نویسنده = سید ضیاءالدین میر حسینی
شناسایی ژنتیکی و طبقه بندی آرتمیای ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 149-162

10.22103/jab.2015.1138

رضا زینالپور؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ سید بنیامین دلیر صفت؛ جلال زارع


بررسی کروموزوم‌های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL‌های موثر بر وزن بدن

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-10

10.22103/jab.2015.1141

نجات باد برین؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده