نویسنده = غفار کیانی
ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 99-112

10.22103/jab.2016.1524

رضا نظیفی گلیردی؛ غفار کیانی؛ علی دهستانی کلاگر؛ سید حمیدرضا هاشمی


ردیابی ژن عامل طول دانه برنج (GS3) در جمعیتهای تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 159-170

10.22103/jab.2013.1196

کاملیا کتالاتی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ غفار کیانی؛ سید حمید رضا هاشمی