کلیدواژه‌ها = نشانگرهای ریزماهواره
بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون‌های مختلف چای ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-100

10.22103/jab.2019.13662.1120

مجتبی کردرستمی؛ مهدی رحیمی؛ صنم صفائی چائی‌کار؛ علی سراجی؛ رضا آزادی


ارتباط بین حد آستانه‌ای و اندازه موتیف نشانگرهای ریزماهواره با صفات رشد و شاخص نسبت کلیبر دربزهای تجاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-66

10.22103/jab.2016.1390

آرش جوانمرد؛ لیلا علی طالش؛ محمدحسین مرادی؛ زهرا عزیزی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


بررسی کروموزوم‌های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL‌های موثر بر وزن بدن

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-10

10.22103/jab.2015.1141

نجات باد برین؛ سید ضیاءالدین میر حسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده


شناسایی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن و نسبت اندام های داخلی بدن روی کروموزوم شماره 1 بلدرچین ژاپنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 143-158

10.22103/jab.2015.1346

حسن مرادیان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمد رضا محمد آبادی؛ سعید سهرابی