دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن 1399 
همسانه‌سازی و بیان آنزیم نوترکیب زایلاناز (xynA) در باکتری E. coli

صفحه 1-21

10.22103/jab.2020.16372.1255

امین صادقی علیکلایه؛ ندا میرآخورلی؛ محمدرضا اکبری؛ بهزاد شارقی بروجنی


مروری بر وضعیت و استراتژی‌های حفاظت از گاوهای بومی ایران

صفحه 142-166

10.22103/jab.2020.14869.1178

زهرا عزیزی؛ مختارعلی عباسی؛ علی کاظمی؛ بهروز محمدنظزی؛ امیر طاهری یگانه؛ علیرضا حسنی بافرانی