دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1394 
بررسی کروموزوم‌های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL‌های موثر بر وزن بدن

صفحه 1-10

10.22103/jab.2015.1141

نجات باد برین؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده


بررسی EST های گندم در برهمکنش با قارچ بیمارگر Mycosphaerella graminicola

صفحه 87-106

10.22103/jab.2015.1364

جلال غلام نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی