بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس رازیانه، مرزه و مخلوط آن‌ها بر عملکرد، سیستم ایمنی، فراسنجه‌های آنتی‌اکسیدانی و بیان ژن اینتر لوکین-6 کبدی درجوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم دامی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

5 دانشکده کشاورزی - دانشگاه گیلان

چکیده

 
هدف: اسانس­های گیاهی به دلایل مختلفی از قبیل بهبود عملکرد، تولیدات و افزایش سطح ایمنی به جیره طیور اضافه می­گردند. این مطالعه به منظور بررسی اثرات اسانس­های رازیانه و مرزه و مخلوط آن­ها بر عملکرد رشد، ویژگی­های لاشه، فراسنجه­های آنتی­اکسیدانی و بیان ژن اینترلوکین-6 کبدی در جوجه­های گوشتی انجام شد.
مواد و روش­ها: آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی 3*3 با 9 تیمار و 4 تکرار و هرتکرار شامل 15 پرنده (540 قطعه) راس 308 انجام گردید. جیره­های آزمایشی شامل هر یک از اسانس­های رازیانه و مرزه در سطوح 0، 15/0 و 25/0 گرم در کیلوگرم جیره و مخلوط آن­ها بود. خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک مصرفی در دوره آغازین)10-1روزگی)، رشد)24- 11 روزگی) و پایانی)42- 25 روزگی) روزگی محاسبه شد. از هر تکرار سه پرنده در روز 42 انتخاب و خون­گیری شدند. بیان ژن اینترلوکین-6 کبدی نیز در روز 42 اندازه­گیری شد. برای تعیین جمعیت میکروبی در 42 روزگی از محتویات ایلئوم نمونه­برداری شد.
نتایج: نتایج نشان داد که در دوره پایانی (42-25) تیمارهایی که اسانس دریافت کرده بودند ضریب تبدیل پایین­تری نسبت به تیمار شاهد داشتند. تیمار حاوی 25/0 رازیانه + 25/0 مرزه (گرم در کیلوگرم خوراک) دارای بهترین شاخص تولید بود (p<0.05). اسانس­های گیاهی استفاده شده در این آزمون سبب کاهش میزان MDA تولید شده در عضله ران جوجه­های گوشتی شدند (p<0.05). افزودن این ترکیبات گیاهی اثر سبب افزایش تعداد کل لاکتوباسیل­ها و کاهش تعدادکل کلی­فرم ها و اشرشیاکلی­ها در محتویات ایلئوم شده است. به غیر از تیمار حاوی مرزه 25/0 (گرم در کیلوگرم) + رازیانه 15/0 (گرم در کیلوگرم) مابقی سطوح آزمایشی سبب افزایش بیان ژن اینترلوکین-6 کبدی گردید.
نتیجه­گیری: در کل جیره حاوی مخلوط 25/0 اسانس رازیانه + 25/0 اسانس مرزه بیشترین اثر را بر بهبود عملکرد و بیان ژن اینترلوکین-6 کبدی جوجه­های گوشتی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of fennel, savory essential oils and their mixtures on performance, immune system, antioxidant parameters and inter-leukin-6 gene expression in broilers

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Gharehsheikhlou 1
  • Mohammad Chamani 2
  • Alireza Seidavi 3
  • Ali Asghar Sadeghi 4
  • Maziar Mohiti Asli 5
1 Department of Animal Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Department of Animal Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective
Herbal essential oils are added to the poultry diet for a variety of reasons, such as improving performance, production and increasing the level of immunity. This study was conducted to investigate the effects of fennel and savory essential oils and their mixtures on growth performance, carcass characteristics, antioxidant parameters and hepatic interleukin-6 gene expression in broilers.
Materials and methods
The study was conducted in a completely randomized design with a 3 × 3 factorial arrangement with 9 treatments and 4 replications, each replication containing 15 birds. (540 Ross 308 broiler chickens). The experimental diets included the levels of 0 g/kg, 0.15 g/kg and 0.25 g/kg of fennel and savory essential oils and their mixture. Feed intake, weight gain and feed conversion ratio were calculated at starter (1-10 days), grower (11-24 days) and finisher (25-42 days). Each repeated three birds were bled at day 42. Interleukin-6 gene expression was performed on day 42. The ileum contents were sampled at 42 days of age to determine the microbial population.
 
Results
The results showed that in the finisher (25-42), the experimental groups that received the essential oil had a lower conversion ratio than the control treatment. Among the experimental groups, the mixture of 0.25 fennel + 0.25 savory essential oils (g/kg feed) had the best production index (p<0.05). The essential oils used reduced the amount of malondialdehyde produced in the broiler drumstick (p<0.05). Herbal compounds increased the lactobacillus and reduced the coliforms and E. coli in the contents of the ileum. All savory supplementated groups except 0.25 (g/kg) + fennel 0.15 (g/kg) increased expression of hepatic interleukin-6 gene.
 
Conclusions
Diets containing 0.25 (g/kg)fennel + 0.25 (g/kg) savory essential oils had the highest effect on improvment of the performance and expression of the broiler liver gene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential oil
  • fennel
  • gene expression
  • hepatic interleukin-6
  • savory
 
ابراهیمی­نژاد شهناز، خسروی­نیا حشمت اله، علیرضایی مسعود (1393) تأثیر اسانس مرزة خوزستانی در آب آشامیدنی بر عملکرد و پتانسیل آنتی­اکسیداتیو گوشت ران درجوجه­های گوشتی. مجله تولیدات دامی 16، 62-53.
توحیدی نژاد فاطمه، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، نجمی نوری عذرا (1393) مقایسه سطوح مختلف بیان ژن Rheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 6(4)، 50-35.
جعفری دره­در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی (1395) بررسی بیان ژن CIB4 در بافت­های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان 4(4)، 132-119.
حیدری اعظم، دخیلی­رنجو محمد، ذوالفقاری محمدرضا (1390) بررسی تأثیر ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja Hortensis) بر جدایه­های E.Coli روده جوجه­های گوشتی. پژوهش­های علوم گیاهی (1)6، 27-21.
خسروی­نیا حشمت اله، علیرضایی مسعود، قاسمی صدیقه، نعمتی شیما (1394) تأثیر اسانس مرزه خوزستانی بر pH پس از کشتار و پتانسیل آنتی­اکسیداتیو عضله سینه مرغ گوشتی تحت تنش گرمایی.مجله تحقیقات دامپزشکی (2)70، 234-227.
رضایی محمد (1393) مطالعه تاجیر گیاهان آویش و شیرین­بیان بر صفات رشد، سلامتی و فراسنجه­های خونی در جوجه­های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد تغذیه طیور، آزاداسلامی واحد ساوه 115.
روستایی­علی­مهر محمد، عزیزی هاجر، حقیقیان­رودسری محمود (1394) اثر اسانس مرزه بر عملکرد و میکروفلورای روده. نشریه علوم دامی (108)28، 12-3.
زاده­امیری مریم، بوجارپور محمد، سالاری سمیه، ممویی مرتضی، قربانپور مسعود (1392) اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه­های ایمنی و خونی جوجه­های گوشتی. مجله پژوهش­های تولیدات دامی (9)5، 12-1.
سلطانی حمید، نوبخت علی (1394) اثرات استفاده از گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه­های بیوشیمیایی و سلول­های ایمنی خون در جوجه­های گوشتی. مجله تحقیقات دام و طیور 4(4)، 27-13.
طباطبایی سید محمود، بدل­زاده رضا، محمدنژاد رضا، یوسفی بهمن (1394) تاثیر عصاره دارچین بر میزان بیان ژن COX-2 کبدی و تغییرات پروفایل لیپیدی در سرم جوجه­های گوشتی سالم و آلوده به اشریشیاکلی. مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (1) 9، 88-61.
محیطی­اصلی مازیار، حسینی سید عبدالله، میمندی­پور امیر، مهدوی علی (1389) گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. چاپ اول، 317 .
نوبخت ع، اقدم­شهریار ح (1389) اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیت­های خون در جوجه­های گوشتی. فصلنامه تخصصی علوم دامی 3(3)، 63-51.
 
