پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن ESR2 در بز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: برآوردها نشان می‌دهد که در دنیا تقریبا سی میلیون راس بز و در ایران حدودا پنج میلیون راس بز کرکی در حال نگهداری و پرورش است. یکی از با اهمیت‌ترین این نژادها بز کرکی راینی است. هورمون‌های استروئیدی از طریق تنظیم رونویسی ژن‌های هدف وظایف فیزیولوژیکی خود را انجام می‌دهند. به طوری‌که گیرنده‌های این هورمون‌ها از طریق شبکه‌های رونویسی در پوکی استخوان، التهاب و سرطان نقش ایفا می‌کنند. گیرنده استروژن (ER) یک فاکتور رونویسی است که واسطه عملکرد هورمون استروژن در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و آسیب شناختی است. دو گیرنده استروژن وجود دارد، ESR1  و  ESR2که در اندام‌های تولید مثلی واقع شده اند. میزان تولید مثل، به ویژه باروری، یکی از مهم‌ترین صفات اقتصادی در تولید حیوانات است و توسط عوامل ژنتیکی و محیطی تنظیم می‌شود. لذا، هدف این پژوهش بررسی پروفایل بیانی ژن ESR2 در بافت‌های مختلف بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR بود. 
مواد و روش‌ها: نمونه گیری از بافت‌های بیضه، تخمدان، رحم، پستان، مغز، کلیه و قلب یک راس بز نر و یک راس بز ماده در کشتارگاه انجام شد (از هر بافت 3 تکرار). از بافت‌های مورد نظر استخراج RNA کل انجام و کیفیت و کمیت آن ارزیابی شد. سپس cDNA ساخته و Real Time PCR اجرا شد. همچنین از ژن خانه دار GAPDH به عنوان کنترل استفاده شد. منحنی‌های ذوب بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از Real Time PCR انجام شد. 
نتایج: نتایج منحنی‌های Real Time PCR و مشاهده نتایج الکتروفورز محصولات PCR روی ژل آگارز 2 درصد نشان داد که ژن ESR2 در بافت‌های بیضه، تخمدان، رحم، پستان، مغز، کلیه و قلب بیان شده است. بیشترین میزان بیان در تخمدان و سپس مغز و رحم مشاهده شد و کمترین سطح بیان مربوط به بافت‌های کلیه، قلب و بیضه بود. 
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج سایر محققین می‌توان نتیجه گرفت که ESR2 نقش مهمی در باروری ماده‌ها دارد، در پژوهش حاضر مشخص شد ESR2در بافت­ تخمدان نسبت به بافت‌های دیگر بسیار بیشتر بیان می‌شود. لذا، ESR2 به احتمال زیاد برای باروری ماده‌ها بسیار ضروری هستند و نتایج این پژوهش را برای پژوهش‌های آینده جهت توصیف نقش ژن ESR2 به عنوان یک ژن کاندیدا برای باروری بهتر و فیزیولوژی طبیعی در حیوانات اهلی، به ویژه بز فراهم کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tissue-specific mRNA expression profile of ESR2 gene in goat

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Mohammadabadi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Objective
Estimates show that in the world about 30 million goats and in Iran about five million Cashmere goat are bred. One of the most important of these breeds is the Raini Cashmere goat. Steroid hormones perform their physiological functions by regulating the transcription of target genes. Receptors for these hormones play a role in osteoporosis, inflammation and cancer through transcription networks. Estrogen receptor (ER) is a transcription factor that mediates the function of estrogen in many physiological and pathological processes. There are two estrogen receptors, ESR1 and ESR2, which are located in the reproductive organs. Reproduction rate, especially fertility, is one of the most important economic traits in animal production and is regulated by genetic and environmental factors. Therefore, the aim of this study was to investigate the expression profile of ESR2 gene in different tissues of fluffy goats using Real Time PCR.
 
Materials and methods
Sampling of testis, ovarian, uterine, breast, brain, kidney and heart tissues was performed from a male and a female goat (3 replicates from each tissue). Total RNA was extracted from the tissues and the quality and quantity of the extracted RNA were evaluated. The cDNA was then synthesized and Real Time PCR was performed. The GAPDH housekeeping gene was used as a control. Melting curves were examined and data obtained from Real Time PCR were analyzed. 
 
 
Results
The results of Real Time PCR curves and observation of electrophoresis of PCR products on 2% agarose gel showed that ESR2 gene was expressed in testis, ovary, uterine, breast, brain, kidney, and heart tissues. The highest level of expression was observed in the ovary and then the brain and uterus and the lowest level of expression was related to kidney, heart and testis tissues.
 
Conclusions
According to the results of the present research and the results of other studies, it can be concluded that ESR2 plays an important role in female fertility, because in the present study it was found that ESR2 is much more expressed in ovarian tissue than other tissues. Therefore, ESR2 is likely to be essential for female fertility, and the results of this study provide the basis for future research to describe the role of the ESR2 gene as a candidate gene for better fertility and normal physiology in domestic animals, especially goats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ESR2
  • gene expression
  • ovary
  • Raini Cashmere goat
توحیدی نژاد فاطمه، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، نجمی نوری عذرا (1393) مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb  در بافت های مختلف بز کرکی راینی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 6(4)، 50-35. 
جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، ریاحی مدوار علی (1395) بررسی بیان ژن CIB4  در بافت­های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان 4(4)، 132-119.
حسنی محمدنبی، اسدی فوزی مسعود، اسمعیلی زاده کشکوئیه علی، محمدآبادی محمدرضا (1389) آنالیز ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی راینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره. مجله علوم دامی ایران 41، 329-323.
عسکری ناهید، باقی زاده امین، محمدآبادی محمدرضا (1389). مطالعه تنوع ژنتیکی در چهار جمعیت بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله ژنتیک نوین 5، 56-49. 
عسکری ناهید، محمدآبادی محمدرضا، بیگی نصیری محمدتقی و همکاران (1378). مطالعه تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای ربزماهواره. مجله دانش کشاورزی 18، 161-155.
علینقی­زاده روح­الله، محمدآبادی محمدرضا، زکی­زاده سونیا (1389) چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز قرمز جبال بارز. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2(1)،80-69.
محمدآبادی محمدرضا (1390) ارتباط چندشکلی ژن IGFBP-3 با صفات کرک در بز کرکی راینی. مجله ژنتیک نوین 7، 120-115. 
محمدآبادی محمدرضا (1398) بیان ژن کالپاستاتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11(4)،234-219.
محمدآبادی محمدرضا (1399) بیان ژن ESR1  در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 12(1)،192-177.
References
Alinaghizadeh R, Mohammadabadi MR, Zakizadeh S (2010) Exon 2 of BMP15 gene polymorphismin Jabal Barez Red Goat. Agric Biotechnol J, 2, 69-80 (In Persian).
Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2008) Analysis of the genetic structure of Iranian indigenous Raeni cashmere goat populations using microsatellite markers. Biotechnol 2, 1-4.
Askari N, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2010) Study of genetic diversity in four populations of Raeini Cashmere goat using ISSR markers. Modern Genet J 5, 49-56 (In Persian).
Askari N, Mohammadabadi MR, Beygi Nassiry MT et al. (2009) Study of Genetic Diversity of Raeini Cashmere Goat Based on Microsatellite Markers. Journal of Agricultural Science 18, 155-161 (In Persian). 
Baghizadeh A, Bahaaddini M, Mohamadabadi MR, Askari N (2009) Allelic Variations in Exon 2 of Caprine MHC Class II DRB3 Gene in Raeini Cashmere Goat. Am-Eurasian J Agric Environment Sci 6, 454-459. 
Barazandeh A, Moghbeli SM, Vatankhah M, Mohammadabadi MR (2012) Estimating non-genetic and genetic parameters of pre-weaning growth traits in Raini Cashmere goat. Trop Anim Health Prod 44, 811-817.
Carreau S, Hess RA (2010) Oestrogens and spermatogenesis. Phil Trans R Soc B 365, 1517-1535. 
Couse JF, Korach KS (1999) Estrogen receptor null mice: what have we learned and where will they lead us? Endocr Rev 20, 358–417.

