شناسایی و جداسازی ژن‌های سینامات 4- هیدروکسیلاز و چالکون سنتتاز در ریشه گیاه گل سازوئی Scrophularia striata و بررسی بیان آن‌ها و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تاثیر الیستورهای غیر زیستی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف: گل سازوئی (Scrophularia striata) گیاهی متعلق به خانواده گـل میمـون (Scrophulariaceae) است. نظر به اهمیت ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در این گیاه، شناسایی و جداسازی ژن‌های کد کننده آنزیم­های سینامات 4- هیدروکسیلاز (C4H) و چالکون سنتتاز (CHS) دخیل در مسیر بیوسنتز این ترکیبات و همچنین ارزیابی بیان ژن‌های مذکور تحت تاثیر محرک‌های گوناگون غیر زیستی انجام شد.
مواد و روش‌ها: بذور گیاهان وحشی رشد یافته در اطراف دانشگاه جمع­آوری و در شرایط گلخانه­ای کشت داده شدند. قبل از مرحله گلدهی نمونه برداری صورت گرفت. استخراج RNA، سنتز cDNA، جداسازی و تعیین توالی ژن­های CHS و C4H در ریشه این گیاه برای اولین بار به طور موفقیت آمیزی انجام گرفت. بیان ژن‌های مذکور تحت تاثیر سه الیسیتور سالیسیلیک اسید (SA)، جاسمونیک اسید (JA) و جیبرلیک اسید (GA) هر کدام در غلظت­های 100 و 300 پی­پی­ام در قالب طرح کاملا تصادفی در سطح رونوشت به روشRealTimePCR انجام شد.
نتایج: نتایج آنالیز بیان ژن نشان داد که در بین محرک‌های مورد استفاده، JA و SA در غلظت 100 پی­پی­ام بیشترین تاثیر را بر افزایش بیان ژن‌های C4H و CHS داشتند. به طوری که در بررسی تاثیر الیستورهای فوق الذکر بر تجمع ترکیبات فنیل پروپانوئیدی این موضوع به طور نسبی تایید شد. همچنین با افزایش غلظت JA و SA بیان ژن‌های C4H و CHS کاهش یافت. 
نتیجه‌گیری: نتایج کلی کاربرد الیسسیتورها روی بیان ژن و انباشت متابولیت­های ثانویه نشان داد که کاربرد خارجی محرک­ها در غلظت مناسب احتمالا از طریق القای سیستم دفاعی گیاه می­تواند در بیوسنتز و انباشت متابولیت­های ثانویه با ارزش همچون ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در ریشه گل سازوئی نقش داشته باشد و به دنبال آن شناسایی و آنالیز بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز چنین ترکیبات با ارزشی می‌تواند در تحقیقات پایه تکمیلی جهت استفاده در صنعت داروسازی و صنایع غذایی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and isolation of cinnamate 4-hydroxylase and chalcon syntase genes in the roots of scrophularia striata and study of their expression and some physiological traits under the influence of various abiotic elicitors

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rostami 1
  • Arash Fazeli 2
1 ph-d student of plant breeeding, faculty of agriculture, ilam university
2 Associate Professor Agriculture and Plant Breeding Ilam University
چکیده [English]

Objective
Scrophularia striata is a plant belonging to the Scrophulariaceae family. Due to the importance of phenylpropanoid compounds in this plant, identification and isolation of genes encoding cinnamate enzymes 4-hydroxylase (C4H) and chalcone synthetase (CHS) involved in the biosynthesis of these compounds and also, their expression under the influence of various abiotic elicitors was performed.
Materials and methods
Seeds of wild plants grown around the university were collected and were cultured in greenhouse conditions. Sampling was done before flowering stage. RNA extraction, cDNA synthesis, isolation and sequencing of CHS and C4H genes in the roots of this plant were successfully performed for the first time. The expression of these genes was performed under the influence of three salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA) and gibberellic acid (GA) each at concentrations of 100 and 300 ppm using a completely randomized design at the transcript level by Real Time PCR method.
