مقاومت تتراسایکلین در لاکتوباسیل‌های جدا‌‌سازی شده از دستگاه گوارش مرغ‎‌های خانگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

2 دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

3 کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

چکیده

هدف: شناسایی سویه‌های حامل ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین از جمله نکات حائز اهمیت در ارزیابی ایمنی سویه‌های دارای پتانسیل پروبیوتیک است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی جامع مقاومت تتراسایکلینی در میان گونه های لاکتوباسیلوسی جداسازی شده از دستگاه گوارش مرغ‌های خانگی ایران می‌باشد.
مواد و روش‏ها: در مطالعه حاضر ابتدا الگوهای حساسیت فنوتیپی 36 جدایه لاکتوباسیلوسی متعلق به چهار گونه L.reuteri ،salivarius L.، L. crispatus و johnsonii L. با اندازه‌گیری حداقل غلظت بازدارندگی نسبت به تتراسایکلین ارزیابی گردید. پس از آن چهار ژن مقاومت به تتراسایکلین (L)tet، (M)tet، (W)tet و (O)tet در جدایه‌های دارای مقاومت فنوتیپی نسبت به این آنتی بیوتیک با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ردیابی گردیدند.
نتایج: در نتیجه تست فنوتیپی بر مبنای حداقل غلظت بازدارندگی چهار جدایه L.reuteri،‌ سه جدایهsalivarius L.، دو جدایهL. crispatus و چهار جدایه johnsonii L. از میان جدایه‌های مورد مطالعه مقاومت فنوتیپی نسبت به تتراسایکلین نشان دادند. پس از ردیابی ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین درجدایه‌های دارای مقاومت فنوتیپی حضور ژن tet(W) درتمامی جدایه‌های مورد بررسی تائید گردید. حضور همزمان ژن‌های (M)tet، (L)tet و (W)tet در سه جدایه salivarius L. مورد مطالعه مشاهده گردید. علاوه بر آن مشخص گردید، مقاومت فنوتیپی مشاهده شده در سه جدایهL. johnsoniiABRIG7، L. johnsoniiABRIG14 و L. johnsoniiABRIG24 ناشی از حضور همزمان ژن‌های (O)tet و (W)tet می‌باشد.
نتیجه‏گیری: این مطالعه نشان داد که مقاومت تتراسایکین موجود در میان جدایه‌های لاکتوباسیلوسی بدست آمده از دستگاه گوارش طیور بومی ایران ناشی از حضور منفرد یا چندگانه ژن‌های مقاومت نسبت به این آنتی‌بیوتیک می‌باشد. همچنین دریافتیم که (W)tet گسترده‌ترین ژن‌ مقاومت به تتراسایکلین در میان جدایه‌های لاکتوباسیلوس مورد بررسی می‌باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر پرورش دهندگان طیور بومی باید از استفاده خودسرانه تتراسایکلین خودداری نمایند و زمانیکه دستگاه گوارش مرغ‌های خانگی منبعی برای انتخاب میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک است، لازم است ارزیابی مقاومت نسبت به تتراسایکلین از منظر فنوتیپی و ملکولی جهت انتخاب سویه‌های ایمن مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tetracycline resistance in Lactobacilli isolated from digestive system of Iranian backyard chickens

نویسندگان [English]

  • Maryam Royan 1
  • Ramin Seighalani 2
  • Payam Potki 3
1 Corresponding author. Assistant Professor, Animal Biotechnology Research Institute, Agricultral Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Ph.D. in Agricultral Biotechnology, Animal Biotechnology Research Institute, Agricultral Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
3 Master of Animal Genetics and Breeding, Agricultral Biotechnology, Animal Biotechnology Research Institute, Agricultral Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

Objective
Identifying the strains carrying acquired tetracycline resistance genes is one of the important points in evaluating the safety of probiotic strains. The aim of the present study is to comprehensively evaluate tetracycline resistance in lactobacillus spp. isolated from the digestive system of Iranian backyard chickens.
Materials and methods
In the present study, the phenotypic sensitivity patterns of 36 lactobacillus isolates belonging to four species L. reuteri, L. salivarius, L. crispatus and L. johnsonii were evaluated by measuring the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) to tetracycline. After that, four tetracycline resistance genes tet(L), tet(M), tet(W) and tet(O) were detected in isolates with phenotypic resistance to this antibiotic based on the polymerase chain reaction method.
Results
As a result, four isolates of L. reuteri, three isolates of L.salivarius, two isolates of L. crispatus and four isolates of L. johnsonii among the studied lactobacillus spp. showed phenotypic resistance to tetracycline. After the detection of tetracycline resistance genes in isolates with phenotypic resistance, the presence of tet(W) gene was confirmed in all investigated isolates. The simultaneous presence of tet(M), tet(L) and tet(W) genes was observed in three studied L. salivarius isolates. It was also found that the phenotypic resistance observed in three isolates of L. johnsoniiABRIG7, L. johnsoniiABRIG14 and L. johnsoniiABRIG24 is caused by the simultaneous presence of tet(O) and tet(W) genes.
Conclusions
This study showed that tetracycline resistance among Lactobacilli isolated from digestive system of Iranian backyard Chickens is due to the presence of single or multiple resistance genes.. We also found that tet(W) is the most widespread tetracycline resistance gene among investigated Lactobacillus isolates. Therefore, local poultry breeders should refrain from arbitrarily using tetracycline, and when the digestive system of domestic chickens is the source for probiotic microorganism selection, the evaluation of resistance to tetracycline from the phenotypic and molecular point of view should be taken into consideration in order to select safe strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Backyard chicken
  • Tetracycline
  • Lactobacillus
  • Probiotics
رویان مریم، هاشمی مریم، صیقلانی رامین، علائی کردقشلاقی حسین (1398). ویژگی های پروبیوتیکی و فعالیت ضدمیکروبی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از لوله گوارش مرغ های بومی جنوب غرب و شمال غرب ایران. بهداشت مواد غذایی 9(3)، 25-39.
 محمدی فر آمنه، فقیه ایمانی سید علی، محمدآبادی محمدرضا، سفلایی محمد (1392). تأثیر ژن TGFb3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 5(4)، 136-125.
 
References
Anisimova EA, Yarullina DR (2019) Antibiotic resistance of Lactobacillus strains. Curr Microbiol 76, 1407-1416.
 Aalipour F, Mirlohi M, Jalali M, Azadbakht L (2015) Dietary exposure to tetracycline residues through milk consumption in Iran. J Environ Health Sci Engi13, 1-7.
Aquilanti L, Garofalo C, Osimani A, et al. (2007) Isolation and molecular characterization of antibiotic-resistant lactic acid bacteria from poultry and swine meat products. J Food Prot 70, 557–65.
Birnboim, H. Doly J (1979) A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res 7, 1513-1523.
Cauwerts K, Pasmans F, Devriese LA, et al. (2006) Cloacal Lactobacillus isolates from broilers often display resistance toward tetracycline antibiotics. Microb Drug Resist 12(4), 284-288.
Chopra I, Roberts M (2001) Tetracycline antibiotics: mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance. Microbiol Mol Biol Rev 65, 232–60.
Connell SR, Trieber CA, Dinos GP (2003). Mechanism of Tet (O)-mediated tetracycline resistance.  EMBO J 22(4), 945-953.
Das DJ, Shankar A, Johnson JB, Thomas S (2020) Critical insights into antibiotic resistance transferability in probiotic Lactobacillus. Nutri 69, 110567.
Dec M, Urban-Chmiel R, Stępień-Pyśniak D, Wernicki A (2017) Assessment of antibiotic susceptibility in Lactobacillus isolates from chickens Gut Pathog 9 (1), 1-16.
Dec M, Nowaczek A, Stępień-Pyśniak D et al. (2018) Identification and antibiotic susceptibility of lactobacilli isolated from turkeys. BMC Microbiol 18(1), 1-14.
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP), Rychen G, Aquilina G et al. (2018) Guidance on the characterisation of microorganisms used as feed additives or as production organisms. EFSA J 16(3), e05206.
Egervärn M, Roos S, Lindmark H (2009) Identification and characterization of antibiotic resistance genes in Lactobacillus reuteri and Lactobacillus plantarum. J Appl Microbiol 107(5), 1658-1668.
Felis GE, Dellaglio F (2007) Taxonomy of lactobacilli and bifidobacteria. Curr Issues Intest Microbiol 8(2), 44-61
Greppi A, Asare PT, Schwab C, et al. (2020) Isolation and comparative genomic analysis of reuterin-producing Lactobacillus reuteri from the chicken gastrointestinal tract. Front Microbiol 11, 1166.
Hill C, Guarner F, Reid G, et al. (2014) The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastro Hepat 11, 506–514.
Jamal M, Shareef M, Sajid S, (2017) Lincomycin and tetracycline resistance in poultry. Review. Matrix Sci Pharma 1, 33–38.
Jin GD, Lee JY, Kim EB (2017). Draft genome sequence of Lactobacillus salivarius KLW001 isolated from a weaning piglet. Korean J Microbiol 53(2), 134-136.
Johnson A, Miller EA, Weber B (2023) Evidence of host specificity in Lactobacillus johnsonii genomes and its influence on probiotic potential in poultry. Poul Sci 102(9), e102858.
Khabiri A, Troche R, Mohammadabadi M, Tabatabaeizadeh S (2023) Introduction of a Newcastle disease virus challenge strain (sub-genotype VII. 1.1) isolated in Iran. Vet Res Forum 14 (4), 221-228.
Klare I, Konstabel C, Müller-Bertling S, et al. (2005) Evaluation of new broth media for microdilution antibiotic susceptibility testing of Lactobacilli, Pediococci, Lactococci, and Bifidobacteria. Appl Environ Microbiol 71, 8982–8986
Klare I, Konstabel C, Werner G, et al. (2007) Antimicrobial susceptibilities of Lactobacillus, Pediococcus and Lactococcus human isolates and cultures intended for probiotic or nutritional use. J Antimicrob Chemother 59, 900–912.
Kim SR, Nonaka L, Suzuki S, et al. (2004) Occurrence of tetracycline resistance genes tet(M) and tet(S) in bacteria from marine aquaculture sites. FEMS Microbiol. Lett 237, 147–156.
Ma Q, Pei Z, Fang Z, et al. (2021) Evaluation of Tetracycline Resistance and Determination of the Tentative Microbiological Cutoff Values in Lactic Acid Bacterial Species. Microorganisms 9, e2128.
Milanovi´CV, Maoloni A, Belleggia L, et al. (2023) Tetracycline Resistance Genes in the Traditional Swedish Sour Herring surströmming as Revealed Using qPCR. Genes 14(1), e56.
Leuschner, RG, Robinson TP, Hugas M (2010) Qualified presumption of safety (QPS): A generic risk assessment approach for biological agents notified to the European Food Safety Authority (EFSA). Trends Food Sci Technol 21, 425–435.
Mohammadabadi MR, Nikbakhti M, Mirzaee HR, et al. (2010) Genetic variability in three native Iranian chicken populations of the Khorasan province based on microsatellite markers. Russ J Genet 46, 505-509.
Mohammadifar A, Faghih Imani SA, Mohammadabadi MR, Soflaei M (2014) The effect of TGFb3 gene on phenotypic and breeding values of body weight traits in Fars native fowls. Agri Biotechnol J 5, 125-136 (In Persian).
Mohammadifar A, Mohammadabadi MR (2018) Melanocortin-3 receptor (mc3r) gene association with growth and egg production traits in Fars indigenous chicken. Malays Appl Biol 47, 85-90.
Mohammadifar A, Mohammadabadi MR (2017) The Effect of Uncoupling Protein Polymorphisms on Growth, Breeding Value of Growth and Reproductive Traits in the Fars Indigenous Chicken. Iran J Appl Anim Sci 7, 679-685.
Muñoz MD, Benomar N, Lerma LL et al. (2014) Antibiotic resistance of Lactobacillus pentosus and Leuconostoc pseudomesenteroides isolated from naturally-fermented Aloreña table olives throughout fermentation process. Int J Food Microbiol (172), 110-118.
Nawaz M, Wang J, Zhou A, et al. (2011) Characterization and transfer of antibiotic resistance in lactic acid bacteria from fermented food products. Curr Microbiol (62), 1081-1089.
Rokon-Uz-Zaman M, Bushra A, Pospo TA, et al. (2023) Detection of antimicrobial resistance genes in Lactobacillus spp. from poultry probiotic products and their horizontal transfer among Escherichia coli. Vet Ani Sci 20, 100292.
Royan M, Kordghashlaghi HA, Afraz F, et al. (2018) Screening Lactobacilli Isolates from Northern Iran Backyard Chickens as Bio-control Strategy Against Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium. Kafkas Univ Vet Fak Derg 24(3), 423-430
Royan M, Hashemi M, Seighalani R, Alaie Kordghashlaghi H (2019) The probiotic and antagonistic properties of isolated Lactobacilli from the intestine of free-range chickens from southwest and northwest of Iran. J Food Hyg 9(35), 25-39 (In Persian).
Rosander A, Connolly E, Roos S (2008) Removal of antibiotic resistance gene-carrying plasmids from Lactobacillus reuteri ATCC 55730 and characterization of the resulting daughter strain, L. reuteri DSM 17938. Appl Environ Microbiol 74(19), 6032-6040.
Rudra P, Hurst-Hess K, Lappierre P, Ghosh P (2018) High levels of intrinsic tetracycline resistance in Mycobacterium abscessus are conferred by a tetracycline-modifying monooxygenase. Antimicrob Agents Chemothe 62, e00119-18.
Shahdadnejad N, Mohammadabadi MR, Shamsadini M (2016) Typing of Clostridium Perfringens Isolated from Broiler Chickens Using Multiplex PCR. Genet 3rd millennium 14 (4), 4368-4374.
Shazali N, Foo HL, Loh TC, et al. (2014) Prevalence of antibiotic resistance in lactic acid bacteria isolated from the faeces of broiler chicken in Malaysia. Gut Pathog 6, 1–7.
Tao R, Ying GG, Su HC, et al. (2010) Detection of antibiotic resistance and tetracycline resistance genes in Enterobacteriaceae isolated from the Pearl rivers in South China. Environ Pollut 158, 2101–2109.
Zhao R, Sun J, Mo H, Zhu Y (2007) Analysis of functional properties of Lactobacillus acidophilus. World J Microbiol  Biotechnol (23), 195-200
Zonenschain D, Rebecchi A, Morelli L (2009) Erythromycin- and tetracycline-resistant lactobacilli in Italian fermented dry sausages. J App Microbiol 107, 1559–68.