نویسنده = بهروز Shiran
فراواکاوی داده های RNA-seq گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) تحت برخی تنش های زیستی و غیر زیستی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 209-234

10.22103/jab.2024.22497.1523

سیده نسیم طباطبائی پور؛ بهروز Shiran؛ رودابه راوش؛ علی نیازی؛ اسماعیل ابراهیمی


ارزیابی و شناسایی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های انار (Punica granatum) با استفاده از شناسه‌گذاری DNA (ITS)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 107-124

10.22103/jab.2023.19797.1414

بهروز مرادی عاشور؛ محمد ربیعی؛ بهروز شیران؛ مجتبی نورآئین


ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در سطح رونویسی در برنج با استفاده از فراتحلیل داده‌های RNA-seq

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-246

10.22103/jab.2022.19691.1411

شیما کرمی؛ بهروز شیران؛ رودابه راوش؛ حسین فلاحی؛ ارغوان علی سلطانی


بررسی بیان ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتز لیمونن تحت تأثیر تنش خشکی در زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi) در دو مرحله رویشی و گلدهی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

10.22103/jab.2019.2472

صغری کیانی؛ جعفر احمدی؛ بهروز شیران؛ صدیقه فابریکی اورنگ؛ حسین فلاحی