دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-235 (دوره 11 شماره 4 ) 
آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران

صفحه 19-34

10.22103/jab.2020.2521

فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب‌های شمالغرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

صفحه 35-50

10.22103/jab.2020.2522

نعمت هدایت ایوریق؛ الهامه آزادمرد؛ رضا سیدشریفی؛ سعید نیک‌بین؛ میرداریوش شکوری؛ رضا خلخالی ایوریق


تکثیر و همسانه‌سازی‌ ژن آلفا‌توکسین باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنس در باکتری E. coli

صفحه 67-86

10.22103/jab.2020.2524

حسینعلی ساسان؛ مهین رسانی؛ سمانه کارآموز؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی


انتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli-mutata

صفحه 87-104

10.22103/jab.2020.2525

احمد شریفی؛ فاطمه حسینی؛ براتعلی مشکانی؛ عبدالرضا باقری؛ سید حسن مرعشی


بیان پروتئین پوششی نوترکیب ویروس X سیب زمینی در باکتری Escherichia coli

صفحه 175-192

10.22103/jab.2020.2529

حسین معصومی؛ پریسا حسن شیخی؛ جعفر ذوالعلی؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان