بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی تنوع ژنتیکی در شش جمعیت اسب ایرانی شامل اسب‌های بومی اردبیل، اسب‌های موجود در باشگاه‌های پرورش اسب اردبیل و نژادهای عرب، دره‌شوری، کردی و قره‌باغ بود.
مواد و روش‌ها: برای انجام مطالعه حاضر، از 100 راس اسب نمونه‌گیری به عمل آمد. پس از استخراج و تعیین کیفی DNA، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز برای هشت نشانگر ریزماهواره‌ای مورد مطالعه، صورت گرفت. تنوع ژنتیکی و آنالیزهای آماری با استفاده از نرم‌افزار GenAlEx 6.5 محاسبه شد. درخت فیلوژنیکی با استفاده از اطلاعات نشانگرهای ریزماهواره‌ای رسم گردید که نشانگر فواصل ژنتیکی این اسب‌ها می‌باشد. همچنین ساختار ژنتیکی جمعیت‌های اسب‌های ایرانی با استفاده از نرم‌افزار STRUCTURE مورد آنالیز قرار گرفت.
نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که تعداد آلل‌های مشاهده شده در اسب‌های بومی اردبیل برابر با 22 است در حالیکه این مقدار برای نژاد دره‌شوری 5/7  می‌باشد. هتروزیگوسیتی مشاهده شد در محدوده 865/0 برای نژاد کردی تا 1 برای نژاد قره‌باغ بود. میانگین کل تعداد آلل‌های مشاهده شده برابر با 729/13 محاسبه شد. بررسی درخت فیلوژنتیکی نشان داد که اسب‌های بومی اردبیل و اسب‌های باشگاه‌های پرورش اسب اردبیل دارای فاصله ژنتیکی کمی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: بررسی تنوع ژنتیکی اسب‌های ایرانی با استفاده از هشت نشانگر ریزماهواره‌ای، نشان داد که تنوع ژننتیکی قابل توجهی در جمعیت‌ اسب‌های ایرانی در شمالغرب ایران وجود دارد. بخشی از این تنوع به دلیل استفاده از آمیزش‌های کنترل نشده بین نژادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Genetic Diversity of Iran Northwest Horses Using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • Nemat Hedayat-Evrigh 1
  • Elhameh Azadmard 2
  • Reza Seyed Sharifi 3
  • Saeid Nikbin 4
  • Mir Daryush Shakouri 3
  • Reza Khalkhali-Evrigh 5
1 Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and natural resource, University of Mohaghegh Ardabili
3 Associated Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
5 Animal science, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective
 The aim of the present study was to investigate genetic diversity in six Iranian horse populations including Ardabil native horses, Ardabil clubs horses and Arab, Drehshoori, Kordi and Qarabakh breeds.
 
Material and Methods
 To perform the present study, 100 horses were sampled. After extraction and quality assessment of DNA, polymerase chain reaction was performed for eight microsatellite markers. Genetic diversity and statistical analysis were performed using GenAlEx 6.5 software. The phylogenetic tree was constructed using microsatellite marker information indicating genetic distances of analyzed horse breeds. Also, STRUCTURE software was used to analysis of genetic structure of Iranian horse populations.
 
Results
The obtained results showed that the number of observed alleles in Ardabil native horses was 22, while this value for Dareshoori breed was 7.5. The observed heterozygosity was ranged from 0.865 for Kordi to 1 for Qarabakh breed. The average of observed alleles was calculated 13.729. Investigation phylogenetic tree showed that Ardabil native horses and Ardabil clubs horses have low genetic distance.
 
Conclusion
The investigation of genetic diversity of Iranian horses using eight microsatellite markers indicated that there is significant genetic variation in Iranian horses in the Northwest of Iran. Part of this variation is due to use of uncontrolled mating among breeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horse
  • Genetic diversity
  • Microsatellite
  • Genetic structure
خلیلی مسعود (1388) اسب و آنچه من می‌دانم. نشر زارع، تهران، ایران، 694
سموزاد محبوبه، نصیری محمدرضا، اسلمی‌نژاد علی‌اصغر، طهمورث‌پور مجتبی، دوستی محمد، غیادی عبدالجلیل (1391) بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن با استفاده از 4 جایگاه ریزماهوراه. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران 4، 351-345
عسکری ناهید، محمدآبادی محمدرضا، بیگی‌نصیری محمدتقی، باقی‌زاده امین، فیاضی جمال (1387) مطالعه تنوع ژنتیکی بز کرکی رائینی بر اساس نشانگرهای ریزماهواره‌. دانش کشاورزی 4، 161-155
علاامجدی مطهره، مهربانی یگانه حسن، صادقی مصطفی (1396) بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای. مجله علوم دامی ایران 3، 342-335
عمری‌کولانکوه مصطفی، هدایت‌ایوریق نعمت، بوستان آزاده، سیدشریفی رضا، واحدی وحید، خلخالی‌ایوریق رضا (1397) شناسایی پاپلوگروه‌های مادری جمعیت اسب‌های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری 11، 68-63
قاسمی‌میمندی مهرداد، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی‌زاده کشکوئیه علی (1394) تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. فصلنامه تحقیقات تولیدان دامی 4، 45-35
محمدی‌فر آمنه، امیرنیا سیروس، میرزایی حمیدرضا، محمدآبادی رضا (1388) بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت بلدرچین ایستگاه میبد یزد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. نشریه علومی دامی (پژوهش و سازندگی) 82، 72
محمدی‌فر آمنه، محمدآبادی محمدرضا (1390) کاربرد نشانگرهای ریزماهواره‌ای برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی. نشریه علوم دامی ایران 42، 344-337
هدایت‌ایوریق نعمت، خلخالی‌ایوریق رضا، سید‌شریفی رضا، عمری مصطفی (1398) تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی‌یابی بخشی از کروموزوم Y. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران 11(3)
واجدابراهیمی محمدتقی، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی‌زاده کشکوئیه علی (1394) بررسی تنوع ژنتیکی پمج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 7، 158-143
وحدانی‌مناف محمدامین، مشایخی محمدرضا، حسن‌پور علی، ایوبی محمدرضا (1396) بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌ اسب‌های کرد ایران. نشریه پژوهش‌های علومی دامی 27، 102-95
 
References
Abdul-Muneer P (2014) Application of microsatellite markers in conservation genetics and fisheries management: recent advances in population structure analysis and conservation strategies. Genet Res Int 2014.
Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2008) Analysis of the genetic structure of Iranian indigenous Raeni Cashmere goat populations using microsatellite markers. Biotechnol 2, 1-4.
Bulut Z, Kurar E, Ozsensoy Y, Altunok V, Nizamlioglu M (2016) Genetic diversity of eight domestic goat populations raised in Turkey. BioMed Res Int.
D'Angelo F, Albenzio M, Sevi A, Ciampolini R, Cecchi F, Ciani E, Muscio A (2009) Genetic variability of the Gentile di Puglia sheep breed based on microsatellite polymorphism. J Anim Sci 87, 1205-1209.
Dorji J, Tamang S, Tshewang T et al. (2018) Genetic diversity and population structure of three traditional horse breeds of Bhutan based on 29 DNA microsatellite markers. PloS one 13, e0199376.
Ellegren H (2004) Microsatellites: simple sequences with complex evolution. Nat Rev Genet 5, 435.
Ellstrand NC, Rieseberg LH (2016) When gene flow really matters: gene flow in applied evolutionary biology. Evol Appl 9, 833-836.
FAO (2011) Molecular genetic characterizationof animal genetic resources. Food andAgriculture Organization of the UnitedNations Publ., Rome, Italy. Available from:http://www.fao.org/docrep/014/i2413e/i2413e00.pdf
FAO: FAOSTAT (2017) Food and Agricultural Organisation, Statistical Databases.
Guang‐Xin E, Hong QH, Zhao YJ, Ma YH, Chu MX, Zhu L, Huang YF (2019) Genetic diversity estimation of Yunnan indigenous goat breeds using microsatellite markers. Ecol Evol 9, 5916.
Hedayat-Evrigh H, Omri M, Boustan A et al. (2018) Genetic Diversity and Structure of Iranian Horses' Population Based on Mitochondrial Markers. J Equine Vet Sci 64, 107-111.
Huson KM, Haresign W, Hegarty M, Blackmore T, Potter C, McEwan N (2015) Assessment of genetic relationship between six populations of Welsh Mountain sheep using microsatellite markers. Czech J Anim Sci 60, 216-223.
Jemmali B, Haddad MM, Barhoumi N et al. (2017) Genetic diversity in Tunisian horse breeds. Arch Anim Breed 60, 153-160.
