دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394 
1. بررسی کروموزوم‌های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL‌های موثر بر وزن بدن

صفحه 1-10

10.22103/jab.2015.1141

نجات باد برین؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده


6. بررسی EST های گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر Mycosphaerella graminicola

صفحه 87-106

10.22103/jab.2015.1364

جلال غلام نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی


9. کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام پسته

صفحه 135-154

10.22103/jab.2015.1369

محسن مردی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ علی تاج آبادی پور