Cui HX, Zhao SM, Cheng ML, et al. (2009) Cloning and Expression Levels of Genes Relating to the Ovulation Rate of the Yunling Black Goat. Biol Reprod 80, 219–226.

Dumasia K, Kumar A, Deshpande Sh, et al. (2016) Differential roles of estrogen receptors, ESR1 and ESR2, in adult rat spermatogenesis. Mol Cell Endocrinol 428, 89-100.

Foster TC (2012) Role of estrogen receptor alpha and Beta expression and signaling on cognitive function during aging. Hippocampus 22, 656–69.

Hanrahan JP, Quirke JF (1985). Contribution of variation in ovulation rate and embryo survival to within breed variation in litter size. In: Land RB, Robinson DW (eds.), Genetics of Reproduction in Sheep. London: Butterworths, 193–201.

Hassani MN, Asadi Fozi M, Esmailizadeh AK, Mohammadabadi MR (2010). A genetic analysis of growth traits in Raieni Cashmere goat using multivariate animal model. Iran J Anim Sci 41, 323-329 (In Persian).
Hess RA, Zhou Q, Nie R (2002) The role of estrogens in the endocrine and paracrine regulation of the efferent ductules, epididymis and vas deferens. Pp. 317-338 in the Epididymis: From Molecules to Clinical Practice. B. Robaire and B.T. Hin-ton, Eds. Kluwer Academic/Plenum Press, New York.
Hutson DD, Gurrala R, Ogola BO et al. (2019) Estrogen receptor profiles across tissues from male and female Rattus norvegicus. Biol Sex Differ 10, e4.
Jafari Darehdor AH, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Riahi Madvar A (2016) Investigating expression of CIB4 gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time qPCR. J Rumin Res 4, 119-132 (In Persian).
Jahandoost S, Farhanghian P, Abbasi S (2017) The effects of sex protein receptors and sex steroid hormone gene polymorphisms on breast cancer Risk. J Natl Med Assoc 109, 126–38.
Jefferson WN, Couse J F, Banks EP, et al. (2000) Expression of estrogen receptor beta is developmentally regulated in reproductive tissues of male and female mice. Biol Reprod 62, 310-317.
Kazuhiro I, Kuniko H I, Satoshi I (2015) Identification of estrogen-responsive genes based on the DNA binding properties of estrogen receptors using high-throughput sequencing technology. Acta Pharmacologica Sinica 36, 24–31.
Krege JH, Hodgin JB, Couse JF, et al. (1998) Generation and reproductive phenotypes of mice lacking estrogen receptor beta. Proc Natl Acad Sci USA 95, 15677–82.
Li T, Zhao J, Yang J et al. (2016) A meta-analysis of the association between ESR1 genetic variants and the risk of breast cancer. PLoS ONE 11, e0153314.
Moghadaszadeh M, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh Koshkoieh A (2015) Association of Exon 2 of BMP15 Gene with the Litter Size in the Raini Cashmere Goat. Genet the 3rd Millennium 13, 4062-4067. 
Mohammadabadi MR (2012) Relationships of IGFBP-3 gene polymorphism with cashmere traits in Raini Cashmere goat. Modern Genet J 7, 115-120 (In Persian). 
Mohammadabadi MR (2019) Expression of calpastatin gene in Raini Cashmere goat using Real Time PCR. Agric Biotechnol J 11 (4), 219-235 (In Persian).
Mohammadabadi MR (2020) Expression of ESR1 gene in Raini Cashmere goat using Real Time PCR. Agric Biotechnol J 12(1), 177-192 (In Persian).
Mohammadabadi MR, Jafari AHD, Bordbar F (2017) Molecular analysis of CIB4 gene and protein in Kermani sheep. Brazil J Medic Biol Res 5, e6177.
Mohammadabadi MR, Tohidinejad F (2017) Charachteristics determination of Rheb gene and protein in Raini Cashmere goat. Iran J Appl Anim Sci 7, 289-295.
Molaei Moghbeli S, Barazandeh A, Vatankhah M, Mohammadabadi MR (2013) Genetics and non-genetics Parameters of body Weight for Post WEANING Traits in Raini Cashmere goats. Trop Anim Health Prod 45, 1519-24.
Muramatsu M, Inoue S (2000) Estrogen receptors: how do they control reproductive and nonreproductive functions? Biochem Biophys Res Commun 270, 1–10.
Ogorevc J, Dovc P (2016) Expression of estrogen receptor 1 and progesterone receptor in primary goat mammary epithelial cells. Anim Sci J 7, 1464-1471.
O'Lone R, Frith MC, Karlsson EK, Hansen U (2004) Genomic targets of nuclear estrogen receptors. Mol Endocrinol 18, 1859–75.
O'Lone R, Knorr K, Jaffe IZ, et al (2007) Estrogen receptors alpha and beta mediate distinct pathways of vascular gene expression, including genes involved in mitochondrial electron transport and generation of reactive oxygen species. Mol Endocrinol 21, 1281–96.
Pfaffl MW, Horgan GW, Dempfle L (2002) Relative expression software tool (REST©) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nucleic Acids Res 30, e36.
Pugach EK, Blenck CL, Dragavon JM, et al. (2016) Estrogen receptor profiling and activity in cardiac myocytes. Mol Cell Endocrinol 431, 62–70.
Saraswat S, Rout PK, Kharche SD et al. (2015). Estrogen receptor gene 1 expression in male goat. Iranian J Vet Res 17, 56-58.
Sellers KJ, Erli F, Raval P, et al. (2015) Rapid modulation of synaptogenesis and spinogenesis by 17β-estradiol in primary cortical neurons. Front Cell Neurosci 9, e137.
Shamsalddini S, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK (2016) Polymorphism of the prolactin gene and its effect on fiber traits in goat. Russ J Genet 52, 461–465.
Sharma PK, Thakur MK (2004). Estrogen receptor alpha expression in mice kidney shows sex differences during aging. Biogerontol 5, 375–81.
Skavdahl M, Steenbergen C, Clark J, et al. (2005) Estrogen receptor-beta mediates male-female differences in the development of pressure overload hypertrophy. Am J Physiol Heart Circ Physiol 288, H469–76.
Tohidi nezhad F, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Najmi Noori A (2015) Comparison of different levels of Rheb gene expression in different tissues of Raini Cashmir goat. Agric Biotechnol J 6, 35-50 (In Persian). 
Vivar OI, Zhao X, Saunier EF, et al. (2010) Estrogen receptor beta binds to and regulates three distinct classes of target genes. J Biol Chem 285, 22059–66.
Wang S, Zhu J, Xu T et al. (2018) 17β-estradiol (E2) promotes growth and stability of new dendritic spines via estrogen receptor β pathway in intact mouse cortex. Brain Res Bull 137, 241–248.
Yu KD, Rao NY, Chen AX et al. (2011) A systematic review of the relationship between polymorphic sites in the estrogen receptorbeta (ESR2) gene and breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat 126, 37–45.
Zhang Y, Zhang M, Yuan X, et al. (2015) Association between ESR1 PvuII, XbaI, and P325P polymorphisms and breast cancer susceptibility: a meta-analysis. Med Sci Monit 21, 2986–2996.