دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 32، اسفند 1397، صفحه 1-170 (دوره 10 شماره 4 ) 
بهینه‌سازی القای سوسپانسیون سلولی در گون مولد کتیرا (Astragalus verus)

صفحه 1-18

10.22103/jab.2019.2246

صفیه ابراهیمی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمود قربانزاده نقاب


بررسی الگوی بیانی برخی ژن‌های خانواده NAC در عدس(Lens Culinaris M.) تحت تنش سرما

صفحه 111-131

10.22103/jab.2019.2252

بنت‌الهدی فرخ‌پوری؛ احمد اسماعیلی؛ حمیدرضا عیسوند؛ سید محسن سهرابی