone PCR Cloning Ins ساخت شرکت فرمنتاز (K1213) در درون ناقل pTZ57R/T الحاق شده و طبق دستورالعمل کیت به سلول‏های باکتری DH5α انتقال یافت و روی محیط LB جامد حاوی آمپی‏سیلین (µg/ml  50)،  IPTG[2](µg/ml 20) و [3]X-gal (µg/ml 20) کشت داده شد. روز بعد، از کلنی­های آبی و سفید تشکیل شده، کلنی‏های سفید که حاوی پلاسمید نوترکیب بودند روی محیط کشت انتخابی LB شناسایی شدند. برای اطمینان از الحاق قطعه تکثیر شده در ناقل، چند کلون سفید انتخاب شده و از آن­ها به عنوان رشته الگو در یک واکنش PCR استفاده شد. سپس حدود 100 نانوگرم از پلاسمیدهای نوترکیب توسط Gene JET Plasmid Miniprep Kit (فرمنتاز، K0502) استخراج و جهت توالی­یابی به شرکت دنا زیست ارسال شد. پس از توالی­یابی، توالی مربوط به ناقل توسط نرم افزارNT1 10.3.1  Vector حذف و توالی نوکلئوتیدی باقی‏مانده با استفاده از برنامه‏های blastx و blastn با توالی‏های موجود در سایت NCBI مقایسه شد.

 

واکنش Real time PCR

جفت آغازگرهای مناسب جهت بررسی بیان ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی با شماره دسترسی AY543630 و ژن رمزکننده اکتین به عنوان ژن مرجع با استفاده از نرم­افزار AlleleID طراحی شدند (جدول 1). الگوی بیان ژن مورد نظر توسط دستگاه Real-Time PCR با استفاده از SYBR PrimeScript RT-PCR kit (تاکارا، RR820W) و دستگاه Bioer ساخت کشور چین مطالعه شد. مواد مورد استفاده در واکنش Real-Time PCR شامل 10 میکرولیتر از مخلوط SYBR، 8/0 میکرولیتر از هر آغازگر (Mµ 5/0)، 1 میکرولیتر از cDNA و 4/7 میکرولیتر آب مقطر بود. چرخه حرارتی استفاده شده در واکنش شامل C° 94  به مدت 2 دقیقه و سپس40 چرخه با C° 94 برای 10 ثانیه، C° 2/50 برای 15 ثانیه و C° 72 برای 30 ثانیه بود. به منظور اختصاصی بودن واکنش، در پایان واکنش از منحنی ذوب با برنامه دمایی 5/0  درجه برای هر چرخه و دمای C° 95-50  استفاده شد.

 

 

جدول 1- آغازگرهای مورد استفاده در Real Time PCR جهت تکثیر ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی و اکیتن در گندم و خویشاوند وحشی آن.

Table 1- Sequences of primers used in Real time PCR for amplification of genes encoding plasma membrane proton pump and actin in wheat and its wild relative.

 

نام ژن

gene name

نام آغازگر

primer name

توالی آغازگر

sequence

دمای اتصال (C°)

annealing temperature

طول­قطعه تکثیر شده (bp)

amplicon length

actin

actin F

5'-TATGCCAGCGGGCGAACAAC-3'

57

351

actin R

5'-GGAACAGCACCTCAGGGCAC-3'

H+-ATPase

H+-ATPase F

5'-TGCCATTCAACCCTACTG-3'

50.2

137

H+-ATPase R

5'-CACCTTTCTCTTCACATCC-3'

 آنالیز داده­های Real Time PCR

ابتدا Ct (Cycle threshold) هر نمونه برای ژن اصلی و مرجع با تعیین خط پایه (base line) با استفاده از نرم افزار LineGene تعیین شد. بدین صورت که محل تقاطع base line با ابتدای فاز نمایی نمودار تکثیر واکنش Real-time PCR، به عنوان Ct در نظر گرفته شد. آنالیز Ctهای حاصل با استفاده از روش کمی سنجی نسبی انجام شد. در این روش از فرمول ΔΔCT2 (نمونهΔCT - کنترلΔCT= ΔΔCT) استفاده شد (Pfaffl, 2001). در نهایت با استفاده از نرم­افزار SAS، اختلاف معنی‏دار بیان ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در ارقام حساس و مقاوم و خویشاوند وحشی A. crassa در بافت شاخساره در زمان­های صفر، 12 ساعت و 3 هفته پس از تنش توسط آزمون چند دامنه­ای دانکن در سطح احتمال 05/0 P≤ مورد مقایسه قرار گرفتند. از آن­جا که داده­های حاصل از آنالیز  Real Time PCR بیانگر تغییر بیان ژن در شرایط تنش شوری نسبت به شرایط کنترل متناظر خود در هر زمان نمونه­برداری می­باشند، آزمایش با دو فاکتور شامل ژنوتیپ­ها و زمان نمونه­برداری آنالیز گردید.

