نویسنده = قاسم محمدی نژاد
پویش جامع ژنومی برای شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با صفات فیزیولوژی و زراعی در گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 23-42

10.22103/jab.2023.21885.1497

ملیحه رحیمی صادق؛ سمیه ساردویی نسب؛ قاسم محمدی نژاد؛ شکوفه خاندانی


تاثیر ژن‌های Ppd و Vrn بر صفات زراعی مهم گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.22103/jab.2022.18639.1359

سمیه امینی زاده؛ روح اله عبدالشاهی؛ شهرام پورسیدی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مهدی مهیجی؛ حسن فرحبخش


تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ارزن معمولیPunicum miliaceam)) تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 153-174

10.22103/jab.2019.2479

زهرا علیزاده؛ فاطمه ابراهیمی؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم‌پلاسم ارزن دم‌‌روباهی با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 173-190

10.22103/jab.2019.12104.1051

اکرم امینی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-24

10.22103/jab.2018.1876

مصطفی احمدی زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قاسم محمدی نژاد؛ نادعلی باقری؛ راکش کومار سینگ


مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 81-102

10.22103/jab.2009.1151

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ گلن گریگوریو