دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1402 
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت‌های Pulicaria gnaphalodes در بخشی از جنوب شرق ایران

صفحه 145-166

10.22103/jab.2023.20590.1445

زهرا حسن آبادی؛ مهدی مهیجی؛ فریبا شریفی فر؛ منصور میرتاج الدینی؛ علی مهرآفرین


تاثیر شاهدانه بر بیان ژن DLK1 در بافت‌ قلب بره‌های کرمانی

صفحه 217-234

10.22103/jab.2023.21265.1471

سید علی اصغر جعفری احمدآبادی؛ حشمت‌اله عسکری‌همت؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ مهدی منصوری