 

بررسی عوامل رونویسی و جایگاه اتصال آن­ها به پیشبرنده ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی

از آنجا که بانک اطلاعاتی برای شناسایی پیشبرنده در گندم وجود ندارد جهت بررسی پیشبرنده این ژن در گندم از همولوگ ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در برنج (LOC_Os04g56160) استفاده شد. برای شناسایی و گرفتن توالی پیشبرنده ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در برنج از پایگاه اطلاعاتی Phytozome (http://www.phytozome.net) استفاده شد. به این منظور bp 2000 بالادست ناحیه'UTR 5 به عنوان پیشبرنده انتخاب شد. سپس به منظور بررسی عوامل رونویسی و جایگاه اتصال آن­ها به پیشبرنده این ژن، از سایت PlantPan (http://plantpan.mbc.nctu.edu.tw) و PlantCARE (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html) استفاده شد.

 

نتایج و بحث

استخراج RNA و بررسی توالی قطعه تکثیر شده طی واکنش PCR

از شاخساره A. crassa و ارقام حساس و مقاوم گندم RNA استخراج و روی ژل آگارز 1 درصد الکتروفورز شد. هر دو باند S rRNA18 و S rRNA28 به صورت واضح روی ژل تشخیص داده شد و باند  S rRNA28 تقریباً دو برابر باند S rRNA18 بود که نشان دهنده کیفیت خوب RNA بود (شکل 1). الکتروفورز محصول واکنش زنجیره­ای پلیمراز با آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی و اکتین در شکل 2 نشان داده شده است. پس از انجام PCR جهت تایید توالی تکثیر شده، محصولات واکنش، همسانه و توالی­یابی شدند. نتایج blast توالی نشان داد که قطعه تکثیر شده از A. crassa توسط آغازگر اختصاصی برای ژن رمز کننده H+-ATPase غشای پلاسمایی دارای تشابه 98 درصدی (E-value= 3e-37)  با ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در گندم بود (شکل 3).

 

 

 

شکل 1- ژل تعیین کیفیت RNA کل استخراج شده از دو رقم گندم ارگ و الموت و خویشاوند وحشی A. crassa . 1) نشانگر اندازه 100 جفت بازی 2 و 3) ارگ 4) الموت 5) A. crassa.

Figure 1- Determining the quality of total RNA extracted from two wheat cultivars, Arg and Alamut, and wild relative A. crassa. 1) 100-bp size marker 2 and 3) Arg 4) Alamut 5) A. crassa.

 

 

الف

 

 

ب

 

 

شکل 2- الف) الکتروفورز محصول واکنش زنجیره­ای پلیمراز با آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی. 1) نشانگر اندازه 100 جفت بازی 2 و 3) ارگ 4 و 5) الموت 6 و 7) A. crassa. ب) الکتروفورز محصول واکنش زنجیره­ای پلیمراز با آغازگرهای اختصاصی برای ژن رمز کننده اکتین. 1 و 2) A. crassa  3) نشانگر اندازه 100 جفت بازی.

Figure 2- a) Electrophoresis of polymerase chain reaction product with specific primers for amplification of the gene encoding plasma membrane proton pump. 1) 100-bp size marker 2 and 3) Arg 4 and 5) Alamut 6 and 7) A. crassa. B) Electrophoresis of polymerase chain reaction product with primers specific for the gene encoding actin. 1 and 2) A. crassa 3) 100-bp size marker.

 

 
T. aestivum plasma membrane H+-ATPase (ha1) mRNA, complete cds

 

 

 

 

 

شکل 3- نتیجه توالی­یابی محصول واکنش زنجیره­ای پلیمراز با آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی.

Figure 3- Sequencing result of PCR product using primers specific for amplification of the gene encoding the plasma membrane proton pump.

 

 


بررسی الگوی بیانی ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در ارقام گندم مقاوم ارگ، حساس الموت و خویشاوند وحشی A. crassa

 نتایج مقایسه میانگین مربوط به بیان ژن مورد نظر بین A. crassa و ارقام حساس و مقاوم گندم در زمان‏های مختلف پس از اعمال تنش، در شکل 4 آورده شده است. سه هفته پس از اعمال تنش شوری، بیان ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در رقم مقاوم ارگ، خویشاوند وحشی A. crassa و رقم حساس الموت رشد یافته تحت شرایط تنش شوری به ترتیب 91348/18، 25690/4 و 14343/2 برابر در مقایسه با گیاهان رشد یافته در شرایط عدم تنش بود. نتایج نشان داد که سه هفته پس از اعمال تنش شوری، بیان نسبی ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در رقم مقاوم ارگ تفاوت معنی­داری با رقم حساس الموت و خویشاوند وحشی A. crassa داشت. همچنین بیان ژن مورد بررسی در مدت زمان طولانی (پس از سه هفته) در ژنوتیپ وحشی بیش از رقم حساس افزایش یافت (شکل 4). این موضوع می‏تواند به دلیل وجود جایگاه‏های ژنی موثر در تحمل به شوری در ژنوم آنها (Leonova and Chikida, 2011)، و رقم مقاوم ارگ و A. crassa الل‏های مقاوم این جایگاه‏‌ها را به ارث برده‏اند درحالیکه رقم حساس الموت فاقد این الل‏های مقاوم است.

