تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار، بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

3 استادیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) یکی از عوامل بیماریزای مهم گوجه فرنگی در ایران می باشد. به منظور بررسی پراکنش TYLCV در ایران از مزارع وگلخانه های کشت گوجه فرنگی واقع در هشت استان کشور طی سالهای زراعی87-86 و 88-87 نمونه برداری شد. از بین 284 نمونه بررسی شده ویروس در 153 نمونه از شش استان کشور با استفاده از آزمون PCR ردیابی شد. بر این اساس، وجود TYLCV در مناطق رضوان (هرمزگان)، دشتستان (بوشهر)، دزفول (خوزستان)، پاکدشت و اسلامشهر (تهران) برای اولین بار گزارش می گردد. همچنین بر اساس مناطق جغرافیایی و علائم، 9 جدایه برای تعیین ترادف انتخاب شدند. مقایسه ترادف DNA ویروسی تکثیر شده به طول 670 نوکلئوتید شامل بخشی از ژن های پروتئین پوششی و حرکتی ویروس با ترادف های گزارش شده از ایران و ترادف نژاد های نزدیک به آنها در بانک ژن نشان داد که جدایه های مورد مطالعه در این پژوهش در دو گروه اصلی قرار می گیرند؛ جدایه های جمع آوری شده از استانهای هرمزگان، خوزستان و کرمان با جدایه های ایرانی TYLCV-Ir2 و TYLCV-Kahnooj و جدایه ای از عمان در یک گروه و جدایه های بدست آمده از بوشهر، فارس و تهران نزدیک به جدایه ایرانی TYLCV-Abadeh و جدایه هایی از مصر و فلسطین اشغالی در کنار هم قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر آن است که TYLCV در ایران از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity and Distribution of Tomato yellow leaf curl virus in Fields and Greenhouses of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi SHirazi 1
  • Jvad Mozafari 2
  • Farshad Rakhshandeh roo 3
  • Masoud SHamsbakhsh 4
چکیده [English]

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is considered as one of the most important tomato pathogens in Iran. During the years 2007 to 2009, a total number of 284 symptomatic samples were collected from tomato fields and greenhouses from eight provinces of the country. The PCR test showed that 153 tomato samples from six provinces were infected by TYLCV. This is the first report of TYLCV in Rezvan (Hormozgan), Dashtestan (Bushehr), Dezful (Khuzestan), Pakdasht and Islamshahr (Tehran) regions. Based on geographical region and symptoms, nine isolates from six provinces were selected for further studies. Comparison of an amplified DNA fragment of 670 bp, including a part of coat protein and movement protein genes of the virus, with those of previously reported isolates from Iran and closely related isolates available in GenBank, suggested that Iranian isolates examined in this study were grouped into two major groups. Isolates collected from Hormozgan, Khuzestan and Kerman provinces were grouped with other Iranian isolates including TYLCV-Ir2 and TYLCV-Kahnooj and an isolate from Oman. Whereas, isolates collected from Bushehr, Fars, and Tehran were placed close to the Iranian isolate of TYLCV-Abadeh and isolates from occupied Palestine and Egypt. Based on our study, TYLCV has a high genetic diversity in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geminivirus
  • TYLCV
  • PCR
  • Solanum lycopersicom

Geminivirus, TYLCV, PCR, Solanum lycopersicom

 

Azizi A, Mozafari J, Shams-bakhsh M )2008(. Phenotypic and molecular screening of tomato germplasm for resistance to tomato yellow leaf curl virus. Iranian Journal of Biotechnology 6: 199-206.
Bananej K, Ahoonmanesh A, Shahraeen N (1998). Occurrence and identification of Tomato yellow leaf curl virus from Khorasan province of Iran. Proc. of 13th Iranian Plant Protection Congress. Volume II, Aug. 23-27, 1998. Agricultural Research and Education Organisation (AREO), Karaj, Iran. p. 193.
Bananej K, Kheyr-Pour A, Salekdeh GH, Ahoonmanesh A (2004). Complete nucleotide sequence of Iranian tomato yellow leaf curl virus isolate: further evidence for natural recombination amongst begomoviruses. Archives of Virology 149: 1435–1443.
Bananej K, Vahdat A, Hoseini-salekdeh G )2008(. Begomoviruses associated with yellow leaf curl disease of tomato in Iran. Journal of  Phytopathology 10: 434-439.
Bedford ID, Kelly A, Banks GK, Briddon RW, Cenis JL, Markham PG (1998). Solanum nigrum: an indigenous weed reservoir for a tomato yellow leaf curl geminivirus in southern Spain. European Journal of Plant Pathology 104: 221–222.
Briddon RW, Stanley J (2006). Subviral agents associated with plant single-stranded DNA viruses. Virology 344: 198–210.
Cohen S, Harpez I (1964). Periodic, rather than continual acquisition of a new tomato virus by its vector, the tobacco whitefly (Bemisia tabaci Gennadius). Entomologia Experimentalist Applicata 7: 155–166.
Cohen J, Gera A (1995). Lisianthus leaf curl a new disease of lisianthus caused by Tomato yellow leaf curl virus. Plant Disease 79: 416-420.
Czosneck H (2007) Tomato yellow leaf curl virus disease. Springer Publisher Netherland.
Dellaporta SL, Wood JY, Hicks JB )1983( A plant DNA minipreparation: version II. Plant Molecular Biology 1: 19-21.
Fazeli R, Heydarnejad J, Massumi H, Shaabanian M, Varsani A (2009). Genetic diversity and distribution of tomato-infecting begomoviruses in Iran. Virus Genes 38: 311-319
Hajimorad MR, Kheyr-Pour A, Alavi V, Ahoonmanesh A, Bahar M, Rezaian MA, Gronenborn, B (1996). Identification of whitefly transmitted tomato yellow leaf curl geminivirus from Iran and a survey of its distribution with molecular probes. Plant Pathology 45: 418–425.
Heydarnejad J, Mozaffari A, Massumi H, Fazeli R, Gray AJ, Meredith S, Lakay F, Shepherd DN, Martin DP, Varsani A (2009). Complete sequences of tomato leaf curl Palampur virus isolates infecting cucurbits in Iran. Archives of Virology 154(6):1015-8.14.
Hong YG, Harrison BD (1995). Nucleotide sequences from tomato leaf curl viruses from different countries: evidence for three geographically separate branches in the evolution of the coat protein of whitefly-transmitted geminiviruses. Journal of Genetic Virology 76: 2043–2049.
Macintosh S, Robinson DJ, Harrison BD (1992). Detection of three whitefly transmitted geminiviruses occurring in Europe by tests with heterologous monoclonal antibodies. Annals of Applied Biology 121: 297–303.
Navas-Castillo J, Sánchez-Campos S, Díaz JA, Sáez-Alonso E, Moriones E (1999). Tomato Yellow Leaf Curl Virus-Is causes a novel disease of common bean and severe epidemics in tomato in Spain. Plant Disease 83: 29–32.
Padidam M, Beachy RN, Fauquet CM (1995). Classification and identification of geminiviruses using sequence comparisons. Journal of Genetic Virology 76: 249–263.
Pakniat Jahromy A, Behjatnia SA, Izadpanah K (2008). A new strain of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) in Fars province. Proc. of 18th Iranian Plant Protection Congress. Volume II, Aug. 24-27, 2008. University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran. P. 491.
Picó B, Diez MJ, Nuez F (1996). Viral diseases causing the greatest economic losses to the tomato crop. II. The tomato yellow leaf curl virus – a review. Science of Horticulture 67: 151–196.
Pico B, Diez MJ, Nuez F )1998(. Evaluation of whitefly-mediated inoculation techniques to screen Lycopersicon esculentum and wild relatives for resistance to tomato yellow leaf curl virus. Euphytica 101: 259-271.
Reina J, Morilla G, Bejarano ER, Rodríguez MD, Janssen DY, Cuadrado IM (1999). First report of Capsicum annum plants infected by Tomato yellow leaf curl virus. Plant Disease 83: 1176.
Sanchez-Campos S, Navas-Castillo J, Monci F, Diaz JA, Moriones E (2000). Mercurialis ambigua and Solanum luteum: two newly discovered natural hosts of tomato yellow leaf curl geminiviruses. European Journal of Plant Pathology 106: 391–394.
Shahriary D, Bananej K (1998). Occurrence of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) in tomato fields of Varamin. Applied Entomology and Phytopathology 65: 29–30.
Stanley J, Bisaro DM, Briddon RW, Brown JK, Fauquet CM, Harrison BD, Rybicki EP, Stenger D.C., 2005. Family Geminiviridae. In: Fauquet C.M., Mayo M.A., Maniloff J., Desselberger U, Ball LA (Eds.) Virus taxonomy: the eighth report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Academic Press, New York, pp. 301–326.
Zakay Y, Navot N, Zeidan M, Kedar N, Rabinowitch H, Czosnek H, Zamir D (1991). Screening of Lycopersicon accessions for resistance to tomato yellow leaf curl virus: presence of viral DNA and symptom development. Plant Disease 75: 279–281.