نویسنده = عباس سعیدی
ارزیابی بیان ژن‌های 3-3-14 در سیب‌زمینی تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 63-82

10.22103/jab.2022.18681.1360

ژهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی


ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین ساختار جمعیت ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 45-62

10.22103/jab.2020.13507.1114

جواد سرومیلی؛ عباس سعیدی؛ ناصر فرخی؛ معصومه پوراسماعیل؛ رضا طالبی


کاربرد الگوریتم uMelt SM در آنالیز منحنی ذوب Real-time PCR

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 43-58

10.22103/jab.2018.2150

اناهیتا خارابی ماسوله؛ عباس سعیدی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گل رز (Rosa hybrid) با استفاده از نشانگر‌های CDDP و RAPD

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-14

10.22103/jab.2017.1748

یزدان اقبال نژاد؛ عباس سعیدی؛ ابراهیم بیرامی زاده