نقش ژن AT2G37050 در پاسخ به یون کادمیوم درگیاه آرابیدوپسیس تالیانا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی شاهرود

4 گروه فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی و مهندسی، دانشگاه گرونینگن، گرونینگن، هلند

چکیده

چکیده
هدف: کادمیوم یکی از عناصر سنگین موجود در خاک است که در صورت افزایش غلظت در خاک به‌عنوان یکی از آلاینده‌های زیست محیطی منجر به تهدید سلامت انسان و حیوانات نیز می‌گردد. در حالی­که گیاهان با افزایش جذب عناصر سنگین کمک مؤثری در رفع آلودگی‌های محیطی به‌ عمل آورده و از طرفی دیگر به کمک سازوکارهای متنوعی با تنش کادمیوم مقابله مینمایند، اما تاکنون مسیرهای بیوشیمیایی و ژن‌هایی که در پاسخ گیاهان به کادمیوم دخیل می‌باشند، به‌طور کامل شناسائی نشده‌اند.­
مواد و روش­ها: به‌دنبال مطالعات پروتئومیک انجام شده بر روی گیاه آرابیدوپسیس تالیانای جهش‌یافته که ژن شبه رسپتور کینازی AT2G37050 آن از کار افتاده، مشخص گردید 150 پروتئین که در گیاه وحشی (شاهد) حضور داشته‌اند، در گیاه جهش‌یافته ناپدید شدند. در این تحقیق از الگوریتم‌های GeneMANIA و agriGO جهت مطالعه GO term  استفاده شد که یک سیستم کنترل شده از واژگان زیستی است و ماهیت واژگان زیستی در سه حوزه 1- فرآیند زیستی 2- عملکرد مولکولی 3- بخش بندی سلولی توسط افراد متخصص تعریف می‌شود.
نتایج: مطالعات بیوانفورماتیک به‌دست آمده با استفاده از الگوریتم GeneMANIA نشان داد که ژن AT2G37050 در فرآیند زیستی پاسخ گیاه به یون کادمیوم نقش دارد. در مرحله بعد الگوریتم agriGO به‌منظور مطالعه GO terms مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه نقش ژن AT2G37050 در فر‌آیند زیستی پاسخ به یون کادمیوم مجدداً مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، وجود GO term های معنادار (FDR<0.05) از جمله مکان خارج سلولی، پلاسمودسماتا، غشاء واکوئل و کلروپلاست که در ارتباط با سازوکارهای دخیل در تحمل گیاه به تنش کادمیوم می‌باشند، دلیل تقویت کننده دیگری در خصوص ارتباط این ژن در پاسخ به یون کادمیوم می‌باشد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق علاوه بر پیشنهاد ژن جدید مؤثر در پاسخ به تنش کادمیوم می‌تواند در ساخت گیاهان تراریخته تصفیه کننده خاک از آلودگی کادمیوم مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of AT2G37050 gene in response to cadmium ion in Arabidopsis thaliana

نویسندگان [English]

  • Omid Jazayeri 1
  • Tahereh A. Aghajanzadeh 2
  • Parviz Heydari 3
  • Theo Elzenga 4
1 Assistant Professor, Department of molecular and cell biology, Faculty of Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Department of biology, Faculty of Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
4 Laboratory of Plant Physiology, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, Groningen, the Netherlands
چکیده [English]

Objective
Cadmium is a highly toxic and widespread soil pollutant threatening human and animal. Plants effectively help to eliminate environmental pollution by up taking of heavy metals and tolerate cadmium stress through a variety of mechanisms, but biochemical pathways and genes involved in the response of plants to cadmium stress have not been fully and comprehensively identified.
 
Materials and methods
Following proteomic studies on the Arabidopsis thaliana mutant in which AT2G37050 (receptor like kinase gene) was knocked-out, it was identified that 150 proteins that were present in the wild (control) plant have been disappeared in the mutant plant. In current study, biological function of AT2G37050 gene/GO terms has been investigated by GeneMANIA and agriGO algorithms. GO term is a controlled vocabulary system describing biological entities in three aspects (biological process, molecular function, and cellular component) in different organisms.
 
Results
Bioinformatics studies resulted from the GeneMANIA algorithm showed that the AT2G37050 gene is involved in the biological process of response to cadmium ion. The agriGO algorithm was then used to study GO terms at three levels of biological process, molecular function and cellular component, and role of the AT2G37050 gene and biological process of response to cadmium ion was reconfirmed. In addition, significant GO terms (FDR <0.05) such as "extracellular region", "plasmodesmata", "vacuole membrane" and "chloroplast" are associated with the mechanisms involved in plant tolerance to cadmium stress. This is another supporting evidence, which shows association of AT2G37050 gene and "response to cadmium ion".
 
Conclusions
In addition to suggesting a new effective gene in response to cadmium stress, the result of current study can be considered in order to construction of transgenic plants, which are able to purify soil from cadmium contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional genomics
  • Arabidopsis thaliana
  • Bioinformatics
  • Response to cadmium ion
  • AT2G37050
 
جزایری امید، آقاجانزاده طاهره‌السادت، الزنگا تئو (1396) مطالعه ارتباط ژن TSA1 با مسیر بیوسنتز گلوکوزینولات‌ها"ترکیبات ثانویه سولفوردار خانواده کلم". زیست فناوری گیاهان زراعی 7(20)، 29-40.
References
Bahmani R, Kim D, Lee BD, Hwang S (2017) Over-expression of tobacco UBC1 encoding a ubiquitin-conjugating enzyme increases cadmium tolerance by activating the 20S/26S proteasome and by decreasing Cd accumulation and oxidative stress in tobacco (Nicotiana tabacum). Plant Mol Biol 94, 433–451.
Bertin G, Averbeck D (2006) Cadmium: cellular effects, modifications of biomolecules, modulation of DNA repair and genotoxic consequences (a review). Biochimie 88, 1549–1559.
DalCorso G, Farinati S, Furini A (2010) Regulatory networks of cadmium stress in plants. Plant signal behav 5, 663–667.
Dametto A, Buffon G, Reis Blasi ÉA dos, Sperotto RA (2015) Ubiquitination pathway as a target to develop abiotic stress tolerance in rice. Plant signal behav 10, e1057369.
Dixit P, Mukherjee PK, Ramachandran V, Eapen S (2011) Glutathione transferase from Trichoderma virens enhances cadmium tolerance without enhancing its accumulation in transgenic Nicotiana tabacum. PLoS One 6, e16360.
Dixon DP, Edwards R (2010) Glutathione Transferases. The Arabidopsis Book. In: The Case of Glutathione S-Transferases (GSTs). Biotic and Abiotic Stress Tolerance in Plants, Springer, pp.173–202.
Djebali W, Gallusci P, Polge C et al. (2008) Modifications in endopeptidase and 20S proteasome expression and activities in cadmium treated tomato (Solanum lycopersicum L.) plants. Planta 227, 625–639.
Du Z, Zhou X, Ling Y et al. (2010) agriGO: a GO analysis toolkit for the agricultural community. Nucleic Acids Res 38, W64-W70.
Ghoshroy S, Nadakavukaren MJ (1990) Influence of cadmium on the ultrastructure of developing chloroplasts in soybean and corn. Environ Exp Bot 30, 187–192.
Hasan M, Ahammed GJ, Yin L et al. (2015) Melatonin mitigates cadmium phytotoxicity through modulation of phytochelatins biosynthesis, vacuolar sequestration, and antioxidant potential in Solanum lycopersicum L. Front Plant Sci 6, 601.
He F, Liu Q, Zheng L et al. (2015) RNA-Seq analysis of rice roots reveals the involvement of post-transcriptional regulation in response to cadmium stress. Front Plant Sci 6, 1136.
Heidari P, Ahmadizadeh M, Izanlo F, Nussbaumer T (2019) In silico study of the CESA and CSL gene family in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa: Focus on post-translation modifications. Plant Gene 19, 100189.
Hwang JE, Hong JK, Lim CJ et al. (2010) Distinct expression patterns of two Arabidopsis phytocystatin genes, AtCYS1 and AtCYS2, during development and abiotic stresses. Plant Cell Rep 29, 905–915.
Jazayeri O, Aghajanzadeh T, Eleznga T (2017) Relation between TSA1 gene and biosynthesis of glucosinolates” secondary sulfur compounds in Brassicaceae family”. Crop Biotech 7, 29–40.
Kurepa J, Smalle JA (2008) Structure, function and regulation of plant proteasomes. Biochimie 90, 324–335.
Liu J, Gao Y, Tang Y et al. (2019) Genome-Wide Identification, Comprehensive Gene Feature, Evolution and Expression Analysis of Plant Metal Tolerance Proteins in Tobacco Under Heavy Metal Toxicity. Front genet 10, 345.
Manzano C, Abraham Z, López-Torrejón G, Pozo JC (2008) Identification of ubiquitinated proteins in Arabidopsis. Plant Mol Biol 68, 145–58.
Marmiroli M, Imperiale D, Maestri E, Marmiroli N (2013) The response of Populus spp. to cadmium stress: chemical, morphological and proteomics study. Chemosphere 93, 1333–44.
Meiri D, Tazat K, Cohen-Peer R, Farchi-Pisanty O et al. (2010) Involvement of Arabidopsis ROF2 (FKBP65) in thermotolerance. Plant Mol Biol 72, 191–203.
Niu C, Jiang M, Li N et al. (2019) Integrated bioinformatics analysis of As, Au, Cd, Pb and Cu heavy metal responsive marker genes through Arabidopsis thaliana GEO datasets. PeerJ 7, e6495.
Ouzounidou G, Moustakas M, Eleftheriou E (1997) Physiological and ultrastructural effects of cadmium on wheat (Triticum aestivum L.) leaves. Arch Environ Con Tox 32, 154–160.
Park HC, Choi W, Park HJ et al. (2011) Identification and molecular properties of SUMO-binding proteins in Arabidopsis. Mol Cells 32, 143–51.
Parmar P, Kumari N, Sharma V (2013) Structural and functional alterations in photosynthetic apparatus of plants under cadmium stress. Botanical Stud 54, 45.
Pena LB, Pasquini LA, Tomaro ML, Gallego SM (2007) 20S proteasome and accumulation of oxidized and ubiquitinated proteins in maize leaves subjected to cadmium stress. Phytochemistry 68, 1139–46.
Polge C, Jaquinod M, Holzer F et al. (2009) Evidence for the Existence in Arabidopsis thaliana of the Proteasome Proteolytic Pathway: activation in response to cadmium. J Biol Chem 284, 35412–24.
Provart NJ, Alonso J, Assmann SM et al. (2016) 50 years of Arabidopsis research: highlights and future directions. New Phytologist 209, 921–944.
Redondo-Gómez S, Mateos-Naranjo E, Andrades-Moreno L (2010) Accumulation and tolerance characteristics of cadmium in a halophytic Cd-hyperaccumulator, Arthrocnemum macrostachyum. J Hazard Mater 184, 299–307.
Saito R, Smoot ME, Ono K et al. (2012) A travel guide to Cytoscape plugins. Nat Methods 9, 1069–1076.
Sarry J-E, Kuhn L, Ducruix C et al. (2006) The early responses of Arabidopsis thaliana cells to cadmium exposure explored by protein and metabolite profiling analyses. Proteomics 6, 2180–2198.
Schneider T, Schellenberg M, Meyer S et al. (2009) Quantitative detection of changes in the leaf-mesophyll tonoplast proteome in dependency of a cadmium exposure of barley (Hordeum vulgare L.) plants. Proteomics 9, 2668–2677.
Semane B, Dupae J, Cuypers A et al. (2010) Leaf proteome responses of Arabidopsis thaliana exposed to mild cadmium stress. J Plant Physiol 167, 247–54.
Smeets K, Opdenakker K, Remans T et al. (2009) Oxidative stress-related responses at transcriptional and enzymatic levels after exposure to Cd or Cu in a multipollution context. J Plant Physiol 166, 1982–1992.
Smeets K, Ruytinx J, Semane B et al. (2008) Cadmium-induced transcriptional and enzymatic alterations related to oxidative stress. Environ Exp Bot 63, 1–8.
Song Y, Jin L, Wang X (2017) Cadmium absorption and transportation pathways in plants. Int J Phytoremediation 19, 133–141.
Stone SL (2019) Role of the ubiquitin proteasome system in plant response to abiotic stress. Int Rev Cell Mol Biol 343, 65–110.
Toppi LS Di, Gabbrielli R (1999) Response to cadmium in higher plants. Environ Exp Bot 41, 105–130.
Vanhoudt N, Vandenhove H, Horemans N et al. (2010) Study of oxidative stress related responses induced in Arabidopsis thaliana following mixed exposure to uranium and cadmium. Plant Physiol Biochem 48, 879–886.
Wan X, Mo A, Liu S et al. (2011) Constitutive expression of a peanut ubiquitin-conjugating enzyme gene in Arabidopsis confers improved water-stress tolerance through regulation of stress-responsive gene expression. J Biosci Bioeng 111, 478–484.
Wang Q, Geng T, Zhu S et al. (2017) Analysis of miRNA-seq combined with gene expression profile reveals the complexity of salinity stress response in Oryza sativa. Acta Physiol Plant 39, 272.
Yadav BS, Mani A (2019) Analysis of bHLH coding genes of Cicer arietinum during heavy metal stress using biological network. Physiol Mol Biol Plants 25, 113–121.
Yu J, Zhang Y, Liu J et al. (2018) Proteomic discovery of H 2 O 2 response in roots and functional characterization of PutGLP gene from alkaligrass. Planta 248, 1079–1099.
Zhai Z, Gayomba SR, Jung H et al. (2014) OPT3 is a phloem-specific iron transporter that is essential for systemic iron signaling and redistribution of iron and cadmium in Arabidopsis. Plant Cell 26, 2249–2264.
Zhang F, Shi W, Jin Z, Shen Z (2003) Response of antioxidative enzymes in cucumber chloroplasts to cadmium toxicity. J Plant Nutr 26, 1779–1788.
Zhou Q, Yang Y, Yang Z (2019) Molecular dissection of cadmium-responsive transcriptome profile in a low-cadmium-accumulating cultivar of Brassica parachinensis. Ecotox Environ Safe 176, 85–94.
Zuberi K, Franz M, Rodriguez H et al. (2013) GeneMANIA prediction server 2013 update. Nucleic Acids Res 41, W115–W122.