مطالعه بیان ژن لپتین در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک واصلاح نژاد دام، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: لپتین به وسیله بافت چربی سفید تولید می­شود و نقش مهمی در تنظیم مصرف غذا، تعادل انرژی، باروری و فعالیت­های ایمنی بازی می­کند. لذا، هدف از این پژوهش، مطالعه بیان ژن لپتین در بافت­های چربی، کبد، کلیه، شش و قلب در گوسفند کرمانی بود.
مواد و روش­ها: از بافت­های شش گوسفند کرمانی نمونه برداری و RNA استخراج شد. RNA استخراج شده در دمای منفی80 درجه سانتیگراد نگهداری شد. کیفیت و کمیت RNA بررسی و سنتز  cDNAانجام شد. واکنش Real Time PCR برای ژن لپتین و بتااکتین صورت گرفت. محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 درصد نیز الکتروفورز شد و سطوح مختلف بیان در بافت های ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که این ژن در تمامی بافت های بررسی شده بیان شده است و بیشترین سطح بیان در بافت چربی و کبد و کمترین سطح بیان در بافت های قلب مشاهده شد.
نتیجه گیری: این نتایج می­تواند نشان دهنده این امر باشد که لپتین در متابولیسم چربی نقش ویژه­ای دارد. مطالعات بیشتری باید انجام شود تا نقش لپتین در فیزیولوژی ساخت و متابولیسم چربی و مواد دیگر مشخص شود. این امر کمک خواهد کرد تا مکانیسم­هایی برای شناخت اثر فاکتورهای تغذیه­ای و چربی­های بدن در فرآیندهای مختلف درک شوند.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying expression of leptin gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time PCR

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mohammadabadi 1
  • Mahboobeh Kord 2
  • Mahmood Nazari 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
2 MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Ramin Agricultural & Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective
Leptin is produced by white adipose tissue and plays an important role in regulation of feed intake, energy balance, fertility and immune functions. Thus, the aim of this research was to study leptin gene expression in adipose tissue, liver, kidney, lung and heart of Kermani sheep.
 
Materials and methods
Tissue samples obtained from 6 animals and RNA was extracted. Extracted RNA were immediately stored at -80°C. Quality and quantity of RNA were evaluated and cDNA was synthesized and Real Time PCR was performed. PCR Products were electrophoresed on 1.5% agarose gel and were evaluated different levels of expression in studied different tissues.
 
  
Results
Results showed that the leptin gene was expressed in all the tested tissues and the highest level of expression was observed in adipose tissue and liver and the lowest level was detected in heart.
 
Conclusions
These results may show that leptin plays a particular role in fat metabolism. Further studies are needed to clarify role of leptin in the physiology of fat metabolism and other materials. This would help us to better understand the mechanisms for the known effect of nutritional factors and body fatness on various functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expression
  • tissu
  • leptin gene
  • Kermani sheep
منابع
جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی (1395) بررسی بیان ژن CIB4  در بافت­های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان 4(4)، 132-119.
واجد ابراهیمی محمدتقی، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی (1394) بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره­ای. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 7 (4)، 158-143.
References
Aminafshar M, Bahrampour V, Baghizadeh A, Emamjomeh N, Mohammadabadi MR (2014) CD44 gene expression in mature, immature oocytes and fetal Kermani, Baluchi sheep and Rayeni and Tali goats. J cell Anim Biol 8, 156-160.
Bartha T, Sayed Ahmed A, Rudas P (2005) Expression of leptin and its receptors in various tissues of ruminants. Domestic Anim Endocrinol 29, 193-202.
Batista AM, Silva DMF, Rêgo MJBM, Silva FLM, Silva ECB, Beltrão EIC, Gomes Filho MA, Wischral A, Guerra MMP (2013) The expression and localization of leptin and its receptor in goat ovarian follicles. Anim Reprod Sci 141, 142-147.
Bocquier F, Bonnet M, Faulconnier Y, Guerre-Millo M, Martin P (1998) Effect of photoperiod and feeling level on perirental adipose tissue metabolic activity and leptin synthesis in the ovariectomized ewe. Reprod Nutr Dev 38, 489-498. 
Bonnet M, Gourdou I, Leroux C, Chilliard Y, Djiane J (2002) Leptin expression in the ovine mammary gland: Putative sequential involvement of adipose, epithelial, and myoepithelial cells during pregnancy and lactation. J Anim Sci 80, 723–728.
Chilliard Y, Bonnet M, Delavaud C, Fauconnier Y, Leroux C (2001) Leptin in ruminants. Gene expression in adipose tissue and mammary gland regulation of plasma concentration. Domest Anim Endocrinol 21, 271-295.
Dyer CJ, Simmons JM, Matteri RL, Keisler DH (1997) cDNA cloning and tissue specific gene expression of ovine leptin, NPY-Y1 receptor and NPY-Y2 receptor. Domest Anim Endocrynol 14, 295-303.
Jafari Darehdor AH, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Riahi Madvar A (2016) Investigating expression of CIB4 gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time qPCR. J Ruminant Res 4, 119-132 (in Persian).
Javanmard A, Mohammadabadi MR, Zarrigabayi GE, Gharahedaghi AA, Nassiry MR, Javadmansh A, Asadzadeh N (2008) Polymorphism within the intron region of the bovine leptin gene in Iranian Sarabi cattle (Iranian Bos taurus). Russ J Genet 44, 495-497.
Khodabakhshzadeh R, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Moradi Shahrebabak H, Bordbar F, Ansari Namin S (2016) Identification of point mutations in exon 2 of GDF9 gene in Kermani sheep. Polish J Vet Sci 19, 281–289.
Liefers SC, Veerkamp RF (2002) Association between leptin gene polymorphism and production, live weight energy balance, feed intake and fertility in Holstein heifers. J Dairy Sci 85, 1633–1638.
Mohammadabadi MR (2017). Inter-Simple Sequence Repeat loci Associations with Predicted Breeding Values of Body Weight in Kermani Sheep. Genet in the 3rd Millennium 14, 4383-4390.
Mohammadabadi MR, Esfandyarpoor E, Mousapour A (2017a) Using Inter Simple Sequence Repeat Multi-Loci Markers for Studying Genetic Diversity in Kermani Sheep. J Res Dev 5, 154.
Mohammadabadi MR, Jafari AHD, Bordbar F (2017b) Molecular analysis of CIB4 gene and protein in Kermani sheep. Braz J Med Biol Res 50, e6177.
Mohammadabadi MR, Sattayimokhtari R (2013) Estimation of (co) variance components of ewe productivity traits in Kermani sheep. Slovak J Anim Sci 46, 45-51.
Ostlund REJr, Yang JW, Klein S, Gingerich R (1996) Relation between plasma leptin concentration and body fat, gender, diet, age, and metabolic covariates. J Clin Endocrinol Metab 81, 3909–3913.
Pfaffl MW, Horgan GW, Dempfle L (2002) Relative expression software tool (REST©) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nucleic Acids Res 30: e36.
Schoof E, Stuppy A, Harig F, Carbon R, Horbach T, Stohr W, Rascher W, Dotsch J (2004) Comparison of leptin gene expression in different adipose tissues in children and adults. Eur J Endocrinol 150, 579–584.
Shojaei M, Mohammadabadi MR, Asadi Fozi M, Dayani O, Khezri A (2010) Association of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheep. J Cell Mol Res 2, 67-73.
Vajed Ebrahimi MT, Mohammad Abadi MR, Esmailizadeh AK (2016) Analysis of genetic diversity in five Iranian sheep population using microsatellites markers. Agric Biotechnol J 7, 143-158.
Yonekura S, Kitade K, Furukawa G, Takahashi K, Katsumata N (2002) Effects of aging and weaning on mRNA expression of leptin and CCK receptors in the calf rumen and abomasum. Domest Anim Endocrinol 22, 25-35. 
Yonekura S, Senoo T, Kobayashi Y, Yonezawa T, Katoh K (2003) Effect of acetate and butyrate on the expression of leptin and short form leptin receptor in bovine and rat anterior pituitary cells. Gen comp endocrinol 133, 165-172.
Yuen BS, Owens PC, McFarlane JR, Symonds ME, Edwards LJ (2002) Circulating leptin concentration are positively related to leptin messenger RNA expression in adipose tissue of fetal sheep in pregnant ewe fed at or below maintenance requirements during late gestation. Biol Reprod 67, 911-916.
Zamani P, Akhondi M, Mohammadabadi MR (2015) Associations of Inter-Simple Sequence Repeat loci with predicted breeding values of body weight in sheep. Small Ruminant Res 132, 123–127.
Zieba AD, Amstalden M, Morton S, Gallino JL, Edwards JF (2003) Effects of leptin on basal and GHRH-stimulated GH secretion from the bovine adenohypophysis are dependent upon nutritional status. J Endocrinol 178, 83-89.