ارزیابی روابط ژنتیکی ارقام امیدبخش و تجاری زیتون با استفاده از چند شکلی نشانگرهای هدفمند مبتنی بر جعبه CAAT ژن‌ها (CBDP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 عضو هیات علمی، بخش تحقیقات زراعی وباغی، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی، قزوین، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف: زیتون به عنوان یکی از مهم­ترین گیاهان باغی دارای تعداد ارقام فراوانی در جهان است. لذا، هدف این پژوهش، مطالعه تنوع ژنتیکی مجموعه­ای از ارقام زیتون ایستگاه طارم ایران بود.
مواد و روش­ها: در این تحقیق از 25 نشانگر CBDP برای بررسی روابط و تنوع ژنتیکی 20 رقم زیتون تجاری و امیدبخش ایرانی و خارجی استفاده شد.
نتایج: 25 آغازگر مورد استفاده در مجموع 755 قطعه (آلل) چند شکل تکثیر دادند و میانگین محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) و شاخص نشانگری (MI) آغازگرها به ترتیب 941/0 و 64/5 بود که بیانگر کارایی و قدرت تمایز بالای نشانگرهای CBDP می­باشد. پارامترهای ژنتیکی تنوع ژنی نی (H) و شاخص شانون (I) در ارقام خارجی نسبت به ارقام ایرانی بالاتر بودند. جریان ژنی (NM) بالایی (46/4) بین ارقام زیتون مشاهده شد که این نتیجه مقادیر پایین شاخص­های تمایز بین جمعیتی (Gst) و FsT را تایید کرد. تجزیه واریانس ملکولی (AMOVA) به ترتیب 17 و 83 درصد از تغییرات کل ژنتیکی را به تنوع بین گروهی (ارقام ایرانی و خارجی) و درون گروهی تفکیک کرد. تجزیه خوشه­ای با استفاده از ضریب تشابه دایس و روش UPGMA ارقام ایرانی و خارجی را در پنج گروه قرار داد که رقم امیدبخش T24 و رقم خارجی Koroneiki با حداکثر تفاوت با بقیه هر کدام در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) توانست به خوبی ارقام امیدبخش ایرانی را از ارقام تجاری ایرانی و خارجی تفکیک کند. تجزیه ساختار (Structure) ژنتیکی جمعیت نیز نتایج حاصل از تجزیه کلاستر و PCoA را تایید کرد و دو گروه ارقام ایرانی و خارجی به وضوح از هم تفکیک شدند.
نتیجه‌گیری: در جمع بندی کلی مشاهده شد که رقم امیدبخش T24 با دارا بودن شباهت ژنتیکی مشترک به هر دو گروه ارقام ایرانی و خارجی می­تواند رقم کاندید مناسبی جهت تجاری­سازی با دارا بودن خصوصیات مکمل هر دو گروه باشد. همچنین استفاده از نشانگرهای CBDP برای بررسی تنوع ژنتیکی سایر ارقام زیتون نیز توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic relationships among promising and commercial olive varieties using gene-targeted CAAT box-derived polymorphism (CBDP) markers

نویسندگان [English]

  • sedigheh fabriki ourang 1
  • Majid Golmohammadie 2
  • Hamid Karimi 3
1 Assistant Professor, Department of Genetics & Plant Breeding, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 M.S. member, Horticulture Crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran.
3 M.Sc. Student, Department of Genetics & Plant Breeding, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Objective
The olive is considered as one of the most important horticultural crops, with more abundant number of cultivars. Thus, the aim of this research was to study the genetic diversity in a set of olive cultivars in Taroum station of Tran.
 
Materials and methods
In this research, 25 CBDP markers were used to study the genetic diversity and relationships of 20 promising and commercial Iranian and foreign varieties of olive.
 
