نویسنده = اسماعیل ابراهیمی
بررسی بیوانفورماتیکی توالی‌های EST سنبله گندم چینی بهاره تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-50

10.22103/jab.2016.1544

زهرا زینتی؛ عباس عالم‏زاده؛ اسماعیل ابراهیمی


بررسی بیان ژنS-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-38

10.22103/jab.2013.1187

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعداله هوشمند