دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 31، دی 1397، صفحه 1-131 (دوره 10 شماره 3 ) 
طراحی تلفیق ژنی پلی‌اولئوزین-پروانسولین و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 1-16

10.22103/jab.2018.2204

نجمه آیت فرد؛ اسماعیل قاسمی گوجانی؛ علیرضا شافعی‌نیا؛ پیام پورمحمدی


بهینه‌سازی باززایی مستقیم گون (Astragalus verus ) در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 17-30

10.22103/jab.2018.2205

صفیه ابراهیمی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمود قربانزاده نقاب


شناسایی واریانت‌های ژنتیکی در لاین‌آرین و بررسی عملکرد آنها با استفاده از توالی‌یابی‌کل ژنوم

صفحه 45-60

10.22103/jab.2018.2207

حامد خراتی‌کوپایی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمد دادپسند؛ علی نیازی؛ علی اسمعیلی زاده


افزایش بیان ژن دفاعی PR1 در گیاه به (Cydonia oblanga) با کاربرد ماده محرک بیون

صفحه 61-72

10.22103/jab.2018.2208

نسیم سرهنگی؛ منصوره کشاورزی؛ علی محمد شکیب؛ محمد علی ابراهیمی