بیان ژن ESR1 در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
هدف: گیرنده استروژن (ER) یک فاکتور رونویسی است که واسطه عملکرد هورمون استروژن در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و آسیب شناختی است. بیان گیرنده استروژن (ESR1)، که گیرنده استروژن  آلفا (ER-α) را کد می کند، مختص بافت است. به عنوان مثال، بیان ESR1 در آندومتر و غده پستانی بسیار زیاد است و در جفت و پوست کم است. این ژن روی کروموزوم شماره 6 انسان قرار دارد و به نام­های Era، ESRA، ESTRR، و NR3A1 نیز معروف است. در چندین پژوهش نشان داده شده است که واریانت­های ژنتیکی در این ژن با حساسیت به سرطان پستان همبستگی دارند. هدف این پژوهش بررسی میزان بیان ژن ESR1 در بافت­های مختلف بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR بود. 
مواد و روش­ها: تعداد یک راس بز نر و یک راس بز ماده برای نمونه برداری از بافت­ها انتخاب شدند. نمونه­ها از بافت­های قلب، کلیه، مغز، تخمدان، رحم، پستان و بیضه (از هر بافت 3 تکرار) در هنگام کشتار در کشتارگاه تهیه شد. RNA کل استخراج و cDNA ساخته شد. برای برررسی میزان نسبی بیان ژن ها از واکنش Real Time PCR به روش SYBR Green استفاده شد. در این مطالعه از ژن GAPDH به عنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از Real Time PCR از روش پی­فافل استفاده شد.
نتایج: مطالعه بیان ژن ESR1 در بافت­های قلب، کلیه، مغز، تخمدان، رحم، پستان و بیضه بز کرکی راینی با استفاده از روش PCR در زمان واقعی نشان داد که این ژن در تمامی بافت­های بررسی شده بیان شده است. بیشترین سطح بیان در بافت­های کلیه، تخمدان، رحم و بیضه و کمترین سطح بیان در بافت مغز و قلب مشاهده شد
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج سایر محققین می­توان نتیجه گرفت که گیرنده­های استروژن نقش مهمی در اسپرماتوژنز و باروری نرها دارند، چرا که در پژوهش حاضر مشخص شد که ESR1 در بافت­های تولیدمثلی نسبت به بافت­های غیر­تولیدمثلی بسیار بیشتر بیان می­شود. لذا، استروژن و گیرنده­هایش به احتمال زیاد برای باروری نرها بسیار ضروری هستند و نتایج این پژوهش اساسی را برای پژوهش­های آینده جهت توصیف نقش ژن ESR1  به عنوان یک ژن کاندیدا برای باروری بهتر و فیزیولوژی طبیعی در حیوانات اهلی، به ویژه بز فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of ESR1 gene in Raini Cashmere goat using Real Time PCR

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Mohammadabadi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Abstract
Objective
The estrogen receptor (ER) is a transcription factor that mediates the function of the hormone estrogen in many physiological and pathological processes. The expression of the estrogen receptor (ESR1), which encodes the alpha estrogen receptor (ER-α), is tissue specific. For example, the expression of ESR1 in the endometrium and mammary gland is very high and low in the placenta and skin. The gene is located on human chromosome 6 and is also known as Era, ESRA, ESTRR, and NR3A1. Several studies have shown that genetic variants in this gene are associated with breast cancer sensitivity. The aim of this study was to investigate ESR1gene expression in different tissues of Raini Cashmere goat using Real Time PCR.
 
Materials and Methods
One male and one female goats were selected for tissue sampling. Samples were taken from tissues of the heart, kidneys, brain, ovaries, uterus, breast and testicles (3 repetitions of each tissue) during slaughter at the slaughterhouse. RNA was extracted and cDNA was synthesized. Real Time PCR was performed using SYBR Green method to study relative gene expression. GAPDH gene was used as housekeeping gene. Pfaffl method was used to analyze achieved data.
 
Results  
The study of ESR1 gene expression in the tissues of the heart, kidney, brain, ovary, uterus, mammary gland and testis of goat using Real Time PCR showed that this gene is expressed in all studied tissues. The highest levels of expression were observed in the kidney, ovary, uterus and testis tissues, and the lowest levels of expression were observed in the brain and heart tissues.
 
Conclusions
Based on the results of the present study and the results of other researchers, it can be concluded that estrogen receptors play an important role in spermatogenesis and male fertility, because in the present study it was found that ESR1 is much more expressed in reproductive tissues than in non-reproductive tissues. Therefore, estrogen and its receptors are likely to be essential for male fertility, and the results of this study provide a basis for future research to describe the role of ESR1 gene as a candidate gene for better fertility and natural physiology in domestic animals, especially goats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ESR1
  • gene expression
  • Raini Cashmere goat
  • reproductive tissues
 
توحیدی نژاد فاطمه، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، نجمی نوری عذرا (1393) مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb  در بافت های مختلف بز کرکی راینی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 6(4)، 50-35. 
جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی (1395) بررسی بیان ژن CIB4  در بافت­های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان 4(4)، 132-119.
حسنی محمدنبی، اسدی فوزی مسعود، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، محمدآبادی محمدرضا (1389) آنالیز ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی راینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره. مجله علوم دامی ایران 41، 329-323.
عسکری ناهید، باقی زاده امین، محمدآبادی محمدرضا (1389). مطالعه تنوع ژنتیکی در چهار جمعیت بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله ژنتیک نوین 5، 56-49. 
عسکری ناهید، محمدآبادی محمدرضا، بیگی نصیری محمدتقی و همکاران (1378). مطالعه تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای ربزماهواره. مجله دانش کشاورزی 18، 161-155.
علینقی­زاده روح­الله، محمدآبادی محمدرضا، زکی­زاده سونیا (1389) چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز قرمز جبال بارز. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2(1)،80-69.
محمدآبادی محمدرضا (1390) ارتباط چندشکلی ژن IGFBP-3 با صفات کرک در بز کرکی راینی. مجله ژنتیک نوین 7، 120-115. 
محمدآبادی محمدرضا (1398) بیان ژن کالپاستاتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11(4)،234-219.
 
