نویسنده = حمیدرضا رضایی
تجزیه و تحلیل تنوع و جایگاه ژنتیکی قوچ و میش‌های پناهگاه حیات‌وحش بوروئیه با کمک ژن سیتوکروم ب (Cytochrome b)

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 90-104

10.22103/jab.2015.1134

سید مجید حسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته؛ سعید نادری؛ فاطمه نیکوی


رهیافت مولکولی برای شناسایی زوج‌سمان بر اساس چند شکلی ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 63-74

10.22103/jab.2015.1340

وحید زمانی؛ حمیدرضا رضایی؛ سالومه بازیان؛ سید محمود عقیلی؛ علی شعبانی؛ مرضیه اسدی؛ نوید زمانی


تشابه و تفاوت های ژن ناحیه کنترل میتوکندری در دو گونه سگ (Canis lupus familiaris) و گرگ (Canis lupus) در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 15-26

10.22103/jab.2014.1309

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ علی شعبانی؛ وحید زمانی