 

 

 

 

 

شکل 4- بیان نسبی ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در زمان­های مختلف صفر، 12 ساعت و 3 هفته پس از اعمال تنش شوری در خویشاوند وحشی A. crassa، ارقام مقاوم ارگ و حساس الموت. میانگین­هایی که دارای حروف مشابه می­باشند با استفاده از آزمون چند دامنه‏ای دانکن و در سطح 5% اختلاف آماری معنی­دار با یکدیگر ندارند.

Figure 4- Relative expression of gene encoding plasma membrane proton pump at different times after applying salinity treatment (0, 12 hours and 3 weeks) in A. crassa as wild relative, Arg (resistant cultivar) and Alamut (sensitive cultivar).The same letters are not significantly different using Duncan’s Multiple Range Test (P ≤ 0.05).

 

 

نکته مهم دیگری که در نتایج مشاهده شد، کاهش میزان بیان ژن مورد مطالعه در زمان کوتاه پس از اعمال تنش در خویشاوند وحشی بود. این کاهش معنی­دار نبوده و و در ارقام زراعی نه تنها این کاهش مشاهده نشد بلکه شاهد افزایش نیز بودیم هرچند این افزایش نیز معنی­دار نبود (شکل 4). علت این امر ممکن است سازوکار‏های خاصی در A. crassa باشد که برای افزایش کارایی مصرف انرژی در طبیعت بوجود آمده‏اند (Moghadam, 2013). ژنوتیپ‏های وحشی بدلیل سازگاری با شرایط دشوار محیطی و روبرو بودن با انواع تنش‏ها احتمالاً دارای سازوکارهای منحصر به فردی هستند که به آنها امکان ادامه حیات تحت این شرایط را اعطا می‏کند. این گیاهان همواره سعی در حفظ انرژی دارند به همین دلیل احتمالا گیاه با عدم افزایش رونویسی از ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی تحت شرایط تنش در کوتاه مدت، از استفاده انرژی بیشتر توسط این پمپ جلوگیری به عمل می‏آورد و از سازوکار‏های دیگری که گیاهان زراعی فاقد آن هستند و انرژی کمتری مصرف می‏کنند در کوتاه مدت سعی در مقابله با شرایط تنش دارد اما در بلند مدت احتمالاً بدلیل کافی نبودن آن مسیرها از سازوکارهای کاراتر اما با مصرف انرژی بیشتر استفاده می‏کند.

افزایش بیان ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در رقم مقاوم ارگ و خویشاوند وحشی A. crassa می­تواند اشاره به اهمیت این پمپ در تحمل به تنش شوری داشته باشد. از آن­جا که پمپ پروتونی غشای پلاسمایی مسئول ایجاد شیب پروتونی و تامین انرژی لازم برای انتقال یون­ها و متابولیت­ها از طریق این شیب پروتونی می­باشد بنابراین افزایش بیان این ژن در رقم مقاوم و ژنوتیپ وحشی می­تواند منجر به تعادل یونی در درون سلول و در نتیجه مقاومت به شوری شود. این یافته­ها با نتایج سایر محققین مطابقت دارد. به­طوری که et al. (1993) Niu در مقایسه توتون گلایکوفیت وAtriplex nummularia هالوفیت نشان دادند که تجمع رونوشت ژن رمز­کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در پاسخ به شوری در گیاه هالوفیت نسبت به گلایکوفیت بیشتر بود. همچنین گزارش شده است که در شرایط تنش، میزان تجمع رونوشت ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در Suaeda maritime (هالوفیت) و رقم مقاوم به شوری در برنج، بیشتر از رقم حساس برنج بوده است (Sahu and Shaw, 2009). همچنین مشخص شده است که فعالیت این پمپ تحت تنش شوری در رقم حساس گندم (L-Ch20) کاهش و در رقم مقاوم گندم (Y-J24) افزایش می‏یابد (Yang et al., 2004).

بررسی عناصر تنظیمی و کارکرد آن­ها می­تواند در پیش­بینی نقش احتمالی ژن­ها مفید باشد. آنالیز پیشبرنده ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در برنج نشان داد که چندین عنصر پاسخ­دهنده  به تنش­ها از جمله ABRE (عنصر پاسخ­دهنده به هورمون آبسیزیک اسید)،  Box-W1(عنصر پاسخ­دهنده  به عصاره قارچی)، ERE (عنصر پاسخ­دهنده به اتیلن)، GARE-motif (عنصر پاسخ­دهنده به جیبرلین)، TC-rich repeats (عنصر پاسخ­دهنده به تنش و دفاع گیاهی)، HSE (عنصر پاسخ­دهنده به تنش گرمایی)، TCA-element (عنصر پاسخ­دهنده به سالسیلیک اسید)، CGTCA-motif و TGACG-motif (عناصر پاسخ­دهنده به متیل­جاسمونات)،GT-1 motif  (عنصر پاسخ به شوری و عامل بیماریزا) و عناصر پاسخ­دهنده به نور در این ناحیه وجود دارند (شکل 5). همچنین در این ناحیه تعدادی از جایگاه­های عوامل رونویسی مربوط به ABI4 (AP2 domain transcription factor)، MYB4، Dof1، ERELEE4 (Ethylene-responsive transcription factor 4)، MYB1AT، Dof zinc finger protein PBF، WRKY71،GT-1 like transcription factor  موجود می­باشند که نقش آن­ها در پاسخ به تنش­های مختلف غیرزیستی مشخص شده است (Park et al., 2004; Mattana et al., 2005; Vannini et al., 2006; Huerta-Ocampo et al., 2011; Mizoi et al., 2012; Narsai et al., 2013).  با توجه به اینکه پیشبرنده ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی دارای عناصر پاسخ­دهنده به هورمون آبسیزیک اسید می‏باشد، به احتمال زیاد این ژن در مسیر وابسته به آبسیزیک اسید فعالیت دارد. همچنین با توجه به عناصر مختلف پاسخ­دهنده به تنش­های مختلف، پیشبرنده این ژن یک پیشبرنده القاپذیر در تنش­های زیستی و غیرزیستی می­باشد. پیشبرنده­های القاپذیر ابزار مفیدی در بهبود مقاومت به تنش­های مختلف محسوب می­شوند.

 

 

 

 

 

 

GT-1 motif

GT-1 motif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شکل 5-  عناصر پاسخ دهنده به تنش در پیشبرنده ژن رمز کننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی در برنج.

Figure 5- Responsive elements involved in stress responsiveness in promoter region of the gene encoding plasma membrane proton pump in rice.   

 

تا به امروز فقدان دانش کافی در رابطه با سازوکار­های مولکولی تحمل به شوری و ژن­های مؤثر در مقاومت، موجب ایجاد محدودیت در ایجاد گیاهان مقاوم به شوری شده است (Chinnusamy et al., 2005; Munns & Tester, 2008). بنابراین، اطلاعات حاصل از بررسی بیان ژن­های مرتبط با تحمل به شوری و درک سازوکار­های تحمل به تنش اهمیت زیادی دارند.

بررسی الگوی بیانی ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی نشان داد که بیان نسبی آن در ژنوتیپ‏های مقاوم سه هفته پس از تنش افزایش بیشتری نسبت به رقم حساس داشت. این نتایج می­تواند بیانگر نقش مهم این ژن در اعطای تحمل به شوری و امکان استفاده کاربردی از آن به عنوان ژن­ هدف برای انتقال به گیاهان حساس به منظور افزایش تحمل در آنها باشد. به عبارت دیگر به نظر می‏رسد با افزایش بیان ژن رمزکننده پمپ پروتونی غشای پلاسمایی  از طریق افزایش تعداد نسخه‏های این ژن در گیاهان، از طریق مهندسی ژنتیک، امکان افزایش تحمل آنها نسبت به تنش شوری وجود دارد.

 

سپاسگزاری

هزینه‏های این تحقیق توسط دانشگاه شیراز پرداخت شده است که موجب تشکر و قدردانی است.

 

 

منابع

Ahn SJ, Im YJ, Chung GC, Seong KY, Cho BH (2000). Sensitivity of plasma membrane H+-ATPase of cucumber root system in response to low root temperature. Plant Cell Reports 19: 831-835.

Alvarez I, Tomaro M, Benavides M (2003). Changes in polyamines, proline and ethylene in sunflower calluses treated with NaCl. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 74: 51-59.

Apse MP, Blumwald E (2007). Na+ transport in plants. FEBS Letters 581: 2247-2254.

Binzel ML (1995). NaCl-induced accumulation of tonoplast and plasma membrane H+-ATPase message in tomato. Physiologia Plantarum 94: 722-728.

Chen M, Song J, Wang BS (2010). NaCl increases the activity of the plasma membrane H+-ATPase in C3 halophyte Suaeda salsa callus. Acta Physiologiae Plantarum 32: 27-36.

Chinnusamy V, Jagendorf A, Zhu JK (2005). Understanding and improving salt tolerance in plants. Crop Science. 45: 437-448.

Felle H (1982). Effects of fusicoccin upon membrane potential resistance and current-voltage characteristics in root hairs of Sinapis alba. Plant Science Letters 25: 219-225.

Flowers TJ (2004). Improving crop salt tolerance. Journal of Experimental Botany 55: 307-319.

Frias I, Caldeira MT, Perez-Castineira JR, Navarro-Avino JP, Culianez-Macia FA, Kuppinger O, Stransky H, Pages M, Hager A, Serrano R (1996). A major isoform of the maize plasma membrane H(+)-ATPase: characterization and induction by auxin in coleoptiles. Plant Cell 8: 1533-1544.

Fuglsang AT, Guo Y, Cuin TA, Qiu Q, Song C, Kristiansen KA, Bych K, Schulz A, Shabala S, Schumaker KS, Palmgren MG, Zhu JK  (2007). Arabidopsis protein kinase PKS5 inhibits the plasma membrane H+-ATPase by preventing interaction with 14-3-3 protein. Plant Cell 19: 1617-1634.

