دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-128 (سال 4 شماره 2 پاییزو زمستان 1391) 
ردیابی Polymyxa betae در ریشه چغندر قند با استفاده از روش های میکروسکوپی، سرولوژیکی و مولکولی

صفحه 117-128

10.22103/jab.2012.486

فاطمه حسن زاده؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ حسین صفرپور