دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-190 (مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره 7، شماره 3، پاییز 1394)) 
کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3

صفحه 75-88

10.22103/jab.2015.1133

محمدحسن جهاندار؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ علیرضا حق پرست


ارتباط چندشکلی اگزون 3 ژن میوستاتین با صفت دو قلوزایی در بز مرخز

صفحه 105-118

10.22103/jab.2015.1135

کیوان خانی؛ علیرضا عبدالمحمدی؛ صاحب فروتنی فر؛ علیرضا زبرجدی


تکثیر ژن فیلیای گاوی غنی از GC به کمک بهینه سازی طراحی آغازگر

صفحه 119-132

10.22103/jab.2015.1136

آزاده زحمتکش؛ سعید انصاری مهیاری؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ حمید رضا رحمانی؛ ابولفضل شیرازی


شناسایی ژنتیکی و طبقه بندی آرتمیای ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 149-162

10.22103/jab.2015.1138

رضا زینالپور؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ سید بنیامین دلیر صفت؛ جلال زارع


کاریوتیپ کروموزومی برخی از جمعیت های سگ بومی ایران

صفحه 175-190

10.22103/jab.2015.1140

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی