نویسنده = مختار جلالی جواران
موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.164

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل؛ حیدر سیفی نبی آباد؛ هوشنگ علیزاده؛ فریدون مهبودی؛ احمد اسماعیلی؛ حمید رجبی معماری؛ احمد معینی؛ حسین هنری؛ خدیجه باقری؛ محمد مهدی یعقوبی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمد جواد رسایی؛ علی محمد شکیب؛ فاطمه رهبری زاده؛ حسین معصومی؛ مهدی فروزنده مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ سبا دیمیاد؛ احمد سادات نوری؛ ندا ویشلقی؛ اکبر حسینی پور؛ نازنین طاهری جوان؛ شهلا رزمی؛ پویا رحیمی فر؛ بابک لطیف؛ مریم عبدلی نسب؛ حامد اژدری؛ مسلم پورخالقی؛ آرش رزمی؛ حسین خسروی؛ هادی کاظمی


بهینه سازی بیان موقت ژن در گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 1-22

10.22103/jab.2023.21468.1483

معصومه نصیری مقدم؛ اسعد معروفی؛ مختار جلالی جواران؛ یوسف شرفی


بیان پروتئین نوترکیب اینترفرون گاما در بذر گیاه توتون

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-16

10.22103/jab.2015.1348

صابر اصغر زاده؛ خدیجه باقری؛ مختار جلالی جواران؛ فریدون مهبودی


همسانه سازی فرم اصلاح شده ژن tPAانسانی در ناقل کلروپلاستی و باززایی گیاهان ترانس پلاستومیک توتون

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 149-166

10.22103/jab.2014.1332

مریم عبدلی نسب؛ مختار جلالی جواران؛ امین باقی زاده؛ هوشنگ علیزاده


بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول (T1)توتون حاوی ژن اینترفرون گامای انسانی (hIFNg)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 123-138

10.22103/jab.2014.1296

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ مریم نیکخواه؛ شهلا رزمی


رونویسی غیر متعارف cDNA ژن فعال کننده پلاسمینوژن انسانی (t-PA) در گیاهان تراریخت توتون

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 31-41

10.22103/jab.2012.459

مختار جلالی جواران؛ حیدر سیفی نبی آباد؛ محمد مهدی یعقوبی؛ سامان حسینخانی


موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 19-48

10.22103/jab.2009.1148

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل