نویسنده = احمد آیت اللهی مهرجردی
شناسایی تنوع ژنوم در اکوتیپ‌‌های مختلف بزهای بومی ایران با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 1-18

10.22103/jab.2023.20642.1447

زینب امیری؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ حجت اسدالله پور نعنائی


تکثیر و همسانه‌سازی‌ ژن آلفا‌توکسین باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنس در باکتری E. coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 67-86

10.22103/jab.2020.2524

حسینعلی ساسان؛ مهین رسانی؛ سمانه کارآموز؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت اللهی مهرجردی