نویسنده = علیرضا اطمینان
مقایسه الگوی بیان ژن‌های مرتبط با سنتز آرتمیزینین و پروفایل فیتوشیمیایی در گونه‌های Artemisia fragrans و Artemisia annua

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 125-144

10.22103/jab.2023.22086.1508

بیتا جمشیدی؛ علی مهراس مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ علیرضا پورابوقداره؛ لیا شوشتری


بررسی الگوی بیان برخی از ژن‌های مرتبط با فعالیت آنتی اکسیدانتی در ژنوتیپ‌های امیدبخش جو تحت شرایط تنش شوری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-60

10.22103/jab.2022.20336.1435

امید جدیدی؛ علیرضا اطمینان؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا پورابوقداره؛ آسا ابراهیمی


بررسی بیان عوامل رونویسی دخیل در تحمل به تنش شوری در ژنوتیپ‌های اصلاحی جو زراعی (Hordeum vulgare L.)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 67-84

10.22103/jab.2022.18546.1355

ثریا قربانی؛ علیرضا اطمینان؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا پورابوقداره؛ لیا شوشتری


بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت در برخی ژرم پلاسم های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 197-219

10.22103/jab.2022.18496.1357

عاطفه سادات مصطفوی؛ منصور امیدی؛ رضا عزیزی نژاد؛ علیرضا اطمینان؛ حسنعلی نقدی بادی


تنوع ملکولی و روابط ژنتیکی بین توده‌های Aegilops tauschii بر اساس چندشکلی حاصل از ناحیه CAAT-box پروموتر ژن‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 57-74

10.22103/jab.2021.16650.1267

عاطفه نوری؛ علیرضا اطمینان؛ مریم گل آبادی؛ علی اشرف مهرابی؛ عبدالمجید رضایی


ارزیابی مقایسه‌ای نشانگرهای CBDP و SCoTدر بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده‌های مختلف Aegilops

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 153-174

10.22103/jab.2020.2528

علیرضا پورابوقداره؛ علیرضا اطمینان؛ لیا شوشتری؛ ندا ملکی تبریزی