نویسنده = بهروز شیران
ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در سطح رونویسی در برنج با استفاده از فراتحلیل داده‌های RNA-seq

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-246

10.22103/jab.2022.19691.1411

شیما کرمی؛ بهروز شیران؛ رودابه راوش؛ حسین فلاحی؛ ارغوان علی سلطانی


بررسی بیان ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتز لیمونن تحت تأثیر تنش خشکی در زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi) در دو مرحله رویشی و گلدهی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

10.22103/jab.2019.2472

صغری کیانی؛ جعفر احمدی؛ بهروز شیران؛ صدیقه فابریکی اورنگ؛ حسین فلاحی