References
Aguilar CAL, de Souza Lima KR, Manno MC et al. (2013) Effect of copaiba essential oil on broiler chickens. Acta Sci 35, 145–151.
Aksit M, Goksoy E, Kok F et al. (2006) The impacts of organic acid and essential oil supplementations to diets on the microbiological quality of chicken carcasses. Arch Gefl 70, 168- 173.
Allen CE, Foegeding EA. (1981) Some lipid characteristics and interactions in muscle foods – review. Food Tech 35, 253-257.
Brenes A, Rourab E (2010) Essential oils in poultry nutrition: Main effects of action. Anim Feed Sci Tech 158, 1-14.
Burt S. (2004) Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods- a review. Int J Food Mic 94, 223-253.
Canan Bolukbasi S, Kuddus Erhan M. (2006) Effects of dietary Thyme (Thymus vulgaris) on laying hen performance and Escherichia coli (E. coli) concenteration in feces. J Nat Eng Sci 1(2), 55-58.
Castillo M, Martin Oru´e SM, Roca M et al. (2006) The response of gastrointestinal microbiota to the use of avilamycin, butyrate, and plant extracts in early-weaned pigs. J Anim Sci 84, 2725–2734.
Culig Z, Puhr M (2012) Interleukin-6: a multifunctional targetable cytokine in human prostate cancer. Mol Cel Endocrin 360, 52-58.
Dibaji SM, Seidavi AR, Asadpour L et al. (2014) Effect of a synbiotic on the intestinal microflora of chickens. J Appl Poult Res 23, 1-6.

Dibner JJ, Ricards D (2005) Antibiotic growth promoters in agriculture: history and mode of action. Poult Sci 84, 634-643.