Khadka R (2010) Global horse population with respect to breeds and risk status. European Master in Animal Breeding and Genetics. Swedish University of Agricultural Sciences.
Khanshour A, Conant E, Juras R et al. (2013) Microsatellite analysis of genetic diversity and population structure of Arabian horse populations. J Heredity 104, 386-398.
Mohammadabadi MR, Nikbakhti M, Mirzaee HR et al. (2010) Genetic variability in three native Iranian chicken populations of the Khorasan province based on microsatellite markers. Russ J Genet 46, 505-509.
Mousavizadeh A, Mohammad Abadi M, Torabi, A et al. (2009) Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP). Iranian J Biotech 7, 51-53.
Nouairia G, Kdidi S, Salah RB, Hammadi M, Khorchani T, Yahyaoui MH (2015) Assessing genetic diversity of three Tunisian dromedary camel (Camelus dromedarius) sub populations using microsatellite markers. Emir J Food Agr 362-366.
Page, RD (1996) Tree View: An application to display phylogenetic trees on personal computers. Bioinformatics 12, 357-358.
Patel AC, Jisha TK, Upadhyay D, Parikh R, Upadhyay M, Thaker R, Das S, Solanki JV, Rank DN (2015) Molecular characterization of camel breeds of Gujarat using microsatellite markers. Livest Sci 181, 85-88.
Peakall R, Smouse PE (2012) GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research – an update. Bioinformatics 28, 2537-2539.
Pritchard J.K., Stephens M, Donnelly, P (2000) Inference of population structure using multilocus genotype data. Genetics 155, 945-959.
Ruzina MN, Shtyfurko TA, Mohammadabadi MR et al. (2010) Polymorphism of the BoLA-DRB3 gene in the Mongolian, Kalmyk, and Yakut cattle breeds. Russ J Genet 46, 456-463.
Seo J-H, Park K-D, Lee H-K et al. (2016) Genetic diversity of Halla horses using microsatellite markers. J Anim Sci 58, 40.
Sharma R, Kishore A, Mukesh M, Ahlawat S, Maitra A, Pandey AK, Tantia MS (2015) Genetic diversity and relationship of Indian cattle inferred from microsatellite and mitochondrial DNA markers. BMC Genetics 16, 73.
Shahsavarani H, Rahimi-Mianji G (2010) Analysis of genetic diversity and estimation of inbreeding coefficient within Caspian horse population using microsatellite markers. Afr J Biotechnol 9.
Shamsalddini S, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK (2016) Polymorphism of the prolactin gene and its effect on fiber traits in goat. Russ J Genet 52, 405-408.
Soufy B, Mohammadabadi MR, Shojaeyan K et al. (2009) Evaluation of Myostatin gene polymorphism in Sanjabi sheep by PCR-RFLP method. Anim Sci Res 19, 81-89.
Sun W, Lei C, Lei X, Zhang Y (2008) Genetic variation in eight Chinese cattle breeds based on the analysis of microsatellite markers. Genet Sel Evol 40, 681.
Vajed Ebrahimi MT, Mohammadabadi M, Esmailizadeh A. (2017) Using microsatellite markers to analyze genetic diversity in 14 sheep types in Iran. Arch Anim Breed 60, 183-189.
Wade C, Giulotto E, Sigurdsson S et al. (2009) Genome sequence, comparative analysis, and population genetics of the domestic horse. Science 326, 865-867.
Warmuth V, Eriksson A, Bower MA et al. (2012) Reconstructing the origin and spread of horse domestication in the Eurasian steppe. PNAS 109, 8202-8206.
Willi Y, Van Buskirk J, Hoffmann AA (2006) Limits to the adaptive potential of small populations. J Annu Rev Ecol Evol Syst 37, 433-458.
Wright, S (1978) Evolution and the Genetics of Poulations, in: Vol. 4, Variability Within End Among Natural Populations, University of Chicago Press, Chicago, USA.
Zamani P, Akhondi M, Mohammadabadi M (2015) Associations of Inter-Simple Sequence Repeat loci with predicted breeding values of body weight in sheep. Small Rumin Res 132, 123-127.
Zeng L, Chen N, Yao Y, Dang R, Chen H, Lei C (2019) Analysis of Genetic Diversity and Structure of Guanzhong Horse Using Microsatellite Markers. Anim Biotech 30, 95-98.