دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-190 (دوره 11 شماره 2 ) 
1. مکان‌یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

صفحه 1-22

10.22103/jab.2019.12378.1058

محمد جواد به‌روزبه؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن رضایی


3. جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان

صفحه 37-56

10.22103/jab.2019.13216.1097

اسماعیل قاسمی گوجانی؛ زینب پاپی؛ علیرضا شافعی نیا؛ خلیل عالمی سعید؛ بیژن خلیلی مقدم


5. بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون‌های مختلف چای ایران

صفحه 79-100

10.22103/jab.2019.13662.1120

مجتبی کردرستمی؛ مهدی رحیمی؛ صنم صفائی چائی‌کار؛ علی سراجی؛ رضا آزادی