نویسنده = جعفر ذوالعلی
فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی روش آگرواینجکشن برای بیان سیستمیک ژن خارجی در گیاه ذرت به‌واسطه ویروس موزائیک نیشکر

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 159-182

10.22103/jab.2021.17957.1333

مهدیه صادقیان بهنوئی؛ محمود سلوکی؛ جعفر ذوالعلی؛ عباسعلی امام جمعه؛ جورج جندر


بیان پروتئین پوششی نوترکیب ویروس X سیب زمینی در باکتری Escherichia coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 175-192

10.22103/jab.2020.2529

حسین معصومی؛ پریسا حسن شیخی؛ جعفر ذوالعلی؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان