کلیدواژه‌ها = E. coli
همسانه‌سازی و بیان آنزیم نوترکیب زایلاناز (xynA) در باکتری E. coli

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-21

10.22103/jab.2020.16372.1255

امین صادقی علیکلایه؛ ندا میرآخورلی؛ محمدرضا اکبری؛ بهزاد شارقی بروجنی


بیان پروتئین پوششی نوترکیب ویروس X سیب زمینی در باکتری Escherichia coli

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 175-192

10.22103/jab.2020.2529

حسین معصومی؛ پریسا حسن شیخی؛ جعفر ذوالعلی؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان