کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گوجه‌فرنگی با نشانگر مولکولی ISSR

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 175-194

10.22103/jab.2024.20927.1453

زهره حیدری توتشامی؛ هومن سالاری


شناسایی جهش های جدید در اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفندان ایرانی نژاد لری-بختیاری، شال، قزل و افشاری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-14

10.22103/jab.2016.1542

شاهین اقبال سعید؛ حمیدرضا امینی؛ فرزاد رشیدی؛ داود ولایتی؛ شیلا پورعلی


کاریوتیپ کروموزومی برخی از جمعیت های سگ بومی ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 175-190

10.22103/jab.2015.1140

محبوبه علیزاده؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی


تشابه و تفاوت های ژن ناحیه کنترل میتوکندری در دو گونه سگ (Canis lupus familiaris) و گرگ (Canis lupus) در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 15-26

10.22103/jab.2014.1309

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ علی شعبانی؛ وحید زمانی