دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-214 
ریبونوکلئازها به عنوان عوامل درمانی بالقوه

صفحه 29-56

10.22103/jab.2021.16862.1280

معصومه وکیلی ازغندی؛ محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ علی جوادمنش