Gorham J (1990). Salt tolerance in the triticeae: K/Na discrimination in Aegilops species. Journal of Experimental Botany 41: 615-621.

Harms K, Wohner RV, Schulz B, Frommer WB (1994). Isolation and characterization of P-type H(+)-ATPase genes from potato. Plant Molecular Biology 26: 979-988.

Huerta-Ocampo JA, Leon-Galvan MF, Ortega-Cruz LB, Barrera-Pacheco A, De Leon-Rodriguez A, Mendoza-Hernandez G, de la Rosa AP (2011). Water stress induces up-regulation of DOF1 and MIF1 transcription factors and down-regulation of proteins involved in secondary metabolism in amaranth roots (Amaranthus hypochondriacus L.). Plant Biology 13: 472-482.

Janicka-Russak M, Klobus G (2007). Modification of plasma membrane and vacuolar H+-ATPases in response to NaCL and ABA. Journal of Plant Physiology 164: 295-302.

Janicka-Russak M (2011). Plant plasma membrane H+-ATPase in adaptation of plants to abiotic stresses. In: Venkateswarlu B (ed) Abiotic Stress Response in Plants InTech, Rijeka, Croatia, pp. 197–218.

Kanczewska J, Marco S, Vandermeeren C, Maudoux O, Rigaud JL, Boutry M (2005). Activation of the plant plasma membrane H+-ATPase by phosphorylation and binding of 14-3-3 proteins converts a dimer into a hexamer. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102: 11675-11680.

Kasamo K (2003). Regulation of plasma membrane H+-ATPase activity by the membrane environment. Journal of Plant Research 116: 517-523.

Kerepesi I, Galiba G (2000). Osmotic and salt stress-induced alteration in soluble carbohydrate content in wheat seedlings. Crop Science. 40: 482-487.

Leonova TG, Chikida NN (2011). Assessment of salt tolerance of Aegilops L. from the VIR collection. Russian Agricultural Sciences 37: 283-285.

Lopez-Perez L, Martinez-Ballesta Mdel C, Maurel C, Carvajal M (2009). Changes in plasma membrane lipids, aquaporins and proton pump of broccoli roots, as an adaptation mechanism to salinity. Phytochemistry 70: 492-500.

Maser P, Eckelman B, Vaidyanathan R, Horie T, Fairbairn DJ, Kubo M, Yamagami M, Yamaguchi K, Nishimura M, Uozumi N, Robertson W, Sussman MR, Schroeder JI (2002). Altered shoot/root Na+ distribution and bifurcating salt sensitivity in Arabidopsis by genetic disruption of the Na+ transporter AtHKT1. FEBS Letters. 531: 157-161.

Mattana M, Biazzi E, Consonni R, Locatelli F, Vannini C, Provera S, Coraggio I (2005). Overexpression of Osmyb4 enhances compatible solute accumulation and increases stress tolerance of Arabidopsis thaliana. Physiologia Plantarum 125: 212-223.

Michelet B, Boutry M (1995). The Plasma membrane H+-ATPase (A highly regulated enzyme with multiple physiological functions). Plant Physiology 108: 1-6.

Mizoi J, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K (2012). AP2/ERF family transcription factors in plant abiotic stress responses. Biochimica et Biophysica Acta 2: 86-96.

Moghadam AA, Ebrahimie E, Taghavi SM, Niazi A, Zamansani Babgohari M, Deihimi T, javaheri MD, Ramezani A (2013). How the nucleus and mitochondria communicate in energy production during stress: nuclear MtATP6, an early-stress responsive gene, regulates the mitochondrial F(1)F(0)-ATP synthase complex. Molecular Biotechnology. 54: 756-769.

Munns R, Richards RA (2007). Recent advances in breeding wheat for drought and salt stresses. In: Jenks M, Hasegawa P, Jain SM Advances in molecular breeding toward drought and salt tolerant crops. Springer Netherlands, pp. 565-585.

Munns R, Tester M (2008). Mechanisms of salinity tolerance. Annu Review of Plant Biology. 59: 651-681.

Narsai R, Wang C, Chen J, Wu J, Shou H, Whelan J (2013). Antagonistic, overlapping and distinct responses to biotic stress in rice (Oryza sativa) and interactions with abiotic stress. BMC Genomics 14: 1471-2164.

Niu X, Narasimhan ML, Salzman RA, Bressan RA, Hasegawa PM (1993). NaCl regulation of plasma membrane H(+)-ATPase gene expression in a glycophyte and a halophyte. Plant Physiology 103: 713-718.

Oufattole M, Arango M, Boutry M (2000). Identification and expression of three new Nicotiana plumbaginifolia genes which encode isoforms of a plasma-membrane H(+)-ATPase, and one of which is induced by mechanical stress. Planta 210: 715-722.

Palmgren MG (2001). Plant plasma membrane H+-ATPases: Powerhouses for Nutrient Uptake. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 52: 817-845.

Park HC, Kim ML, Kang YH, Jeon JM, Yoo JH, Kim MC, Park CY, Jeong JC, Moon BC, Lee JH, Yoon HW, Lee SH, Chung WS, Lim CO, Lee SY, Hong JC, Cho MJ (2004). Pathogen- and NaCl-induced expression of the SCaM-4 promoter is mediated in part by a GT-1 box that interacts with a GT-1-like transcription factor. Plant Physiology. 135: 2150-2161.

Pfaffl MW (2001). A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. Nucleic Acids Research 29.

Ravash R, Shiran B, Ebrahimie E, Houshmand SA (2013). Study of S -Like RNase expression in wheat and its wild relatives under drought stress. Journal of Agricultural Biotechnology. 9: 27-38.

Saeedpour A, Kavousi HR, MohamadiNejad GH, Khosravi S (2014). Gene expression analysis of NHX to salinity stress in safflower (CarthamustinctoriusL.). Journal of Agricultural Biotechnology. 16: 91-100.

 

Sahi C, Singh A, Blumwald E, Grover A (2006). Beyond osmolytes and transporters: novel plant salt-stress tolerance-related genes from transcriptional profiling data. Physiologia Plantarum 127: 1-9.

Sahu BB, Shaw BP (2009). Salt-inducible isoform of plasma membrane H+ATPase gene in rice remains constitutively expressed in natural halophyte, Suaeda maritima. Journal of Plant Physiology 166: 1077-1089.

Shen P, Wang R, Jing W, Zhang W (2011). Rice phospholipase Dalpha is involved in salt tolerance by the mediation of H(+)-ATPase activity and transcription. Journal of Integrative Plant Biology 53: 289-299.

Surowy TK, Boyer JS (1991). Low water potentials affect expression of genes encoding vegetative storage proteins and plasma membrane proton ATPase in soybean. Plant Molecular Biology 16: 251-262.

Tuteja N (2007). Abscisic Acid and abiotic stress signaling. Plant Signaling and Behavior 2: 135-138.

van der Hoeven PC, Siderius M, Korthout HA, Drabkin AV, de Boer AH (1996). A calcium and free fatty acid-modulated protein kinase as putative effector of the fusicoccin 14-3-3 receptor. Plant Physiology 111: 857-865.

Vannini C, Iriti M, Bracale M, Locatelli F, Faoro F, Croce P, Pirona R, Di Maro A, Coraggio I, Genga A (2006). The ectopic expression of the rice Osmyb4 gene in Arabidopsis increases tolerance to abiotic, environmental and biotic stresses. Physiological and Molecular Plant Pathology 69: 26-42.

Yang YL, Guo JK, Zhang F, Zhao LQ, Zhang LX (2004). NaCl induced changes of the H+-ATPase in root plasma membrane of two wheat cultivars. Plant Science. 166: 913-918.

Zhu, JK (2003) Regulation of ion homeostasis under salt stress. Current Opinion in Plant Biology. 6: 441-445.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment  of the expression pattern of a gene encoding plasma membrane pump under salt stress in the shoots of resistant and sensitive wheat cultivars and its wild relative, Aegilops crassa

 

Zinati Z.1, Alemzadeh A.* 2, Ebrahimie E.3, Niazi A.3

1 Assist. Prof. of  plant breeding, Agroecology Department, College of Agriculture and Natural Resources of Darab, Iran

2 Assoc. Prof. of molecular biotechnology, Crop Production and Plant Breeding Department, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3Assoc. Prof. of molecular genetics and genetic engineering, Center of Biotechnology, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran

 

Abstract

Plasma membrane proton pump (H+-ATPase) has important roles in various physiological processes. Hence, the expression pattern of the gene which encodes a plasma membrane proton pump was surveyed in the shoots of resistant and sensitive wheat cultivars and its wild relative, Aegilops crassa under salinity stress. Salinity stress induced by adding 150 mM NaCl to the basic solution and sampling was performed in three intervals: 0, 12 h and 3 weeks after applying salinity treatment. A quantitative PCR technique was used to study the relative expression of the gene of interest and a gene encoding actin was used as the reference gene to normalize the samples. The results showed that the expression level of the gene encoding plasma membrane proton pump significantly increased in response to salt stress after 3 weeks in comparison to 12 h after applying salinity treatment. It also revealed that the expression level of the gene was significantly higher in the resistant cultivar, Arg, than sensitive cultivar and Aegilops crassa. It revealed that the expression level of the gene was not significantly different in sensitive cultivar under salinity treatment in different times after salinity treatment. The bioinformatics analysis of promoter region of the gene encoding plasma membrane proton pump showed that various motifs within this region involved in response to abiotic stress and light. Overall, bioinformatics and laboratory studies revealed that gene encoding a plasma membrane proton pump plays a role in induction of salinity tolerance.          

Keywords: Gene expression, Salt stress, Proton pump, Wheat.

 

 * نویسنده مسئول: عباس عالم زاده                        تلفن: 0711٢٢٨٦١٣٤                     Email: alemzadeh@shirazu.ac.ir

[1] Low-affinity sodium transporter

[2] Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranoside

[3] Bromo-chloro-indolyl-galactopyranoside

* Corresponding Author: Alemzadeh A.             Tel: 07112286134                     Email: alemzadeh@shirazu.ac.ir

Ahn SJ, Im YJ, Chung GC, Seong KY, Cho BH (2000). Sensitivity of plasma membrane H+-ATPase of cucumber root system in response to low root temperature. Plant Cell Reports 19: 831-835.
Alvarez I, Tomaro M, Benavides M (2003). Changes in polyamines, proline and ethylene in sunflower calluses treated with NaCl. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 74: 51-59.
Apse MP, Blumwald E (2007). Na+ transport in plants. FEBS Letters 581: 2247-2254.
Binzel ML (1995). NaCl-induced accumulation of tonoplast and plasma membrane H+-ATPase message in tomato. Physiologia Plantarum 94: 722-728.
Chen M, Song J, Wang BS (2010). NaCl increases the activity of the plasma membrane H+-ATPase in C3 halophyte Suaeda salsa callus. Acta Physiologiae Plantarum 32: 27-36.
Chinnusamy V, Jagendorf A, Zhu JK (2005). Understanding and improving salt tolerance in plants. Crop Science. 45: 437-448.
Felle H (1982). Effects of fusicoccin upon membrane potential resistance and current-voltage characteristics in root hairs of Sinapis alba. Plant Science Letters 25: 219-225.
Flowers TJ (2004). Improving crop salt tolerance. Journal of Experimental Botany 55: 307-319.
Frias I, Caldeira MT, Perez-Castineira JR, Navarro-Avino JP, Culianez-Macia FA, Kuppinger O, Stransky H, Pages M, Hager A, Serrano R (1996). A major isoform of the maize plasma membrane H(+)-ATPase: characterization and induction by auxin in coleoptiles. Plant Cell 8: 1533-1544.
Fuglsang AT, Guo Y, Cuin TA, Qiu Q, Song C, Kristiansen KA, Bych K, Schulz A, Shabala S, Schumaker KS, Palmgren MG, Zhu JK  (2007). Arabidopsis protein kinase PKS5 inhibits the plasma membrane H+-ATPase by preventing interaction with 14-3-3 protein. Plant Cell 19: 1617-1634.
Gorham J (1990). Salt tolerance in the triticeae: K/Na discrimination in Aegilops species. Journal of Experimental Botany 41: 615-621.
Harms K, Wohner RV, Schulz B, Frommer WB (1994). Isolation and characterization of P-type H(+)-ATPase genes from potato. Plant Molecular Biology 26: 979-988.
Huerta-Ocampo JA, Leon-Galvan MF, Ortega-Cruz LB, Barrera-Pacheco A, De Leon-Rodriguez A, Mendoza-Hernandez G, de la Rosa AP (2011). Water stress induces up-regulation of DOF1 and MIF1 transcription factors and down-regulation of proteins involved in secondary metabolism in amaranth roots (Amaranthus hypochondriacus L.). Plant Biology 13: 472-482.
Janicka-Russak M, Klobus G (2007). Modification of plasma membrane and vacuolar H+-ATPases in response to NaCL and ABA. Journal of Plant Physiology 164: 295-302.
Janicka-Russak M (2011). Plant plasma membrane H+-ATPase in adaptation of plants to abiotic stresses. In: Venkateswarlu B (ed) Abiotic Stress Response in Plants InTech, Rijeka, Croatia, pp. 197–218.
Kanczewska J, Marco S, Vandermeeren C, Maudoux O, Rigaud JL, Boutry M (2005). Activation of the plant plasma membrane H+-ATPase by phosphorylation and binding of 14-3-3 proteins converts a dimer into a hexamer. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102: 11675-11680.
Kasamo K (2003). Regulation of plasma membrane H+-ATPase activity by the membrane environment. Journal of Plant Research 116: 517-523.
Kerepesi I, Galiba G (2000). Osmotic and salt stress-induced alteration in soluble carbohydrate content in wheat seedlings. Crop Science. 40: 482-487.
Leonova TG, Chikida NN (2011). Assessment of salt tolerance of Aegilops L. from the VIR collection. Russian Agricultural Sciences 37: 283-285.
Lopez-Perez L, Martinez-Ballesta Mdel C, Maurel C, Carvajal M (2009). Changes in plasma membrane lipids, aquaporins and proton pump of broccoli roots, as an adaptation mechanism to salinity. Phytochemistry 70: 492-500.
Maser P, Eckelman B, Vaidyanathan R, Horie T, Fairbairn DJ, Kubo M, Yamagami M, Yamaguchi K, Nishimura M, Uozumi N, Robertson W, Sussman MR, Schroeder JI (2002). Altered shoot/root Na+ distribution and bifurcating salt sensitivity in Arabidopsis by genetic disruption of the Na+ transporter AtHKT1. FEBS Letters. 531: 157-161.
Mattana M, Biazzi E, Consonni R, Locatelli F, Vannini C, Provera S, Coraggio I (2005). Overexpression of Osmyb4 enhances compatible solute accumulation and increases stress tolerance of Arabidopsis thaliana. Physiologia Plantarum 125: 212-223.
Michelet B, Boutry M (1995). The Plasma membrane H+-ATPase (A highly regulated enzyme with multiple physiological functions). Plant Physiology 108: 1-6.
Mizoi J, Shinozaki K, Yamaguchi-Shinozaki K (2012). AP2/ERF family transcription factors in plant abiotic stress responses. Biochimica et Biophysica Acta 2: 86-96.
Moghadam AA, Ebrahimie E, Taghavi SM, Niazi A, Zamansani Babgohari M, Deihimi T, javaheri MD, Ramezani A (2013). How the nucleus and mitochondria communicate in energy production during stress: nuclear MtATP6, an early-stress responsive gene, regulates the mitochondrial F(1)F(0)-ATP synthase complex. Molecular Biotechnology. 54: 756-769.
Munns R, Richards RA (2007). Recent advances in breeding wheat for drought and salt stresses. In: Jenks M, Hasegawa P, Jain SM Advances in molecular breeding toward drought and salt tolerant crops. Springer Netherlands, pp. 565-585.
Munns R, Tester M (2008). Mechanisms of salinity tolerance. Annu Review of Plant Biology. 59: 651-681.
Narsai R, Wang C, Chen J, Wu J, Shou H, Whelan J (2013). Antagonistic, overlapping and distinct responses to biotic stress in rice (Oryza sativa) and interactions with abiotic stress. BMC Genomics 14: 1471-2164.
Niu X, Narasimhan ML, Salzman RA, Bressan RA, Hasegawa PM (1993). NaCl regulation of plasma membrane H(+)-ATPase gene expression in a glycophyte and a halophyte. Plant Physiology 103: 713-718.
Oufattole M, Arango M, Boutry M (2000). Identification and expression of three new Nicotiana plumbaginifolia genes which encode isoforms of a plasma-membrane H(+)-ATPase, and one of which is induced by mechanical stress. Planta 210: 715-722.
Palmgren MG (2001). Plant plasma membrane H+-ATPases: Powerhouses for Nutrient Uptake. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 52: 817-845.
Park HC, Kim ML, Kang YH, Jeon JM, Yoo JH, Kim MC, Park CY, Jeong JC, Moon BC, Lee JH, Yoon HW, Lee SH, Chung WS, Lim CO, Lee SY, Hong JC, Cho MJ (2004). Pathogen- and NaCl-induced expression of the SCaM-4 promoter is mediated in part by a GT-1 box that interacts with a GT-1-like transcription factor. Plant Physiology. 135: 2150-2161.
Pfaffl MW (2001). A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. Nucleic Acids Research 29.
Ravash R, Shiran B, Ebrahimie E, Houshmand SA (2013). Study of S -Like RNase expression in wheat and its wild relatives under drought stress. Journal of Agricultural Biotechnology. 9: 27-38.
Saeedpour A, Kavousi HR, MohamadiNejad GH, Khosravi S (2014). Gene expression analysis of NHX to salinity stress in safflower (CarthamustinctoriusL.). Journal of Agricultural Biotechnology. 16: 91-100.
 
Sahi C, Singh A, Blumwald E, Grover A (2006). Beyond osmolytes and transporters: novel plant salt-stress tolerance-related genes from transcriptional profiling data. Physiologia Plantarum 127: 1-9.
Sahu BB, Shaw BP (2009). Salt-inducible isoform of plasma membrane H+ATPase gene in rice remains constitutively expressed in natural halophyte, Suaeda maritima. Journal of Plant Physiology 166: 1077-1089.
Shen P, Wang R, Jing W, Zhang W (2011). Rice phospholipase Dalpha is involved in salt tolerance by the mediation of H(+)-ATPase activity and transcription. Journal of Integrative Plant Biology 53: 289-299.
Surowy TK, Boyer JS (1991). Low water potentials affect expression of genes encoding vegetative storage proteins and plasma membrane proton ATPase in soybean. Plant Molecular Biology 16: 251-262.
Tuteja N (2007). Abscisic Acid and abiotic stress signaling. Plant Signaling and Behavior 2: 135-138.
van der Hoeven PC, Siderius M, Korthout HA, Drabkin AV, de Boer AH (1996). A calcium and free fatty acid-modulated protein kinase as putative effector of the fusicoccin 14-3-3 receptor. Plant Physiology 111: 857-865.
Vannini C, Iriti M, Bracale M, Locatelli F, Faoro F, Croce P, Pirona R, Di Maro A, Coraggio I, Genga A (2006). The ectopic expression of the rice Osmyb4 gene in Arabidopsis increases tolerance to abiotic, environmental and biotic stresses. Physiological and Molecular Plant Pathology 69: 26-42.
Yang YL, Guo JK, Zhang F, Zhao LQ, Zhang LX (2004). NaCl induced changes of the H+-ATPase in root plasma membrane of two wheat cultivars. Plant Science. 166: 913-918.
Zhu, JK (2003) Regulation of ion homeostasis under salt stress. Current Opinion in Plant Biology. 6: 441-445.