References
Alinaghizadeh R, Mohammadabadi MR, Zakizadeh S (2010) Exon 2 of BMP15 gene polymorphismin Jabal Barez Red Goat. Agric Biotechnol J, 2, 69-80 (In Persian).
Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2008) Analysis of the genetic structure of Iranian indigenous Raeni Cashmere goat populations using microsatellite markers. Biotechnol 2, 1-4.
Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2010) Study of genetic diversity in four populations of Raeini Cashmere goat using ISSR markers. Modern Genet J 5, 49-56 (In Persian).
Askari N, Mohammadabadi MR, Baghizadeh A (2011) ISSR markers for assessing DNA polymorphism and genetic characterization of cattle, goat and sheep populations. Iran J Biotechnol 9, 222-229.
Askari N, Mohammadabadi MR, Beygi Nassiry MT et al. (2009) Study of Genetic Diversity of Raeini Cashmere Goat Based on Microsatellite Markers. Journal of Agricultural Science 18, 155-161 (In Persian). 
Baghizadeh A, Bahaaddini M, Mohamadabadi MR, Askari N (2009) Allelic Variations in Exon 2 of Caprine MHC Class II DRB3 Gene in Raeini Cashmere Goat. Am-Eurasian J Agric Environment Sci 6, 454-459. 
Barazandeh A, Moghbeli SM, Vatankhah M, Mohammadabadi MR (2012) Estimating non-genetic and genetic parameters of pre-weaning growth traits in Raini Cashmere goat. Trop Anim Health Prod 44, 811-817.
Carreau S, Hess RA (2010) Oestrogens and spermatogenesis. Phil Trans R Soc B 365, 1517-1535. 
Hassani MN, Asadi Fozi M, Esmailizadeh AK, Mohammadabadi MR (2010). A genetic analysis of growth traits in Raieni Cashmere goat using multivariate animal model. Iran J Anim Sci 41, 323-329 (In Persian).
Hess RA, Zhou Q, Nie R (2002) The role of estrogens in the endocrine and paracrine regulation of the efferent ductules, epididymis and vas deferens. Pp. 317-338 in the Epididymis: From Molecules to Clinical Practice. B. Robaire and B.T. Hin-ton, Eds. Kluwer Academic/Plenum Press, New York.
Hutson DD, Gurrala R, Ogola BO et al. (2019) Estrogen receptor profiles across tissues from male and female Rattus norvegicus. Biol Sex Differ 10, e4.
Jafari Darehdor AH, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Riahi Madvar A (2016) Investigating expression of CIB4 gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time qPCR. J Rumin Res 4, 119-132 (In Persian).
Jahandoost S, Farhanghian P, Abbasi S (2017) The effects of sex protein receptors and sex steroid hormone gene polymorphisms on breast cancer Risk. J Natl Med Assoc 109, 126–38.
Jones ME, Boon WC, McInnes K et al. (2007) Recognizing rare disorders: aromatase deficiency. Nat Clin Pract Endoc Metab 3, 414–421.
Jones ME, Boon WC, Proietto J, Simpson ER (2006) Of mice and men: the evolving phenotype of aromatase deficiency. Trends Endocrinol Met 17, 55–64.
Kazuhiro I, Kuniko H I, Satoshi I (2015) Identification of estrogen-responsive genes based on the DNA binding properties of estrogen receptors using high-throughput sequencing technology. Acta Pharmacologica Sinica 36, 24–31.
Li T, Zhao J, Yang J et al. (2016) A meta-analysis of the association between ESR1 genetic variants and the risk of breast cancer. PLoS ONE 11, e0153314.
Lonard DM, O'Malley BW (2012) Nuclear receptor coregulators: modulators of pathology and therapeutic targets. Nat Rev Endocrinol 8, 598–604.
Maekawa R, Sato S, Okada M et al. (2016) Tissue-Specific Expression of Estrogen Receptor 1 Is Regulated by DNA Methylation in a T-DMR. Mol Endocrinol 30, 335–347.
Moghadaszadeh M, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh Koshkoieh A (2015) Association of Exon 2 of BMP15 Gene with the Litter Size in the Raini Cashmere Goat. Genet the 3rd Millennium 13, 4062-4067. 
Mohammadabadi MR (2012) Relationships of IGFBP-3 gene polymorphism with cashmere traits in Raini Cashmere goat. Modern Genet J 7, 115-120 (In Persian). 
Mohammadabadi MR (2019) Expression of calpastatin gene in Raini Cashmere goat using Real Time PCR. Agricultural Biotechnology Journal 11 (4), 219-235 (In Persian).
Mohammadabadi MR, Jafari AHD, Bordbar F (2017) Molecular analysis of CIB4 gene and protein in Kermani sheep. Brazil J Medic Biol Res 5, e6177.
Mohammadabadi MR, Tohidinejad F (2017) Charachteristics determination of Rheb gene and protein in Raini Cashmere goat. Iran J Appl Anim Sci 7, 289-295.
Molaei Moghbeli S, Barazandeh A, Vatankhah M, Mohammadabadi MR (2013) Genetics and non-genetics Parameters of body Weight for Post WEANING Traits in Raini Cashmere goats. Trop Anim Health Prod 45, 1519-24.
Muramatsu M, Inoue S (2000) Estrogen receptors: how do they control reproductive and nonreproductive functions? Biochem Biophys Res Commun 270, 1–10.
Ogorevc J, Dovc P (2016) Expression of estrogen receptor 1 and progesterone receptor in primary goat mammary epithelial cells. Anim Sci J 7, 1464-1471.
Pfaffl MW, Horgan GW, Dempfle L (2002) Relative expression software tool (REST©) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nucleic Acids Res 30, e36.
Saraswat S, Rout PK, Kharche SD et al. (2015). Estrogen receptor gene 1 expression in male goat. Iranian J Vet Res 17, 56-58.
Shamsalddini S, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK (2016) Polymorphism of the prolactin gene and its effect on fiber traits in goat. Russ J Genet 52, 461–465.
Smith EP, Boyd J, Frank GR et al. (1994) Estrogen resistance caused by a mutation in the estrogen-receptor gene in a man. N Engl J Med 331, 1056–1061.
Tohidi nezhad F, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Najmi Noori A (2015) Comparison of different levels of Rheb gene expression in different tissues of Raini Cashmir goat. Agric Biotechnol J 6, 35-50 (In Persian).
Yu KD, Rao NY, Chen AX et al. (2011) A systematic review of the relationship between polymorphic sites in the estrogen receptorbeta (ESR2) gene and breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat 126, 37–45.
Zhang Y, Zhang M, Yuan X, et al. (2015) Association between ESR1 PvuII, XbaI, and P325P polymorphisms and breast cancer susceptibility: a meta-analysis. Med Sci Monit 21, 2986–2996.