Results
The 25 used primers amplified a total of 755 polymorph alleles, and the mean of PIC and MI indices were 0.941 and 5.64, respectively, indicating the high efficiency and differentiation power of CBDP markers. The genetic parameters of Nei and Shannon indices were higher in foreign cultivars than those of Iranian cultivars. The high gene flow (4.46) was observed among olive cultivars, which confirmed the low values of the inter-population differentiation (Gst) and FsT indices. Analysis of molecular variance (AMOVA) differentiated the total genetic variation into inter-group (Iranian and foreign cultivars) (17%) and within-group (83%) diversity. The cluster analysis using Dice coefficient and UPGMA method divided the Iranian and foreign cultivars into five groups, which the promising cultivar T24 and Koroneiki with the maximum difference with others were placed in separate groups. The Principal Coordinate Analysis (PCoA) was able to distinguish promising Iranian cultivars from the other commercial cultivars. The population structure analysis confirmed the results of the cluster and PCoA analysis and clearly separated the two groups of Iranian and foreign cultivars.
 
 Conclusions
In conclusion, it was observed that the promising cultivar T24 with having a genetic similarity to both groups of Iranian and foreign cultivars can be a suitable candidate for commercialization with complementary characteristics of both groups. Also, it is recommended to use this marker to study the genetic diversity of other olive varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAAT box
  • Informative Marker
  • Promising cultivar
  • Structure analysis
References
Baldoni L, Tosti N, Ricciolini C et al. (2006) Genetic structure of wild and cultivated olives in the central Mediterranean basin. Ann Bot 98, 935-942.
Belaj A, Satovic Z, Rallo L, Trujillo I (2002) Genetic diversity and relationships in olive (Olea europaea L.) germplasm collections as determined by randomly amplified polymorphic DNA. Theor Appl Genet 105, 638-644.
Benoist C, Ohare K, Breathnach R, Chambon P (1980) The ovalbumin gene sequence of putative control regions. Nucleic Acids Res 8,127-142.
Biton I, Shevtsov S, Ostersetzer O et al. (2012) Genetic relationships and hybrid vigour in olive (Olea europaea L.) by microsatellites. Plant Breed 131, 767-774.
Bohn M, Utz HF, Melchinger AE (1999) Genetic similarities among wheat cultivars determined on the basis of RFLPs, AFLPs and SSRs and their use for predicting progeny variance. Crop Sci 39, 228-237.
Chiappetta A, Muto A, Muzzalupo R, Muzzalupo I (2017) New rapid procedure for genetic characterization of Italian wild olive (Olea europaea) and traceability of virgin olive oils by means of SSR markers. Sci Hortic 226, 42-49.
Chumacero de Schawe C, Durka W, Tscharntke T et al. (2013) Gene flow and genetic diversity in cultivated and wild cacao (Theobroma cacao) in Bolivia. Am J Bot 100, 2271-2279.
Donfagsiteli TN, Waswa BW, Muchugi A et al. (2016) Genetic diversity and gene flow revealed by microsatellite DNA markers in some accessions of African Plum (Dacryodes edulis) in Cameroon. Afr J Biotechnol 15, 511-517.
Doyle JJ, Doyle JK (1987) A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochem Bulletin 19, 11-15.
Etminan A, Pour-Aboughadareh A, Noori A et al. (2018) Genetic relationships and diversity among wild Salvia accessions revealed by ISSR and SCoT markers. Biotech & Biotechnol Equi 32, 610-617.
Gismondi A, Canini A (2013) Microsatellite analysis of latial (Olea europaea L.) cultivars. Plant Biosyst 147, 686-691.
Gomes S, Martins-Lopes P, Lopes J, Guedes-Pinto H (2009) Assessing genetic diversity in Olea europaea L. using ISSR and SSR markers. Plant Mol Biol Report 27, 365-373.
Haouane H, El-Bakkali A, Moukhli A et al. (2011) Genetic structure and core collection of the world olive germplasm bank of marrakech: towards the optimized management and use of Mediterranean olive genetic resources. Genetica 139, 1083-1094.
