دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399 
نقش ژن AT2G37050 در پاسخ به یون کادمیوم درگیاه آرابیدوپسیس تالیانا

صفحه 1-22

10.22103/jab.2020.14672.1166

امید جزایری؛ طاهره السادات آقاجان زاده؛ پرویز حیدری؛ تئو الزنگا


بررسی بیان ژن تلومراز در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکی

صفحه 125-142

10.22103/jab.2020.14559.1162

فائزه حسین پور؛ رضا درویش‌زاده؛ مریم پروینی کهنه شهری


شناسایی تنوع ژنوم در مرغ مرندی با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم

صفحه 161-176

10.22103/jab.2020.15067.1188

رسول اکبری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری قنات سامان؛ احمد آیت اللهی مهرجردی