 
 
Results
The results showed that among the elicitors used, JA and SA with the concentration of 100 ppm had the greatest effect on increasing the expression of C4H and CHS genes so that in investigating the effect of the above-mentioned elicitors on the accumulation of phenylpropanoid compounds, this issue was partially confirmed. Also, in the study, increasing the concentration of JA and SA decreased the expression of C4H and CHS genes.
Conclusions
The general results of the use of elicitors on gene expression and accumulation of secondary metabolites showed that the external use of stimulants in appropriate concentrations, possibly through the induction of the plant immune system, can play a role in the biosynthesis and accumulation of valuable secondary metabolites such as phenylpropanoid compounds in the roots of Scrophularia striata and subsequently identifying and analyzing the expression of genes involved in the biosynthesis of such valuable compounds can be effective in complementary basic research for use in the pharmaceutical and food industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scrophularia striata
  • Elicitor
  • Chalcon synthase
  • Cinnamat 4-hydroxylase
  • Phenylpropanoid
احسنی محمدرضا؛ محمدآبادی محمدرضا؛ اسدی فوزی و همکاران (1398) بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، 150-135.
توحیدی نژاد فاطمه؛ محمدآبادی محمدرضا؛ اسمعیلی زاده کشکوئیه علی؛ نجمی نوری عذرا (1393) مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb  در بافت های مختلف بز کرکی راینی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 4، 50-35.
جعفری دره در امیر حسین؛ محمدآبادی محمدرضا؛ اسمعیلی زاده کشکوئیه علی؛ ریاحی مدوار علی (1395) بررسی بیان ژن CIB4  در بافت­های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان 4، 132-119.
حسنی لیلا، عبدالهی مندولکانی بابک، درویش زاده رضا، حسنی عباس (1395) افزایش بیان ژن‌های  چاویکول O- متیل ترنسفراز و سینامات 4- هیدروکسیلاز تحت تأثیر متیل جاسمونات در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L). مجله تولیدات گیاهی 39، 101-112.
خانپور اردستانی نرگس (1392) بررسی اثر فنیل آلانین و متیل جاسمونات بر میزان اکتیوزید، فعالیت آنزیم و بیان ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL) در کشت سلول .Scrophularia striata رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. 130 صفحه.
رهنما حسن؛ حسنلو طاهره؛ شمس محمد رضا (1390) انتقال ژن چالکون سنتاز (CHS)  به ریشه‌های مویین گیاه خار مریم (Silybum marianum) . پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج، ایران. 78 ص.
سلمانیان شهلا؛ صادقی ماهونک علیرضا؛ اعلمی مهران؛ قربانی محمد (1393) ارزیابی ترکیبات تام فنولی، فلاونوئیدی، آنتوسیانینی و فعالیت ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره استونی میوه ولیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 13، 53-66.
شرافتی چالشتری رضا؛ شرافتی چالشتری فرهاد؛ شرافتی چالشتری علی؛ اشرفی کورش (1388) بررسی اثر ضد میکروبی و تعیین میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فلاونولی عصاره اتانولی گل میمونی (Scrophularia striata). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 11، 32-37.
شوهانی بهناز؛ طاهری مقدم میهن (1388) بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata)  برروی زخم باز پوستی خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 17، 9-16.
غلامی علی اکبر (1396) تولید متابولیت های ثانویه از طریق مهندسی ژنتیک و کشت بافت. فصلنامه علمی ایمنی زیستی 10، 17-36.
فیروزی طیبه؛ اسماعیل زاده بهابادی صدیقه؛ فاخری براتعلی؛ فهمیده لیلا (2016) افزایش بیان ژن فلاون سنتتاز و ترکیبات فلاونوئیدی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان گیاه زیره سبز تحت تاثیر اسید سالیسیلیک. فصلنامه علمی ژنتیک نوین 10، 497-506.
قبادی سارا؛ معروفی اسعد؛ مجدی محمد (1395) مطالعه بیان ژن‌های کلیدی در بیوسنتز مونوترپن‌ها در بافت‌های مختلف و در پاسخ به الیسیتورهای غیر زیستی در گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis). مجله سلول و بافت 7، 292-275.
قهرمان احمد (1365) فلور رنگی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، 845 ص.
کمالی پورآزاد مریم؛ شریفی محسن؛ زارع مایوان حسن؛ بهمنمنش مهرداد،؛ احمدیان چاشمی نجمه (1396) افزایش بیان ژن آنزیمp -کومارات 3- هیدروکسیلاز و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی تحت تاثیر کیتوزان در کشت سلولی گل میمونی سازویی (Scrophularia striata). نشریه فرآیند و کارکرد گیاهی 6، 81-90.
محمدآبادی محمدرضا؛ کرد محبوبه؛ نظری محمود (1397) مطالعه بیان ژن لپتین در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده ازReal Time PCR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 10، 122-111.
نصری سیما؛ چراغی جواد؛ سلطان بیگی سهیلا (1392) بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکی ریشه و ساقه گیاه گل میمون سازوئی (Scrophularia Striata) در موش کوچک آزمایشگاهی. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 29، 74-84.
هواسیان محمدرضا؛ پناهی جعفر؛ پاکزاد ایرج؛ داودیان عبداله؛ جلیلیان آناهیتا؛ زمانیان عضدی مونا (1391) بررسی اثر مهاری عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری (Scrophularia striata) بر روی کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی درمانی شهید بهشتی 36، 19-23.
References
Abbasi N, Azizi Jalilian F, Abdi M, Saifmanesh M (2007) A comparative study of the antimicrobial effect of Scrophularia striata Boiss: extract and selective antibiotics against Staphylococcus aureus and Pesudomonas aeruginosa, J Med Plants 1, 10-18.
Achnine L, Blancaflor EB, Rasmussen S, Dixon RA (2004) Colocalization of L-phenylalanine ammonia-lyase and cinnamate 4-Hydroxylase for metabolic channeling in phenylpropanoid biosynthesis, The Plant Cell 16, 3098 – 109.
Ahsani MR, Mohammadabadi MR, Asadi Fozi M et al. (2019a) Effect of Roasted Soybean and Canola Seeds on Peroxisome Proliferator‐Activated Receptors Gamma (PPARG) Gene Expression and Cattle Milk Characteristics. Iran J Appl Anim Sci 9, 635-642.
Ahsani MR, Mohammadabadi MR, Asadi Fozi M et al. (2019b) Leptin gene expression in subcutaneous adipose tissue of Holstein dairy cattle using Real Time PCR. Agric Biotechnol J 11, 135-150 (In Persian).
Ali MB, Yu K-W, Hahn E-J et al. (2006) Methyl jasmonate and salicylic acid elicitation induces ginsenosides accumulation, enzymatic and non-enzymatic antioxidant in suspension culture Panax ginseng roots in bioreactors. Plant Cell Rep 25, 613-620.
Anterola AM, Jeon J-H, Davin LB et al. (2002) Transcriptional control of monolignol biosynthesis in Pinus taeda: factors affecting monolignol ratios and carbon allocation in phenylpropanoid metabolism. J Biol Chem 277, 18272-18280.
Ardeshiry-Lajimi A, Rezaie-Tavirani M, Mortazavi SA, Barzegar, M, et al. (2010) Study of anti-cancer property of Scrophularia striata extract on the human astrocytoma Cell Line (1321). Iran J Pharm Res 9, 403-410.
Bi HH, Zeng RS, Su LM et al. (2007) Rice allelopathy induced by methyl jasmonate and methyl salicylate. J Chem  Ecol 33, 1089-1103.
Creelman RA, Tierney ML, Mullet JE (1992) Jasmonic acid/methyl jasmonate accumulate in wounded soybean hypocotyls and modulate wound gene expression. Proc Natl Acad Sci U S A 89, 4938-4941.
Croteau R, Ketchum RE, Long RM et al. (2006) Taxol biosynthesis and molecular genetics. Phytochem. Rev 5, 75-97.
Dao T, Linthorst H, Verpoorte R (2011) Chalcone synthase and its functions in plant resistance. Phytochem. Rev 10, 397.
Dixon RA, Paiva NL (1995) Stresslnduced Phenylpropanoid Metabolism. Plant Cell 7, 1085-1097.
Ellard-Ivey M, Douglas CJ (1996) Role of jasmonates in the elicitor-and wound-inducible expression of defense genes in parsley and transgenic tobacco. Plant Physiol 112, 183-192.
Kambiz L, Afolayan A (2008) Extracts from Aloe ferox and Withania somnifera inhibit Candida albicans and Neisseria gonorrhoea. Afr J Biotechnol 7, 012-015.
Khanpour-Ardestani N (2014) Influence of phenylalanine and methyl jasmonate on  Acteoside production and gene expression and enzymatic activity of phenylalanine ammonia-lyase (PAL) in Scrophularia striata cell culture, PhD Thesis, Tarbiat Modares University. PP. 130 (In Persian).
Ferreyra MLF, Rius SP, Casati P (2012) Flavonoids: biosynthesis, biological functions, and biotechnological applications. Plant Sci 3, 1-15.
Firoozie T, Esmaeilzadeh Bahabadi S, Fakheri B et al.  (2016) Increasing of flavone synthase gene expression and flavonoid compounds and antioxidant enzymes activity of Cuminum cyminum by salicylic acid. Modern Genetics Journal 10, 497-506 (In Persian).
Frank MR, Deyneka JM, Schuler MA (1996) Cloning of wound-induced cytochrome P450 monooxygenases expressed in pea. Plant physiology 110, 1035-1046.
George A (2018) Simple and efficient method for functional RNA extraction from tropical medicinal plants rich in secondary metabolites. Tropical Plant Res 5, 08-13.
Ghahreman A (1987) Iranian Plants Flor. Research institute of forests and ranglands, 845 P.
Ghobadi S, Maroufi A, Majd M (2016) Differential expression of the key genes involved in the biosynthesis of monoterpenes in different tissues and in response to abiotic elicitors in Summer savory (Satureja hortensis). journal of cell and tissue 7, 275-291.
Gholami AA (2017) production of secondary metabolites through genetic engineering and plant tissue culture, Journal of Biosafety 10, 17-36 (In Persian).
Gill SS, Tuteja N (2010) Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiol. Biochem 48, 909-930.
Hassani L, Abdollahi Mandoulakani B, Darvishzadeh R et al. (2016) Increasing the expression of genes chavicol o-methyl teransferase and cinnamate 4-hydroxilase under methyl jasmonate treatment in medicinal plant basil (Ocimum basilicum L.). Journal of Plant Productions 39, 101-112.
Havasian MR, Panahi J, Pakzad I, Davoodian A, Jalilian A, Zamanian Azodi M. (2013) Invitro
inhibitory effect of scrophularia striata hydroalcoholic extract on Candida albicans, Sch Med Stud J 36, 19-23 (In Persian).
Hayashi H, Sakai T, Fukui H et al. (1990) Formation of soyasaponins in licorice cell suspension cultures. Phytochemistry 29, 3127-3129.
Hayat Q, Hayat S, Irfan M et al. (2010) Effect of exogenous salicylic acid under changing environment: a review. Environ Exp Bot 68, 14-25.
Hsieh TH, Lee JT, Charng YY, Chan MT (2002) How to define resistance to water deficit stress. Plant Physio 130, 618-626.
Jafari Darehdor AH, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Riahi Madvar A (2016) Investigating expression of CIB4 gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time qPCR. J Rumin Res 4, 119-132 (In Persian).
Jez J, Ferrer J, Bowman M et al. (2001) Structure and mechanism of chalcone synthase-like polyketide synthases. J Ind  Microbiol Biotechnol 27, 393-398.
Kamalipourazad M, Sharifi M, Zare maivan H, Behmanesh M, Ahmadian Chashmi N. (2017)  Increasing of p-coumarate 3-hydroxylase gene expression and phenylpropanoid compounds of Scrophularia striata by chitosan, j plant proc func 21, 81-90 (In Persian).
Kang S-M, Jung H-Y, Kang Y-M et al. (2004) Effects of methyl jasmonate and salicylic acid on the production of tropane alkaloids and the expression of PMT and H6H in adventitious root cultures of Scopolia parviflora. Plant Science 166, 745-751.
Khosroushahi AY, Valizadeh M, Ghasempour A et al. (2006) Improved Taxol production by combination of inducing factors in suspension cell culture of Taxus baccata. Cell Biol Int 30, 262-269. 
Krizek DT, Britz SJ, Mirecki RM (1998) Inhibitory effects of ambient levels of solar UV‐A and UV‐B radiation on growth of cv. New Red Fire lettuce. Physiol Plant 103, 1-7.
Li Y-M, Jiang S-H, Gao W-Y et al. (1999) Iridoid glycosides from Scrophularia ningpoensis. Phytochemistry 50, 101-104.
Liu F, Chen J-R, Tang Y-H et al. (2018) Isolation and characterization of cinnamate 4-hydroxylase gene from cultivated ramie (Boehmeria nivea). Biotechnol. Biotechnol. Equip 32, 324-331.
Mahboubi M, Kazempour N, Nazar ARB (2013) Total phenolic, total flavonoids, antioxidant and antimicrobial activities of Scrophularia striata Boiss extracts. Jundishapur J Nat Pharm. Prod 8, 15-19.
Mahesh B, Satish S (2008) Antimicrobial activity of some important medicinal plant against plant and human pathogens. World J Agric Sci 4, 839-843.
Mottiar Y, Vanholme R, Boerjan W, et al. (2016) Designer lignins: harnessing the plasticity of lignification. Curr Opin Biotechnol 37, 190–200.
Mohammadabadi MR, Tohidinejad F (2017) Charachteristics determination of Rheb gene and protein in Raini Cashmere goat. Iran J Appl Anim Sci 7, 289-295 (In Persian)..
Mohammadabadi MR, Jafari AHD, Bordbar F (2017) Molecular analysis of CIB4 gene and protein in Kermani sheep. Brazil J Med Biol Res 50, e6177.
Mohammadabadi MR, Kord M, Nazari M (2018) Studying expression of leptin gene in different tissues of Kermani Sheep using Real Time PCR. Agric Biotechnol J 10, 111-122 (in Persian).
Nasri S, Cheraghi J, Soltanbaygi S (2013) Antinociceptive and anti-inflammatory effect of alcoholic extract of root and stem of Scrophularia striata Boiss. in male mice. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 29, 74-84.
Nims E, Dubois CP, Roberts SC et al. (2006) Expression profiling of genes involved in paclitaxel biosynthesis for targeted metabolic engineering. Metab Eng 8, 385-394.
Onrubia M, Moyano E, Bonfill M et al. (2011) The relationship between TXS, DBAT, BAPT and DBTNBT gene expression and taxane production during the development of Taxus baccata plantlets. Plant Sci 181, 282-287.
Orozco-Cárdenas ML, Narváez-Vásquez J, Ryan CA (2001) Hydrogen peroxide acts as a second messenger for the induction of defense genes in tomato plants in response to wounding, systemin, and methyl jasmonate. Plant Cell 13, 179-191.
Park S-U, Chae Y-A, Facchini P (2003) Genetic transformation of the figwort, Scrophularia buergeriana Miq., an Oriental medicinal plant. Plant Cell Rep 21, 1194-1198.
Pu G-B, Ma D-M, Chen J-L et al. (2009) Salicylic acid activates artemisinin biosynthesis in Artemisia annua L. Plant Cell Rep 28, 1127-1135.
Qian J, Hunkler D, Rimpler H (1992) Iridoid-related aglycone and its glycosides from Scrophularia ningpoensis. Phytochemistry 31, 905-911.
Rahnama H, Hasanlu T, Rezazadeh S (2011) Transfer of chalcone synthase (CHS) gene to capillary roots of Silybum marianum. Agriculture Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), 78 P.
Rao SR, Ravishankar G (2002) Plant cell cultures: chemical factories of secondary metabolites. Biotechnol. Adv 20, 101-153.
Rasouli  D, Solouki  M, Fakheri  B et al. (2014) The effects of manganese and salicylic acid on gene expression Menthone reductase and menthol content  in Mentha piperita Genetic Engineering and Biosafety Journal 3, 1-8.
Roslan ND, Tan C-S, Ismail I et al. (2013) cDNA cloning and expression analysis of the chalcone synthase gene (CHS) from'polygonum minus. Aust J Crop Sci 7, 777.
Salmanian Sh, Sadeghi mahoonak AR, Alami M, Ghorbani M (2014) Evaluation of Total   Phenolic, Flavonoid, Anthocyanin Compounds, Antibacterial and Antioxidant Activity of Hawthorn (Crataegus Elbursensis) Fruit Acetonic Extract. J Rafsanjan Univ Med Sci Health Serv 13, 53-66 (In Persian).
Schefe JH, Lehmann KE, Buschmann IR et al. (2006) Quantitative real-time RT-PCR data analysis: current concepts and the novel “gene expression’s C T difference” formula. J Mol Med (Heidelberg, Ger.) 84, 901-910.
Sennblad B, Bremer B (2002) Classification of Apocynaceae s. 1. according to a new approach combining Linnaean and phylogenetic taxonomy. Syst Biol 51, 389-409.
Singleton VL, Rossi JA (1965) Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am J Enol Vitic 16, 144-158.
Shoohani B, Taheri Moghadam M (2010) Effects of Scrophularia striata extract on wound healing in rabbit, SJIMU 17, 9-16 (In Persian).
Sharafati-chaleshtori R, Sharafati-chaleshtori F, Sharafati-chaleshtori A, Ashrafi K (2010) Antimicrobial effects and evaluation of total phenols, flavonoids and flavonols contents of ethanolic extracts of Scrophularia striata, J Shahrekord Univ Med Sci 11, 32-37 (In Persian).
Smith TC, Weathers PJ, Cheetham RD (1997) Effects of gibberellic acid on hairy root cultures of Artemisia annua: growth and artemisinin production. In Vitro Cell Dev Biol Plant 33, 75-79.
Srere PA (1987) Complexes of sequential metabolic enzymes. Annu. Rev. Biochem 56, 89-124.
Vasconsuelo A, Boland R (2007) Molecular aspects of the early stages of elicitation of secondary metabolites in plants. Plant Sci 172, 861-875.
Tohidi nezhad F, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK, Najmi Noori A (2015) Comparison of different levels of Rheb gene expression in different tissues of Raini Cashmir goat. Agric Biotechnol J 6, 35-50.
Wu C-H, Tewari RK, Hahn E-J et al. (2007) Nitric oxide elicitation induces the accumulation of secondary metabolites and antioxidant defense in adventitious roots ofEchinacea purpurea. J Plant Biol (N. Y., NY, U. S.) 50, 636-643.
Xiong D, Lu S, Wu J, et al. (2017) Improving key enzyme activity in phenylpropanoid pathway with a designed biosensor. Metab Eng 40, 115123.
Ying C, Wan D (2012) Quantitative determination of total and individual flavonoids in stems and leaves of Buddleja davidii and Buddleja albiflora. Pharmacogn Mag 8, 273.
Zhao J, Davis LC, Verpoorte R (2005) Elicitor signal transduction leading to production of plant secondary metabolites. Biotechnol Adv 23, 283-333.
Zhong J-J (2002) Plant cell culture for production of paclitaxel and other taxanes. J Biosci Bioeng 94, 591-599.