دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1400 
شناسایی تنوع ژنوم در مرغ لاری با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

صفحه 189-204

10.22103/jab.2021.17102.1287

حمیده بازگیر؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ زینب امیری؛ مسعود اسدی فوزی