شناسایی و برنامه‌ریزی استراتژیک ابعاد مختلف مهارت‌های کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته بیوتکنولوژی مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه گردشگری و هتلداری، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

2 استاد یار اقتصاد کشاورزی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.

چکیده

بیوتکنولوژی یکی از مهمترین فن‌آوری‌های نو‌ظهور است که در کارآفرینی و کسب و کارهای دانش‌بنیان، کاربردهای زیادی دارد. اما متاسفانه فرآیند انتقال دانش از دانشگاه­ها به صنایع بسیار ضعیف بوده که یکی از علل مهم آن می‌تواند عدم تجهیز دانش‌آموختگان بیوتکنولوژی به مهارت‌های کارآفرینی باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی و برنامه‌ریزی استراتژیک مهارت‌های کارآفرینی مورد نیاز دانش‌آموختگان رشته بیوتکنولوژی برای توانمند‌سازی آنان و ورود به بازار کار می‌باشد.
مواد و روش‌ها: روش گردآوری داده‌ها به صورت اسنادی و پیمایشی و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی، پرسشنامه بوده است، به طوری که تعداد 22 پرسشنامه توسط خبرگان بیوتکنولوژی استان کرمان، تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای اولویت‌بندی ابعاد اصلی و شاخص‌های هر بعد از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. در ادامه، به منظور بررسی همه جانبه و برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان بیوتکنولوژی از تکنیک سوات استفاده گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که مهارت‌های فنی دارای بیشترین اهمیت از نظر خبرگان بوده‌اند و مهارت‌های کارآفرینی، مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های بلوغ شخصی به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند.بررسی نتایج ماتریس عوامل داخلی و خارجی نشان داد که استرا‌تژی‌های مناسب پرورش مهارت‌های کارآفرینانه در دانشجویان بیوتکنولوژی، استراتژی‌های اقتضایی و رقابتی بوده­ است.
نتیجه‌گیری: با توجه به این­که آموزش عالی نقش مهمی در تجهیز دانش‌آموختگان به ابعاد مختلف مهارت‌های کارآفرینی دارد، دانشگاه‌ها می‌توانند با شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر کارآفرینی، نقش مهمی در توسعه مهارت‌های کارآفرینی دانش‌آموختگان ایفا نمایند. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان،  اهمیت بهبود برنامه درسی، استفاده از محتوای کاربردی و توسعه مهارت‌های شخصی را مورد توجه ویژه قرار داده و زمینه افزایش فرصت‌های کارآفرینانه را در جامعه و صنعت ایجاد نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Strategic Planning for Entrepreneurship Skills of Biotechnology Graduates Case Study: Shahid Bahonar University of Kerman

نویسندگان [English]

  • salimeh ghanbari 1
  • Maryam Ziaabadi 2
1 Department of Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Economics of Natural Resources and Environment, Bam Higher Education Complex, Bam, Iran
چکیده [English]

Objective
Biotechnology is one of the most important technologies in particular novelty ones that has many applications in entrepreneurship and knowledge-based businesses. Yet, because of not equipping biotechnology graduates with entrepreneurial skills being one of the important reasons, the process of transferring knowledge from universities to industries unfortunately is too weak. Therefore, the main purpose of this study is identification and strategic planning of the entrepreneurship skills, which are essential for biotechnology graduates to promote their abilities and then entering to the labor market.
 
Materials and methods
The data collection method has been documentary and survey and the tool used in the survey method was a questionnaire, as 22 questionnaires were analyzed which completed by biotechnology experts in Kerman province. Analytical Hierarchy process (AHP) was used to prioritize the main dimensions and indicators of each dimension. Then, to comprehensively review and strategically plan for developing the entrepreneurial skills of biotechnology students, the SWOT technique utilized.
 
Results
Based on experts’ opinions, the results showed that technical skills had been the most prominent and entrepreneurial, managerial and personal maturity skills were placed in the next priorities, respectively. Investigating the result of the internal and external factors matrix demonstrated that contingent and competitive strategies had been the appropriate ones for biotechnology students to develop their entrepreneurial capabilities.
 
Conclusions
Considering that higher education has an important role in equipping graduates with different dimensions of entrepreneurial skills, universities can play a vital role in developing the entrepreneurial skills of graduates by identifying internal and external factors affecting entrepreneurship. As a result, it is necessary that policy makers and planners pay special attention to the importance of curriculum improvement, use of applied content and personal skills development; additionally, they must create a suitable environment for students in order to increase entrepreneurial opportunities in society and industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Skill
  • Higher Education
  • Biotechnology
  • Analytic Hierarchy Process
  • SWOT Analysis
باقی­زاده فاطمه، امیرتیموری سمیه، زارع­مهرجردی محمدرضا، ضیاءآبادی مریم (1397) بررسی و اولویت­ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته. محیط شناسی44، 321-329.‎
باقی­زاده فاطمه، امیرتیموری سمیه، زارع­مهرجردی محمدرضا، ضیاءآبادی مریم (1399) برنامه‌‌ریزی استراتژیک برای تولید گیاهان تراریخته در ایران بر اساس نظر خبرگان استان کرمان. فصلنامه ایمنی زیستی12، 43-56.‎
پرهیزکار مرتضی، پورآتشی مهتاب (1395) مدل جامع ارتقای مهارت­های حرفه­ای و کارآفرینی دانشجویان علوم انسانی. آموزش در علوم انسانی، 133-154.
پورفاتح نصیبه (1398) ارزیابی پارادایم­های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2، 71-81.‎
چرمچیان ­لنگرودی مهدوی، درواری سیدحسین (1396). عامل‌های موثر بر مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران آموزشکده‌های فنی و کشاورزی ساری. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 9، 84-95.‎
حیدری ساربان وکیل (1391) اولویت­بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان 10، 159-177.‎
خوارزمی مرتضی، زینلی پور حسین، زارعی اقبال (1397) تبیین ویژگی‌های محتوای آموزشی با تاکید بر مهارت­های کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و مقایسه آن با وضع موجود در دانشگاه هرمزگان. فناوری آموزش 14، 199-209.‎
دیزجی منیره، زینی­ مریم (1397) بررسی تاثیر آموزش­های دانشگاهی بر توسعه مهارت­های کارآفرینی زنان. رشد فناوری، 15، 34-43.
گودرزی مهدی، جلالی­فراهانی مجید، رجبی حسین، حمیدی مهرزاد (1396) طراحی و تدوین الگوی توسعه مهارت­های کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور.‎ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 5، 9-21.
منوری­فرد فیض­الله، موحد محمدی سیدحمید، رضوانفر احمد (1398) مولفه‌های برنامه درسی و روحیه کارآفرینی دانشجویان: مطالعه‌ مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی البرز. رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2، 1-14.‎
نوروزی عباس، روحانی حسین، بخشی­جهرمی آرمان، تیموری مهرداد (1397) عوامل مؤثر بر توسعه مهارت­های کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزش جهاد کشاورزی. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 5، 1-9.‎
 
References
Adeyemo SA (2009) Understanding and acquisition of entrepreneurial skills: A pedagogical re-orientation for classroom teacher in science education. TUSED 6, 57-65.
Aziz AAA, Rowland S (2018) The entrepreneurship skills that biotechnology graduates need: findings from entrepreneurial employees in a developing economy. J Entrep Educ 1, 61-83.
 Baghizadeh F, Amirtaimoori S, Zare Mehrjerdi MR, Ziaabadi M (2018) Study and prioritize the various aspects of the producing transgenic plants. Journal of Environmental Study 44, 321-329 (In Persian).
Baghizadeh F, Amirtaimoori S, Zare Mehrjerdi MR, Ziaabadi M (2019) Strategic Planning for Production of Transgenic Plants in Iran Based on the Opinion of Experts in Kerman Province. Journal of Biosafety 12, 43-56 (In Persian).
Boroushaki S, Malczewski J (2008) Implementing an extension of the analytical hierarchy process using ordered weighted averaging operators with fuzzy quantifiers in ArcGIS. Comput and Geosci 34, 399-410.
Chaibate H, Hadek A, Ajana S, Bakkali S, Faraj K (2020) A Comparative Study of the Engineering Soft Skills Required by Moroccan Job Market. IJHE 9, 142-152.
Chang J, Rieple A (2013) Assessing students' entrepreneurial skills development in live projects. J Small Bus Enterp Dev 20, 225-241.
Charmchian Langerodi M, Mahdavi Darvari H (2017) Factors Affecting the Development of Educators’ Entrepreneurial Skills at Agricultural and Technical Colleges in Sari, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research 9, 84-95 (In Persian).
Chatterjee N, Das N (2016) A study on the impact of key entrepreneurial skills on business success of Indian micro-entrepreneurs: A case of Jharkhand region. Int Bus Rev17, 226-237.
Daluba D, Ekeyi N, Odiba D, Abdul I (2013) Evaluation of entrepreneurship skills development in students of vocational and technical education programmes in Colleges of Education in Kogi State, Nigeria. Evaluation 3, 32-39.
Dizaji M, Zeini M (2019) The Effect of University Education on the Development of woman Entrepreneurship Skills. Roshd-E-Fanavari 15, 34-43 (In Persian).
 Goudarzi M, Jalali Farshchian M, Rajabi H, Hamidi M (2017) The Design and Codification of Development Model of Entrepreneurial Skills for Students of Sport Management in Iran. New Trends in Sport Management 5, 9-21 (In Persian). 
Heidari Sareban V (2012) Prioritizing Major Barriers to Rural Women's Entrepreneurship, Using AHP Method. Case study: Ardabil province. Women’s Studies Sociological and Psychological 10, 159-177 (In Persian).
Ismail A, Adnan WN, Masek A, Hassan R, Hashim S, Ismail ME (2019) Effectiveness of entrepreneurship programmes in developing entrepreneurship skills towards quality TVET graduates. J Tech Educ Train 11.
Kharazmi M, Aainalipour H, Zarei E (2019) Explaining Educational Content Features with Emphasis on Entrepreneurship Skills of Students in Engineering Fields and Comparing them with the Situation at Hormozgan University. TEJ 14, 199-209 (In Persian).
Laguna-Sánchez P, Abad P, de la Fuente-Cabrero C, Calero R (2020) A university training programme for acquiring entrepreneurial and transversal employability skills, a students’ assessment. Sustainability 12, 1-17.
Mahmoodzadeh S, Shahrabi J, Pariazar M, Zaeri MS (2007) Project selection by using fuzzy AHP and Topsis technique. IJHSS 30, 333-338.
Monavarifard F, Movahed Mohammadi SH, Rezvanfar A (2019) Analyzing effects of curriculum components on entrepreneurial sprit of students, case study: Higher Education Applied Science centers in Alborz province. Journal of Entrepreneurial Research Approaches in Agriculture 2, 1-14 (In Persian).
Norouzi A, Rohani H, bakhshi Jahromi A, Teimouri M (2018) Factors Influencing the Development of Entrepreneurship Skills in Students at Agriculture Jihad Training Centers. Jea 5,1-9 (In Persian).
Olutuase SO, Brijlal P, Yan B (2020) Model for stimulating entrepreneurial skills through entrepreneurship education in an African context. J. Small Bus 1-21.
Oosterbeek H, Van Praag M, Ijsselstein A (2010) The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. Eur Econ Rev 54, 442-454.
Pardo-Garcia C, Barac M (2020) Promoting employability in higher education: A case study on boosting entrepreneurship Skills. Sustainability 12, 1-23.
Parhizkar M, Pouratashi m (2016) Comprehensive model for promoting professional and entrepreneurial skills of humanities students. Education in the humanities 1, 133-154 (In Persian).
Pourfateh N (2019) Evaluation of Entrepreneurial Personality Paradigms of Graduate Students of Agricultural sciences & natural resources, University of Khuzestan. Journal of Entrepreneurial Research Approaches in Agriculture 2, 71-81 (In Persian).
Sadraei R, Sadeghi VJ, Sadraei M (2018) Biotechnology revolution from academic entrepreneurship to industrial: chemo-entrepreneurship. BBIJ 7, 546-550.
Saptono A (2018) Entrepreneurship education and its influence on financial literacy and entrepreneurship skills in college. J Entrep Educ 21, 1-11.
Sousa, MJ (2018) Entrepreneurship skills development in higher education courses for team leaders. Int Rev Adm Sci 8, 1-15.
Sumitha J (2020) Engouraging Employablity In Higher Education by Enhancing Entrepreneurship Skills-A Study. Parishodh Journal 4, 9722-9729.
Undiyaundeye F & Otu EA (2015) Entrepreneurship skills acquisition and the benefits amongst the undergraduate students in Nigeria. EJSER 2, 9-14.