بررسی کروموزوم‌های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL‌های موثر بر وزن بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وزن بدن یکی از صفات مهم در پرورش دام­ها است که دارای توارث کمّی است. نقشه­یابی QTL علاوه بر اطلاعات بسیار مفیدی که در زمینه نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی فراهم می­کند، می­تواند اصلاحگران را در انتخاب به کمک نشانگر کمک نماید. با توجه به تحقیقات پیشین و همپوشانی نسبی نقشه ژنتیکی گوسفند و بز، مطالعه حاضر با هدف شناسایی QTL­های موثر بر وزن بدن روی کروموزوم­های 1 و 5 بز مرخز با استفاده از 11 نشانگر ریزماهواره صورت گرفت. جمعیت مورد مطالعه شامل 248 دام متعلق به 8 خانواده ناتنی پدری بود که برای 11 جایگاه ریزماهواره مربوط به کروموزوم­های 1و 5 تعیین ژنوتیپ شدند. داده­های فنوتیپی شامل صفات اوزان تولد، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی و 12 ماهگی بودند که برای اثرات ثابت سال تولد، جنس و نوع تولد تصحیح شدند. آنالیز QTL به روش مکان­یابی درون فاصله­ای مبتنی بر رگرسیون انجام گرفت. در این پژوهش روی کروموزوم 1 در سطح آماری مورد نظر، QTL معنی­داری یافت نشد. در حالیکه روی کروموزوم 5 یک ناحیه ژنومی با اثر معنی­دار (P<0.05) روی صفات وزن بدن در 4 ماهگی و 6 ماهگی در فاصله 2 تا 8 سانتی مورگان از نشانگر OarFCB005 یافت شد، لذا به نظر می­رسد این مکان حاوی ژن­های موثر بر اوزان بدن پس از تولد باشد. با توجه به اینکه مکان QTL تعیین شده در نزدیکی نشانگر OarFCB005 قرار داشت، بنابراین در صورت تایید آن توسط تحقیقات بیشتر، از این نشانگر می­توان در انتخاب به کمک نشانگر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on chromosomes 1 and 5 for QTL controlling body weight in Markhoz goats

نویسندگان [English]

  • Nejat Bad Barin
  • Seyyed Zia Aldin Mir Hosseini
  • Babak Rabeei
  • Navid Qavi Hossein Zadeh
چکیده [English]

Body weight is one of the most important traits which has quantitative traits inheritance. QTL mapping not only provides useful information regarding the status and number of genes controlling quantitative traits. It can also help the breeders in marker-assisted selection. This study aimed to identify QTL affecting body weight on chromosomes 1 and 5 in Markhoz goats using microsatellite markers. The studied population consisted of 248 animals from 8 half sib families genotyped for eleven microsatellites on chromosomes 1 and 5. Phenotypic data including body weight at birth, 4 months, 6 months, 9 months and 12 months of age that were corrected for fixed effects including year of birth, sex and type of birth. QTL analysis was performed based on regression analysis. In this research significant QTL was not found on chromosome 1 while one chromosomal regions associated with weight at 4 and 6 months of age was found on chromosome 5. The location of the detected QTL was 2 to 8 cM near the OarFCB005 marker. Maybe this region of chromosome 5 contain genes that affect growth trait. Considering that the locations of this QTL was near the location of OarFCB005 marker, if further investigation were performed, this marker could be used in marker-assisted selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markhoz goats
  • microsatellite markers
  • Body weights
  • QTL
Alinaghizadeh H, Mohammad Abadi MR, Zakizadeh S (2010). Exon 2 of BMP15 gene polymorphismin Jabal Barez Red Goat. Iranian Journal of Agricultural Biotechnology 2: 69-80 (in Farsi).  
Cano EM, Marrube G, Roldan DL, Bidinost F, Abad M, Allain D, Vaiman D, Taddeo H, Poli MA (2007). QTL affecting fleece traits in Angora goats. Small Ruminant Research 71: 158–164.
Cano EM, Debenedetti S, Abad M, Allain D, Taddeo HR, Poli MA (2009). Chromosomal segments underlying quantitative trait loci for mohair production in Angora goats. Animal Genetic Resources Information 45: 107–112.
Knott SA, Elsen JM, Haley CS (1996). Methods for multiple-marker mapping of quantitative trait loci in half sib populations. Theoretical Applied Genetic 93: 71–80.
Luis A, Salazar M, Hirata H, Cavalli AS, Machado MO, Rosario DC (1998). Optimized procedure for DNA isolation from fresh and cryopreserved clotted human blood useful in clinical molecular testing. Clinical Chemistry 44: 1748-1750.
Mohammad Abadi MR, Askari N, Baghizadeh A, Esmailizadeh AK (2009). A directed search around caprine candidate loci provided evidence for microsatellites linkage to growth and cashmere yield in Rayini goats. Small Ruminant Research 81: 146-151.
Mousavizadeh A, Mohammad Abadi MR, Torabi A, Nassiry MR, Ghiasi H, Esmailizadeh AK (2009). Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction –Single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP). Iranian Journal of Biotechnology 7: 51-53.
Rashidi A, Sheikhahmadi M, Rostamzadeh J, Shrestha JNB (2008). Genetic and phenotypic parameter estimates of body weight at different ages and yearling fleece weight in Markhoz goats. Asian-Australasian Journal of Animal Science 21: 1395-1403.
Rashidi A, Bishop SC, Matika O (2011). Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats. Small Ruminant Research 100: 100-106.
Seaton G, Hernandez J, Grunchec JA, White I, Allen J, Koning DJ, Wei W, Berry D, Haley C, Knott S (2006). GridQTL: a grid portal for QTL mapping of compute intensive datasets. Proc. of 8th Word Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Aug. 13-18, 2006. Belo Horizonte, Brazil.
Visser C, Van Marle-Koster E, Bovenhuis H, Crooijmans RPMA (2011). QTL for mohair traits in South African Angora goats. Small Ruminant Research 100: 8–14.
Visser C, Van Marle-Koster E, Snyman MA, Bovenhuis H, Crooijmans RPMA (2013). Quantitative trait loci associated with pre-weaning growth in South African Angora goats. Small Ruminant Research 112: 15– 20.