تعیین برخی از مشخصات بیولوژیکی و مولکولی جدایه¬های ایرانی ویروس بی ¬بذری گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

      ویروس بی­بذری گوجه­فرنگی (Tomato aspermy virus, TAV) دارای دامنه میزبانی وسیعی می­باشد و اغلب در گیاهان زینتی ایجاد آلودگی می­نماید. به منظور شناسایی و بررسی خصو صیات ملکولی و بیولوژیکی این ویروس، تعداد 436 نمونه گیاهی ار استان­های مختلف ایران جمع آوری گردید. از بین نمونه­های مورد بررسی آلودگی به TAV در سه نمونه از گیاهان زینتی با استفاده از آزمون الایزا به روش ساندویچ دو طرفه مورد تایید قرار گرفت. قطعه 687 جفت بازی مربوط به ژن پروتئین پوششی با استفاده از آزمون RT-PCR و یک جفت آغازگر اختصاصی، تکثیر، سپس همسانه سازی و تعیین ترادف گردیدند. ترادف جدایه­های ایرانی با دیگر جدایه­های TAV، ، موجود در بانک ژن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه فیلوژنتیکی بیانگر آن است که جدایه­های مورد بررسی در دو گروه اصلی I و II قرار می­گیرند، که گروه II نیز به دو زیر گروه IIA و IIB تقسیم می­گردد. هر سه جدایه ایرانی در زیر گروه IIA واقع می­گردند. همچنین جدایه­های ایرانی دارای مشابهت بالای ترادف نوکلئوتیدی و اسیدهای­آمینه مربوط به ژن پروتئین پوششی به میزان بیش از %99 با یکدیگر می­باشند. نتایج حاصل از تعیین دامنه میزبانی سه جدایه ایرانی TAV نشان­دهنده آن است که جدایه­های ایرانی از دامنه میزبانی گسترده­ای بر روی گیاهان آزمون برخوردار می­باشند. این بررسی اولین گزارش از وقوع ویروس بی­بذری گوجه­فرنگی در ایران و معرفی گیاه اطلسی به عنوان میزبان جدید این ویروس در دنیا می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial biological and molecular characterization of Iranian isolates of Tomato aspermy virus

نویسندگان [English]

  • Mohammad Madahian 1
  • Hossein Masoomi 2
چکیده [English]

Tomato aspermy virus (TAV) has a wide host range and usually infects ornamental plants. To identify and characterize molecular and biological properties of the virus, 436 samples were collected from various provinces of Iran. TAV was detected in three samples of ornamental plants through double antibody sandwich ELISA test using specific polyclonal antibody. The 687 bp segment including the coat protein (CP) gene was amplified by RT-PCR, cloned and sequenced. Nucleotide sequences of the CP gene of Iranian TAV isolates were compared with available GenBank isolates. Phylogenetic analysis showed that TAV isolates were classified into two groups I and II, and the group II was divided in two subgroups IIA and IIB. All the Iranian TAV isolates were classified in subgroup IIA and shared the high nucleotide and amino acid sequence identities (more than 99%). The results of this study also showed a wide host range of the Iranian TAV isolates among test plants. This study is the first report of TAV occurrence in Iran and the first natural occurrence of TAV on Petunia hybrida in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato aspermy virus
  • Phylogenetic position
  • RT-PCR

Tomato aspermy virus, Phylogenetic position, RT-PCR.

Blencowe JW, Caldwell J (1949). Aspermy-A new virus disease of the tomato. Annals of Applied Biology 36: 320-326.
Brierley P, Smith FF, Doolittle SP (1955). Some hosts and vectors of tomato aspermy virus. Plant Disease Reports 39: 152-156.
Canady MA, Leja CA, Day J, McPherson A (1995). Preliminary X-ray diffraction analysis of crystals of tomato aspermy virus (TAV). Proteins: Structure,         Function and Genetics 21: 265–267.
Choi SK, Choi JK, Ryn KH, Park WM (2001). Generation of infectious clones of a Korean strain of Tomato aspermy virus. Molecules and Cells 13: 52–60.
Clark MF, Adams  AN (1977). Characteristics of microplates method of enzyme-linked-immunosorbent assay for detection of plant viruses. Journal of General Virology 34: 475-483.
Habili N, Francki IB (1974). Comparative studies on tomato aspermy and cucumber mosaic viruses. I. Physical and chemical properties. Virology 57: 302–401.
Hollings M, Stone OM (1971). Tomato aspermy virus. CMI/AAB descriptions of plant viruses. no. 79. Association of Applied Biologists, Warwick, United Kingdom.
Lin MJ, Chang CA, Chen CC, Cheng YH (2004). Molecular and serological detection of tomato aspermy virus infecting chrysanthemum in Taiwan. Plant Pathology Bulletin 13: 291-298.
Palukaitis P, Garcia-Arenal F (2003). Cucumoviruses. Advances in Virus Research 62: 241-323.
Raj SK, Kumar S, Choudhari S, Verma DK (2009). Biological and molecular characterization of three isolates of Tomato aspermy virus infecting chrysanthemums in India. Phytopathology 157: 117–125.
 Raj SK, Kumar S, Verma DK, Snehi SK (2011). First report on molecular detection and identification of Tomato aspermy virus naturally occurring on gladiolus in India. Phytoparasitica 39: 303-307.
Shi BJ, Ding SW, Symons RH (1997). In vivo expression of an overlapping gene encoded by the cucumoviruses. Journal of General Virology 78: 237–241.
Taliansky ME, Garcia-Arenal F (1995). Role of cucumovirus capsid protein in long-distance movement within the infected plant. Journal of Virology 69: 916–922
Verma N, Kumar K, Kulshrestha S, Raikhy G, Hallan V, Ram R (2009). Molecular studies on Tomato aspermy virus isolates infecting chrysanthemums. Archives of Phytopathology and Plant Protection 42: 99–111.
Wilson PA, Symons RH (1981). The RNAs of cucumoviruses: 3΄-terminal sequence analysis of two strains of tomato aspermy virus. Virology 112: 342-345.