Heidari P, Etminan A, Azizinezhad R, Khosroshahli M (2017) Genomic variation studies in durum wheat (Triticum turgidum ssp. durum) using CBDP, SCoT and ISSR markers. Indian J Genet Plant Breed 77, 379-386.
 Heikrujam M, Kumar J, Agrawal V (2015) Genetic diversity analysis among male and female jojoba genotypes employing gene targeted molecular markers, start codon targeted (SCoT) polymorphism and CAAT box-derived polymorphism (CBDP) markers. Meta Gene 5, 90-97.
Landjeva S, Korzon V, Ganeva G (2006) Evaluation of genetic diversity among Bulgarian winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties during the period 1925-2003 using microsatellites. Genet Resour Crop Evol 53, 1605-1614.
Linos A, Nikoloudakis N, Katsiotis A, Hagidimitrious M (2014) Genetic structure of the Greek olive germplasm revealed by RAPD, ISSR and SSR markers. Sci Hortic 175, 33-43.
Marra FP, Caruso T, Costa F et al.  (2013) Genetic relationships, structure and parentage simulation among the olive tree (Olea europaea L. subsp. europaea) cultivated in southern Italy revealed by SSR markers. Tree Genet Genomes 9, 961-973.
Omrani-Sabbaghi A, Shahriari M, Falahati-Anbaran M et al. (2007) Microsatellite markers based assessment of genetic diversity in Iranian olive (Olea europaea L.) collections. Sci Hortic 112, 439-447.
Pour-Aboughadareh A, Ahmadi J, Mehrabi AA et al. (2017) Assessment of genetic diversity among Iranian Triticum germplasm using agro-morphological traits and start codon targeted (SCoT) markers. Cereal Res Commun 45, 574-586.
Pour-Aboughadareh A, Ahmadi J, Mehrabi AA et al. (2018) Insight into the genetic variability analysis and relationships among some Aegilops and Triticum species, as genome progenitors of bread wheat, using SCoT markers. Plant Biosyst 152, 694-703.
Powell W, Morgante M, Andre C et al. (1996) The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Mol Breed 2, 225-238.
Rajesh MK, Sabana AA, Rachana KE (2015) Genetic relationship and diversity among coconut (Cocos nucifera L.) accessions revealed through SCoT Analysis. 3 bitech 5, 999-1006.
Randi E, Lucchini V (2002) Detecting rare introgression of domestic dog genes into wild wolf (Canis lupus) populations by Bayesian admixture analyses of microsatellite variation. Conserv Genet 3, 29-43.
Rolf FJ (2000) NTSYS-pc: numerical taxonomy and multivariate analysis system. Applied Biostatistics Inc. NY: Exeter Publishing, Ltd. 1989.
Rouppevander JN, Van-Eck AM, Draaistravan J et al. (1998) An online catalogue of AFLP markers covering the potato genome. Mol Breed 4, 73-77.
Sakar E, Unver H, Ercisli S (2016) Genetic diversity among historical olive (Olea europaea L.) genotypes from southern Anatolia based on SSR markers. Biochem Genet 54, 842-853.
Sarri V, Baldoni L, Porceddu A et al. (2006) Microsatellite markers are powerful tools for discriminating among olive cultivars and assigning them to defined populations. Genome 49, 1606-1615.
Sesli M, Yegenoglu ED (2017) Genetic relationships in wild olives (Olea europaea ssp. oleaster) by ISSR and RAPD markers. Biotechnol Biotechnol Equip 31, 897-904.
Shahmuradov IA, Gammerman AJ, Hancock JM et al. (2003) Plant Prom: a database of plant promoter sequences. Nucleic Acids Res 31, 114-117.
Singh AK, Rana MK, Singh S et al. (2014) CAAT box-derived polymorphism (CBDP): a novel promoter-targeted molecular marker for plants. J Plant Biochem Biotechnol 23, 175-183.
Tams SH, Melchinger AE, Bauer E (2005) Genetic similarity among European winter triticale elite germplasms assessed with AFLP and comparisons with SSR and pedigree data. Plant Breed 124, 154-160.
Terral JF, Alonso N, Capdevila RB et al. (2004) Historical biogeography of olive domestication (Olea europaea L.) as revealed by geometrical morphometry applied to biological and archaeological material. J Biogeogr 31, 63-77.
Yousefiazar-Khanian M, Asghari A, Ahmadi J et al. (2016) Genetic diversity of Salvia species assessed by ISSR and RAPD markers. Not Bot Horti Agrobot 44, 431-436.