Ebrahiminejad S, Khosravinia H, Alirezaei M (2014) Effect of Khuzestan Border Essential Oil on Drinking Water Performance and Antioxidant Potential of Thighs in Broiler Chickens. Livestock Prod 16, 53-62.
Eldeek AA, Attia Y A, Hannfy MM (2003) Effect of anise (Pimpinella anisiumj), ginger (Zingiber officinale roscoe) and Fennel (Foeniculum vulgare) and their mixture on performance of broilers. Arch Gefl 67, 92-96.
Fotea L, Costachescu E, Hoha G (2009) The effect of Essential Oil of Rosemary (Rosemarinus Officinalis) on to the Broilers Growing Performance. Lucari Stiintifice Zootehnie 52, 172-174.
Frankič T, Voljč M, Salobir J, Rezar V (2009) Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition. Acta Agr Slov 94, 95-102.
Ghalamkari G, Toghyani M, Tavalaeian E et al. (2011) Efficiency of different levels of Satureja hortensis L (Savory) in comparison with an antibiotic growth promoter on performance, carcass traits, immune responses and serum biochemical parameters in broiler chickens. Afr J Biotech 10, 13318-13323.
Heidari A, Dojili Ranjho M, Zulfiqari M (2011) Antimicrobial effect of Satureja hortensis essential oil on E. coli isolates of broiler chickens. Plant Sci Res 6, 21-27.
Hinton DM, Myers MJ, Raybourne RA et al. (2003) Immunotoxicity of aflatoxin B1 in rats: effects on lymphocytes and the inflammatory response in a chronic intermittent dosing study. Toxicol Sci 73, 362-377.
Hirose M, Takesada Y, Tanaka H et al. (1997) Carcinogenicity of antioxidants BHA, caffeic acid, sesamol, 4-methoxyphenol and catechol at low doses, either alone or in combination, and modulation of their effects in a rat medium-term multi-organ carcinogenesis model. Carcinog 19, 207–212.
Iseri S, Sener G, Saglam B et al. (2008) Ghrelin alleviates biliary obstruction-induced chronic hepatic injury in rats. Regul Peptid 146,73-79.
Jafari Darehdor AH, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Riahi Madvar A (2016) Investigating expression of CIB4 gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time qPCR. J Rumin Res 4, 119-132 (In Persian).
Jahanpour H, Seidavi AR, Qotbi AAA (2014) Effects of intensity and duration of quantitative restriction of feed on broiler performance. J Hellenic Vet Med Soc 65, 83-98.
Jamroz D, Wertelecki T, Houszka M, Kamel C (2006) Influence of diet type on the inclusion of plant origin active substances on morphological and histochemical characteristics of the stomach and jejunum walls in chicken. J Anim Phys Anim Nutr 90, 255–268.
Kamali Sangani AL, Masoudi AA, Hosseini SA. (2014) The effects of herbal plants on Mucin 2 gene expression and performance in ascetic broilers. Iranian J Vet Med 8,47-52.
Khosravinia H, Ghasemi S, Rafiei Alavi E (2013) The effect of savory (Satureja khuzistanica) essential oils on performance, liver and kidney functions in broiler chicks. J Anim Feed Sci 22, 50-55.
Khosravinia H, Massoud AR, Qasemi S, Nemati S (2015) The effect of Khuzestanie essential oil on post-slaughter pH and antioxidant potential of broiler chick muscle under heat stress. J Vet Res 70, 227-234 (In Persian).
Lavinia S, Gabi D, Drinceanu D et al. (2009) The effect of medical plants and plant extracted oils on broiler duodenum morphology and immunological profile. J Biotech Sci 14, 4606-4614.
Lee KW, Everts H, Beyen AC (2003) Dietary carvacrol lowers body gain but improves feed conversion in female broiler chickens. J Appl Poult Res 12, 394-399.
Lilja C (1983) Comparative study of postnatal growth and organ development in some species of birds. Growth 47, 317–399.
Lin CC, Wu SJ, Chang CH, Nu LT (2003) Antioxidant activity of Cinnamomum cassis. Phytothera Res 17, 726- 730.
Livak KJ, Schmittgen TD (2001) Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2− ΔΔCT method. Methods 25, 402-408.
Luna A, Lábaque MC, Zygadlo GA, Marin RM (2010) Effects of thymol and carvacrol feed supplementation on lipid oxidation in broiler meat. Poult Sci 89, 366-370.
Matthias A, Banbury LM, Bone KN, Leach DP, Lehmann R (2008) Echinacea alkylamides modulate induced immune responses in T-cells. Fitoterapia 79, 53–58.
Mihajilov-Krstev T, Radnović D, Kitić D et al. (2009) Antimicrobial Activity of Satureja Hortensis L. Essential Oil Against Pathogenic Microbial Strains. J Biotechol Biotechnol Equip 23,1492-1496.
Mishima S, Saito K, Maruyama H et al. (2004). Antioxidant and immuno-enhancing effects of Echinacea purpurea. Biol Pharm Bull 1004-1009.
Moazeni S, Mohammadabadi MR, Sadeghi M et al. (2016a) Association between UCP Gene Polymorphisms and Growth, Breeding Value of Growth and Reproductive Traits in Mazandaran Indigenous Chicken. Open J Anim Sci 6, 1-8.
Moazeni SM, Mohammadabadi MR, Sadeghi M et al. (2016b) Association of the melanocortin-3(MC3R) receptor gene with growth and reproductive traits in Mazandaran indigenous chicken. J Livestock Sci Tech 4, 51-56.
Mohammadabadi MR, Jafari AHD, Bordbar F (2017) Molecular analysis of CIB4 gene and protein in Kermani sheep. Brazil J Med Biol Res 50, e6177.
Mohammadabadi MR, Tohidinejad F (2017) Charachteristics determination of Rheb gene and protein in Raini Cashmere goat. Iran J Appl Anim Sci 7, 289-295.
Mohammadabadi MR, Nikbakhti M, Mirzaee HR et al. (2010) Genetic variability in three native Iranian chicken populations of the Khorasan province based on microsatellite markers. Russian J Gen 46 (4), 505-509.
Mohammadifar A, Faghih Imani SA, Mohammadabadi MR, Soflaei M (2014) The effect of TGFb3 gene on phenotypic and breeding values of body weight traits in Fars native fowls. J Agr Biotech 5, 125-136 (In Persian).
Mohammadifar A, Mohammadabadi MR. (2017) The Effect of Uncoupling Protein Polymorphisms on Growth, Breeding Value of Growth and Reproductive Traits in the Fars Indigenous Chicken. Iran J Appl Anim Sci 7, 679-685.
Mohiti-Asli M, Hosseini SA, Mimandipour A, Mahdavi AS (2010) Medicinal herbs in livestock and poultry nutrition. Iranian Institute Anim Sci Res. First Edition. Page: 317 (In Persian).
Morrisey PA, Sheehy PJA, Galvin K et al. (1998) Lipid stability in meat and meat products. Meat Sci 49, 73-86.
Nasir GA, Mohsin S, Khan M et al. (2013) Mesenchymalstem cells and Interleukin-6 attenuate liver fibrosis in mice. J Translational Med 11, 78.
Nasiri S, Nobakht A, Safamehr AR. (2011) The effect of different levels of Nettle (Urtica dioica L) medicinal plant in starter and grower feeds on performance, carcass traits, blood biochemical and immunity parameters of broiler. Iran J Appl Anim Sci 1, 177-181.
Nobakht A, Aghdam-Shahriar H (2010) Effects of Blended Cheesecake, Thistle and Mint on Yield, Carcass Quality and Blood Metabolites in Broiler Chickens. J Anim Sci 3, 63-51 (In Persian).
Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC et al. (1999) Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Sci 284, 143-147.
Rahimi S, Teymourizadeh Z, Karimitorshizi MA et al. (2011) Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. J Agr Sci Tech 13, 527-539.
Rezaei M, Nasr C, Kalanternistaki M (2014) Study of Tajweed and Milk Expression on Growth, Health and Blood Parameter Traits in Broiler Chickens. Masters Science Degree in Poultry Nutrition. Saveh Branch of Azad University (In Persian).
Roustaei-Alimehr M, Azizi H, Haghighian-Roudsari M (2015) Effect of savory essential oil on gut function and microflora. J Anim Sci 108, 3-12 (In Persian).
Sahin K, Sahin N, Onderci M et al. (2001) Protective role of supplemental vitamin E on lipid peroxidation, vitamins E, A and some mineral concentrations of broilers reared under heat stress. Vet Med Czech 46, 140–144.
Sarica S, Ciftci A, Demir E et al. (2005) Use of antibiotic growth promot two hebal natural feed addetives with and without exogenouse enzymes in wheat based broiler diets. South Afr Anim Sci 35, 61-72.
Sarikhan M, Shahriyar HA, Nazer-Adl K et al. (2009) Effects of insoluble fiber on serum biochemical characteristics in broiler. Int J Agri Biol 11, 73–76.
Schone F, Vetter A, Hartung H et al. (2006) Effects of essential oils from fennel (Foeniculi aetheroleum) and caraway (Carvi aetheroleum) in pigs. J Anim Physiol Anim Nutr 90, 500-510.
Sevanian A, Mcleod LL (1987) Cholesterol autoxidation in phospholipid membrane bilayers. Lipid 22, 627-636.
Shahdadnejad N, Mohammadabadi MR, Shamsadini M (2016) Typing of Clostridium Perfringens Isolated from Broiler Chickens Using Multiplex PCR. Gen 3rd Millennium 14, 4368-4374.
Soufy B, Mohammadabadi MR, Shojaeyan K et al. (2009) Evaluation of Myostatin gene polymorphism in Sanjabi sheep by PCR-RFLP method. Anim Sci Res 19, 81-89.
Singer RS, Hofacre CL (2006) Potential impacts of antibiotic use in poultry production. Avian Dis 50, 161-172.
Singh R, Pathak DN (1990) Lipid peroxidation and glutathione peroxidase, glutathione reductase, superoxide dismutase, catalase and glucose-6-dehydrogenase activities in FeCl3-induced epileptogenic foci in the brain. Epilepsia 31, 15–36.
Soltani H, Nobakht A (2015) The effects of using herbs, nettle, summer savory and peppermint on yield, carcass traits, biochemical parameters and immune cells in broiler chickens. J Livestock Poult Res 4, 13-27 (In Persian).
Tabatabaei QM, Badalzadeh R, Mohammadnejad R, Yousefi B (2015) The effect of cinnamon extract on hepatic COX-2 gene expression and lipid profile changes in serum of healthy and infected broiler chickens of Escherichia coli. Vet Clin Pathol 9, 61-88 (In Persian).
Tarladgis BG, Watts BM, Yonathan M (1960) Distillation method for the determination of malonaldehyde in rancid foods. J Am Oil Chem Soc 37, 44-48.
Tohidi nezhad F, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Najmi Noori A (2015) Comparison of different levels of Rheb gene expression in different tissues of Raini Cashmir goat. Agric Biotechnol J 6, 35-50 (In Persian).
Ultee A, Kets EPW, Smid EJ. (1999) Mechanism of action of carvacrol on the food borne pathogen. Bacillus cereus. Appl Environ Mic 65 (10), 4606 - 10.
Yarru LP, Settivari RS, Gowda NKS et al. (2009) Effects of turmeric (Curcuma longa) on the expression of hepatic genes associated with biotransformation, antioxidant, and immune systems in broiler chicks fed aflatoxin. Poult Sci 88, 2620-2627.
Young J F J, Stagsted S K, Jensen A et al. (2003) Ascorbic acid alpha tocopherol and oregano supplement reduce stress-induced deterioration of chicken meat quality. Poult Sci 82, 1343-1351.
Zadeamiri M, Bujarpur M, Salari S et al. (2013) Effect of different levels of safflower essential oil on performance, carcass characteristics and some safety and blood parameters of broiler chickens. Anim Prod Res 5, 1-12 (In Persian).
Zandi E, Mohammadabadi MR, Ezzatkhah M, Esmailizadeh AK (2014) Typing of Toxigenic Isolates of Clostridium Perfringens by Multiplex PCR in Ostrich. Iran J Appl Anim Sci 4, 509-514.