بررسی تنوع ژنتیکی فوزاریوم‌های بخش Elegans و Martiella-Ventricosum مرتبط با کدوییان با استفاده از نشانگرهای ISSR در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران

2 گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه لرستان،خرم‌آباد،ایران

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق شناسایی فوزاریوم‌های بخش‌های Elegans و Martiella-Ventricosum مرتبط با گیاهان تیره کدوئیان در استان تهران و ارزیابی توانایی نشانگرهای ISSR در بررسی روابط خویشاوندی این گروه از فوزاریوم‌ها بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تعداد پنج آغازگر (ATG)6، (AC)8YA، (AG)8G، (AG)8C و BHB(GA)7 که بر اساس مطالعات محققین مختلف، در تمایز نژادهای مختلف فوزاریوم، کارایی خوبی از خود نشان‌داده ‌بودند، جهت انجام این آزمایش‌ها انتخاب شد. جدایه‌های قارچی پس از جداسازی و خالص‌سازی بر اساس خصوصیات ریخت‌شناسی و میکروسکوپی مورد شناسایی قرار گرفتند. جهت بررسی میزان کارایی نشانگرها در بروز چندشکلی، آماره‌های محتوای اطلاعات چندشکلی آغازگرها Polymorphism Information Content (PIC)، شاخص نشانگری  Marker Index (MI) و نسبت چندگانه مؤثرEffective Multiplex Ratio (EMR)  محاسبه شد. روابط داخل گونه‌های Fusarium با استفاده از نرم‌افزار NTSYS-PC V2.02 و ضریب تشابه SM و ترسیم دندوگرام به‌روش UPGMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: از مجموع 96 جدایه قارچی، تعداد 48 جدایه به‌عنوان Fusarium solani، تعداد 25 جدایه به‌عنوان Fusarium oxysporum و تعداد 23 جدایه به‌عنوان Fusarium redolens تشخیص داده شدند. تمامی پنج آغازگر ISSR در طول آزمایشات PCR، باندهایی پایدار و قابل تکرار تولید کردند. از تکثیرهای ISSR مجموعاَ 408 باند به‌دست آمد. تعداد 130 نوع باند متفاوت تولید شد که از این تعداد، 83 باند پلی‌مورفیک و 47 باند مونومورفیک بود. . اندازه‌ی قطعات PCR تولید شده از 273 تا 2428 جفت‌باز متغیر بود. درصد چندشکلی به‌دست آمده از بیشترین (73 درصد) برای UBC-864 تا کمترین (56 درصد) برای UBC-808 متغیر بود. آغازگرهای (ATG)6 و BHB(GA)7 در تفکیک بخش‌های Elegans و Martiella-Ventricosum از همدیگر عملکرد بهتری داشتند. آغازگر UBC-808 ((AG)8C) با تولید 26 جایگاه ژنی بیشترین تولید باند را در جدایه‌های بخش Elegans و آغازگر UBC-885 (BHB(GA)7) با تولید 25 باند بیشترین تولید باند را در مورد جدایه‌های بخش Martiella-Ventricosum داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگر ISSR یک نشانگر کارآمد جهت آشکارسازی روابط مولکولی بین توده‌ها و جدایه‌های قارچ فوزاریوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Genetic Diversity in Fusarium of Elegans and Martiella-Ventricosum Sections related to Cucurbits using ISSR markers in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Forood Ali Khazaee 1
  • Mostafa Darvishnia 2
  • Eidi Bazgir 2
1 Ph.D. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Plant Protection. Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad , Iran
چکیده [English]

Objective
This research aimed to identify Fusariums belonging to Elegans and Martiella-Ventricosum sections related to cucurbit plants in Tehran province and to evaluate the ability of ISSR markers to investigate the kinship relationships of these groups of Fusariums.
 
Materials and methods
In this research, five ISSR primers (AG)8C, (AG)8G, (AC)8YA, (ATG)6 and BHB(GA)7 were selected. Fungal isolates identified based on morphological and microscopic characteristics. For ISSR markers, the statistics of polymorphism information content (PIC), Marker Index (MI) and Effective Multiplex Ratio (EMR) were calculated. Relationships and similarity between Fusarium isolates were analyzed using NTSYS-PC V2.02.
 
Results
Out of 96 Fusarium isolates, 48 isolates were identified as Fusarium solani, 25 isolates as Fusarium oxysporum and 23 isolates as Fusarium redolens. A total of 408 bands were obtained from ISSR amplifications. 130 different bands were produced, of which 83 were polymorphic and 47 were monomorphic. The size of PCR fragments produced varied from 273 to 2428 bp. The polymorphism percentage, ranged from the highest (73%) for (ATG)6 to the lowest (56%) for (AG)8C. Primers (ATG)6 and BHB(GA)7 performed better in differentiation Elegans and Martiella-Ventricosum sections from each other. Primers (AG)8C with 26 gene loci, and BHB(GA)7 with 25 gene loci, produced the most bands in Elegans isolates and Martiella-Ventricosum isolates, respectively.
 
Conclusions
The results of this research showed that there was a high genetic diversity among the investigated Fusarium isolates and that the ISSR markers are efficient markers to reveal the molecular relationships between Fusarium populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucurbits
  • Fusarium
  • ISSR marker
  • Elegans
  • Martiella- Ventricosum
احمدی کریم، عباد‌زاده حمیدرضا، حاتمی فرشاد و همکاران (1399) آمارنامه کشاورزی سال زراعی 98-1397، جلد اول، محصولات زراعی. 89 صفحه.
بهادر یاسر، محمدآبادی محمدرضا، خضری امین، و همکاران (1395) مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای زنبور عسل استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ISSR. پژوهش‌های تولیدات دامی، 13، 192-186.
خیری فاطمه، رهنما کامران و یامچی احد (1395) بررسی تنوع ژنتیکی در قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis با استفاده از سازگاری رویشی و نشانگرهای ISSR. ژنتیک نوین، 1، 55-45.
ربانی نسب حجت الله، سروری سعید و بخشی خانیکی غلامرضا (1392) تعیین تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis در استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP. زیست شناسی ایران، 1، صفحه 27-18.
کریمی الهام، صفایی ناصر و شمس‌بخش مسعود (1389) بررسی چندشکلی DNA بین گروه‌های سازگاری میسیلیومی Sclerotinia sclerotiorum با نشانگر ISSR.. بیوتکنولوژی کشاورزی، 2، 55-41.
عسکری ناهید، باقی زاده امین، محمدآبادی محمدرضا (1389). مطالعه تنوع ژنتیکی در چهار جمعیت بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله ژنتیک نوین، 5، 56-49.
لک فرزانه، سرپله ابوالفضل و شهریاری داریوش (1397) بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Fusarium oxysporum f.sp. melonis عامل پژمردگی طالبی و خربزه در ایران. پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشکی، 1، 83-69.
References
Ahmadi K, Ebadzadeh HR, Hatami F (2020) Agricultural Statistics. Crop year. 1397-98. Ministry of Agriculture, Deputy of Planning and Economy Volume 1, pp. 87 (In Persian).
Akbar A, Hussain S, Ullah K et al. (2018) Detection, virulence and genetic diversity of Fusarium species infecting tomato in Northern Pakistan PLoS ONE 13(9), 1-21.
Arif M, Zaidi NW, Rizwanul Haq QM, Singh US (2008) Genetic variability within Fusarium solani as revealed by PCR- fingerprinting based on ISSR markers. Indian Phytopathol 61 (3), 305-310.
Arpita D, Venkataramana M, Chandranayaka S et al. (2012) Molecular characterization of Fusarium oxysporum f. sp. cubense isolates from banana. Pest Manage Hortic Ecsyst 18(2), 171-178.
Askari N, A Baghizadeh, MR Mohammadabadi (2010) Study of genetic diversity in four populations of Raeini cashmere goat using ISSR markers. Modern Genet J 5 (2), 49-56 (In Persian).
Askari N, Mohammad Abadi MR, Baghizadeh A (2011). ISSR markers for assessing DNA polymorphism and genetic characterization of cattle, goat and sheep populations. Iran J Biotechnol 9, 222–229.
Bahador Y, MR Mohammadabadi, A Khezri, et al. (2016) Study of Genetic Diversity in Honey Bee Populations in Kerman Province using ISSR Markers. Res Anim Prod 7 (13), 186-192 (In Persian).
Bayraktar H, Dolar FS (2009) Genetic Diversity of Wilt and Root Rot Pathogens of Chickpea, as Assessed by RAPD and ISSR. Turk J Agric For 33, 1-10.
Cao PJ, Yao QF, Ding BY et al. (2006) Genetic diversity of Sinojackia dolichocarpa (Styracaceae), a species endangered and endemic to China, detected by inter-simple sequence repeat (ISSR). Biochem Syst Ecol 34, 231- 239.
Chesnokov YuV, Artemyeva AM (2015) Evaluation of the measure of polymorphism information of genetic diversity. Agric Biol 50(5), 571-578.
Davila JA, Loarce Y, Ferrer E (1999) Molecular characterization and genetic mapping of random amplified microsatellite polymorphism in barley. Theor Appl Genet 98, 265-273.
Dinolfo MI, Stenglein SA, Moreno MV et al. (2010) ISSR markers detect high genetic variation among Fusarium poae isolates from Argentina and England. Eur J Plant Pathol 127, 483-491.
Dubey SC, Singh SR (2008) Virulence analysis and oligonucleotide fingerprinting to detect diversity among Indian isolates of Fusarium oxysporum f. sp. ciceris causing chickpea wilt. Mycopathology 165, 389-406.
Ghasemi M, Baghizadeh A, Mohammadabadi MR (2010) Determination ofgenetic polymorphism in Kerman Holstein and Jersey cattle population using ISSR markers. Aust J Basic Appl Sci 4, 5758–5760.
González Mendoza D, Argumedo-Delira R, Morales-Trejo A et al. (2010) A rapid method for isolation of total DNA from pathogenic filamentous plant fungi. Genet Mol Res 9 (1), 162-166.
Karimi E, Safaie N, Shamsbakhsh M (2010) DNA polymorphism among mycelial compatibility groups of Sclerotinia sclerotiorum using ISSR marker. J Agric Biotech 2, 41-55 (In Persian).
Katkar M, Mane SS, Kadam N (2015) Molecular characterization races of Fusarium oxysporum f.sp. ciceri using RAPD and ISSR markers. Legume Res 38 (2), 246-252.
Khairy F, Rahnama K, Yamchi A (2016). Study of genetic diversity of Fusarium oxysporum f.sp melonis based on VCG groups and ISSR marker. J Mod Genet 11(1), 45-55 (In Persian).
Lak F, Sarpeleh A, Shahriyari D (2018) Genetic Diversity of Fusarium oxysporum f. sp. melonis Isolates, The Causal Agent of Cantaloupe and Muskmelon Wilt in Iran. Appl res plant pathol 7(1), 69-83 (In Persian).
Lemos SCM, Lia Rejane Silveira R, Karol Buuron S et al. (2019) Determining the Polymorphism Information Content of a Molecular Marker. Gene 2019, e144175.
Leslie JF, Summerell BA (2006) The Fusarium Laboratory Manual. UK, Blackwell Publish Ltd. pp. 388.
Leung H, Nelson RJ, Leach JE (1993) Population structure of plant pathogenic fungi and bacteria. In: Andrews, J.H., Tomm-erup, I.C. (Eds.), Advances in Plant Pathology. Academic Press, London. pp. 157–204.
Lin Y, Fuping L, Shanshan L et al. (2012) ISSR analysis of Fusarium oxysporum Schl. in Hebei province. Procedia Environ Sci 12, 1237-1242.
Malvick DK, Percich JA (1998) Genotypic and pathogenic diversity among pea-infecting isolates of Aphanomyces euteiches from the central and western United States. Phytopathol 88, 915–921.
Mishra PK, Fox RTV, Culham A (2003) Intersimple sequence repeat and aggressiveness analyses revealed high genetic diversity, recombination and long range dispersal in Fusarium culmorum. Ann Appl Biol 143, 291-301.
Mishra PK, Tewari JP, Clear RM, Turkington TK (2006) Genetic diversity and recombination within populations of Fusarium pseudograminearum from western Canada. Int Microbiol 9, 65-68.
Mohammadabadi MR, Askari N (2012) Characterization of Genetic structure using ISSR-PCR markers: cattle, goat and sheep populations. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrusken, Germany, 120pp.
Mohammadabadi MR, Esfandyarpoor E, Mousapour A (2017) Using Inter Simple Sequence Repeat Multi-Loci Markers for Studying Genetic Diversity in Kermani Sheep. J Res Develop 5 (2), e154.
Mohammadabadi MR, Oleshko V, Oleshko O, et al. (2021) Using Inter Simple Sequence Repeat Multi-Loci Markers for Studying Genetic Diversity in Guppy Fish. Turk J Fish Aquatic Sci 21 (12), 603-613.
Nagarajan G, Nam MH, Song JY et al. (2004) Genetic Variation in Fusarium oxysporum f. sp. fragariae populations based on RAPD and rDNA RFLP analyses. J Plant Pathol 20(4), 264-270.
Namiki F, Shiomi T, Kayamura T, Tsuge T. (1994) Characterization of the Formae Speciales of Fusarium oxysporum Causing Wilts of Cucurbits by DNA Fingerprinting with Nuclear Repetitive DNA Sequences. Appl Environ Microbiol 60, 2684-2691.
Nelson PE, Toussoun TA, Marasas WFO (1983) Fusarium species. An illustrated manual for identification. Pennsylvania State University Press, University Park, Philadelphia. Pp. 193.
Pivonia S, Cohen R, Kafkafi U et al. (1997) sudden wilt of melons in southern Israel: fungal agents and relationship with plant development. Plant Dis 81, 1264–1268.
Rabbaninasab H, Sarvary S, Bakhshi khaniki Gh (2013) Determination of genetic variability of Fusarium oxysporum f.sp. melonis isolates in Khorasan Razavi province by AFLP molecular marker. J Iran Biol 26, 18-27 (In Persian).
Rakhonde PN, Mane SS, Gawande AD et al. (2017) Molecular diversity in Indian isolates of Fusarium oxysporum f.sp. ciceri by ISSR analysis. J Pharmacogn Phytochem SP1, 195-201.
Shahnazi S, Meon S, Vadamalai G et al. (2014) Genetic Diversity of Fusarium solani Isolates from Black Pepper (Piper nigrum L.) in Malaysia by ISSR marker. Trop Agric Sci 37(3), 363–374.
Thangavelu RK, Muthu Kumar KP, Ganga Devi P, Mustaffa MM (2012) Genetic Diversity of Fusarium oxysporum f.sp. cubense (FOC) Isolates of India by Inter Simple Sequence Repeats (ISSR) Analysis. Mol Biotech 51, 203–211.
Zamani P, Akhondi M, Mohammadabadi MR, et al. (2011) Genetic variation of Mehraban sheepusing two inter-simple sequence repeat (ISSR) markers. Afr J Biotechnol 10, 1812–1817.
Zamani P, Akhondi M, Mohammadabadi MR (2015) Associations of Inter-Simple Sequence Repeat loci with predicted breeding values of body weight in Sheep. Small Rumin Res 132, 123–127.
Zietkiewicz E, Rafalski A, Labuda D (1994) Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. Genomics 20(2), 176-183.