تاثیر جایگزینی DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین جیره بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران

2 استاد گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی-ایران

3 نویسنده مسئول، استادیار گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی-ایران

4 استادیار گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران

چکیده

هدف: میوستاتین یا فاکتور 8 موثر بر رشد و تمایز، از سلول‌های ماهیچه‌ای تولید می‌شود و به عنوان یک تنظیم‌کننده منفی در رشد و توسعه توده ماهیچه اسکلتی عمل می‌کند و طی فرایندی به نام میوژنسیز باعث مهار رشد عضلات می‌شود. این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر جایگزینی DL متیونین با  Lمتیونین و همچنین اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره، بر بیان ژن میوستاتین در بلدرچین ژاپنی انجام گرفت.
مواد و روش ها: به صورت فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار انجام شد. تیمارها شامل جایگزین DL متیونین با L متیونین و سطوح مختلف پروتئین (24% و 20%) بودند. پس از 35 روز تغذیه و نگهداری، از بافت سینه قطعه کوچکی نمونه‌گیری شد و فورا به آزمایشگاه منتقل گردید. میزان بیان ژن میوستاتین در بافت سینه بلدرچین ژاپنی با استفاده از تکنیک Real-time PCR اندازه گیری شد. در این روش ژن بتااکتین به عنوان ژن خانه دار (کنترل داخلی) جهت نرمال نمودن داده‌ها استفاده شد.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که جایگزینی DL متیونین با L متیونین در جیره بلدرچین‌ها اثر معنی‌داری بر بیان ژن میوستاتین نداشته است. همچنین نشان داده شد که کاهش پروتئین جیره از 24 به 20 درصد منجر به افزایش معنی‌دار میزان بیان ژن میوستاتین می‌شود (01/0>P).
نتیجه گیری: بنابراین می‌توان DL متیونین را با L متیونین در جیره جایگزین نمود و سطح مناسب پروتئین جیره بلدرچین ژاپنی 24 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of DL- Methionine Replacement with L- Methionine and Different Dietary Protein Levels on Myostatin Gene Expression in Japanese Quails

نویسندگان [English]

  • Kei Aram Koohgivi 1
  • Hedaiat allah Rooshanfekr 2
  • Mahmood Nazari 3
  • Ahmad Tatar 4
1 MS graduate of Animal genetic and Breeding, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural science and Natural Resources University of Khuzestan, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
4 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal science and Food Technology, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective
Myostatin also known as growth differentiation factor 8, is a protein produced and released by myocytes that acts on muscle cells' autocrine function to inhibit myogenesis: muscle cell growth and differentiation. This research had been done in order to assess the effect of DL-methionine replacement with L-methionine, and also the effects of varying dietary protein levels on Myostatin gene expression in Japanese quail.
 
Materials and methods
This experiment was carried in the form of a 2×2 factorial with 4 treatment. Treatments contained the replacement of DL-methionine with L- methionine, and different dietary protein levels, were 24 and 20 %. After about 35 days of feeding and keeping the quails, a piece of their chest has been removed immediately and were transferred to the laboratory. Myostatin gene expression measured by using RT-qPCR technique. In this method, 𝜷-actin gene was used as a house-keeping gene to normalize the gene expression data in the quantitative real time PCR.
 
Results
DL-methionine replacement did not significantly effect on Myostatin gene expression. Whereas, reduction in protein surface from 24% to 20 %, led to significantly increased expression of Myostatin (P<0.01).
 
Conclusions
The results indicated that DL methionine could be replaced with L methionine, and the appropriate level of protein was 24% in the Japanese quail diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese quail
  • Myostatin
  • Methionine
آقائی علی، خسروی نیا حشمت اله، مموئی مرتضی و همکاران (1397) اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی. مجله دامپزشکی ایران 14(2)، 14-24.
توحیدی نژاد فاطمه، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، نجمی نوری عذرا (1393) مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb  در بافت های مختلف بز کرکی راینی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 6(4)، 50-35.
جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی (1395) بررسی بیان ژن CIB4  در بافت­های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان 4(4)، 132-119.
رستم زاده الهه، اسدی فوزی مسعود، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، اسدی ملک حسین (1395) بررسی اثر محدودیت متیونین بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 8(1)، 60-47.
          محمدی فر آمنه، فقیه ایمانی سید علی، محمدآبادی محمدرضا، سفلایی محمد (1392) تأثیر ژن TGFb3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 5(4)، 125-136.
صوفی بهاره، محمدآبادی محمدرضا، شجاعیان کمال و همکاران (1388) ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد سنجابی با استفاده از روش PCR-RFLP . مجله پژوهشهای علوم دامی 19(1)، 81-89.
References
Aghaei A, Khosravinia H, Mamoei M et al. (2018) Effects supplementation of zinc and Vitamin E on antioxidant enzyme, sexual hormone and some biochemical parameters in breeder flock of Japanese Quails. Iran Vet J 4, 14-24 (In Persian).
Bomgaardt J, Baker D (1973) Effect of age on the lysine and sulfur amino acid requirement of growing chickens. Poult Sci 52, 592-597. 
Dersjant‐Li Y, Peisker M (2011) A Review on Recent Findings on Amino Acids Requirements in Poultry Studies. Iran J Appl Anim Sci 1, 73-79.
Emami Meybodi M (1993) Breeding quail in Bangladesh. J Res Dev 30, 132-134.
Genchev G, Mihaylova S, Ribarski A et al. (2008) Meat quality and composition in Japanese quails. Trakia J Sci 6, 25-29.
Huyghebaert G, Pack M (1996) Effects of dietary protein content, addition of nonessential amino acids and dietary methionine to cysteine balance on responses to dietary sulphur-containing amino acids in broilers. Poultry Sci 37, 623-639.
Jafari Darehdor AH, Mohammadabadi MR et al. (2016) Investigating expression of CIB4 gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time qPCR. J Rumin Res 4, 119-132 (In Persian).
Kaur S, Mandal A, Singh K, Kadam M (2008) The response of Japanese quails (heavy body weight line) to dietary energy levels and graded essential amino acid levels on growth performance and immunocompetence. Livestock Sci 117, 255-262.
Koutsos E, Klasing K, Garnsworthy P, Wiseman J (2001) Interactions between the immune system nutrition and productivity of animals. Recent Adv Anim Nut 173-190.
Moazeni S, Mohammadabadi MR, Sadeghi M et al. (2016a) Association between UCP Gene Polymorphisms and Growth, Breeding Value of Growth and Reproductive Traits in Mazandaran Indigenous Chicken. Open J Anim Sci 6, 1-8.
Moazeni SM, Mohammadabadi MR, Sadeghi M et al. (2016b) Association of the melanocortin-3(MC3R) receptor gene with growth and reproductive traits in Mazandaran indigenous chicken. J Livest Sci Technol 4, 51-56.
Mohammadabadi MR, Jafari AHD, Bordbar F (2017) Molecular analysis of CIB4 gene and protein in Kermani sheep. Brazil J Med Biol Res 50, e6177
Mohammadabadi MR, Tohidinejad F (2017) Charachteristics determination of Rheb gene and protein in Raini Cashmere goat. Iran J Appl Anim Sci 7, 289-295.
Mohammadabadi MR, Nikbakhti M, Mirzaee HR et al. (2010) Genetic variability in three native Iranian chicken populations of the Khorasan province based on microsatellite markers. Russ J Genet 46, 505-509.
Mohammadifar A, Faghih Imani SA, Mohammadabadi MR, Soflaei M (2014) The effect of TGFb3 gene on phenotypic and breeding values of body weight traits in Fars native fowls. Agric Biotechnol J 5, 125-136 (In Persian).
Mohammadifar A, Mohammadabadi MR (2017) The Effect of Uncoupling Protein Polymorphisms on Growth, Breeding Value of Growth and Reproductive Traits in the Fars Indigenous Chicken. Iran J Appl Anim Sci 7, 679-685.
Parvin R, Mandal A, Singh S, Thakur R (2010) Effect of dietary level of methionine on growth performance and immune response in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). J Sci Food Agric 90, 471-481.
Pfaffl M, Horgan G, Dempfle L (2002) Relative expression software tool (REST©) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nuc Acid Res 30, 1-10.
Ribeiro A, Dahlke F, Kessler A (2005) Methionine sources do not affect performance and carcass yield of broilers fed vegetable diets and submitted to cyclic heat stress. Brazilian J Poul Sci 7, 159-164.
Rostamzade E, Asadi Fozi M, Esmailizadeh AK, Asadi MH (2016) Effect of Methionine restriction on IGF-1 gene expression in breast muscle of Japanese Quails. Agric Biotechnol J 8, 47-60 (In Persian).
Rubin L, Canal C, Ribeiro A, Kessler A, Silva I et al. (2007) Effects of methionine and arginine dietary levels on the immunity of broiler chickens submitted to immunological stimuli. Brazil J of Poul Sci 9, 241-247.
SAS Institute, 1999. SAS/STAT Users Guide. SAS Inc, NC.
Shahdadnejad N, Mohammadabadi MR, Shamsadini M (2016) Typing of Clostridium Perfringens Isolated from Broiler Chickens Using Multiplex PCR. Genetics in the 3rd millennium 14, 4368-4374.
Soufy B, Mohammadabadi MR, Shojaeyan K et al. (2009) Evaluation of Myostatin gene polymorphism in Sanjabi sheep by PCR-RFLP method. Anim Sci Res 19, 81-89 (In Persian).
Tohidi nezhad F, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Najmi Noori A (2015) Comparison of different levels of Rhe b gene expression in different tissues of Raini Cashmir goat. Agri Biotech J 6, 35-50 (In Persian).
Wen C, Chen X, Chen G et al. (2014) Methionine improves breast muscle growth and alters myogenic gene expression in broilers. College of Animal Science and Technology, Nanjing Agricultural University, Nanjing. 210095.
Zandi E, Mohammadabadi MR, Ezzatkhah M, Esmailizadeh AK (2014) Typing of Toxigenic Isolates of Clostridium Perfringens by Multiplex PCR in Ostrich. Iranian J Appl Anim Sci 4, 509-514.