کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
پویش جامع ژنومی برای شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با صفات فیزیولوژی و زراعی در گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 23-42

10.22103/jab.2023.21885.1497

ملیحه رحیمی صادق؛ سمیه ساردویی نسب؛ قاسم محمدی نژاد؛ شکوفه خاندانی


شناسایی ژن های کلیدی موثر در تحمل به تنش خشکی در برنج از طریق فراتحلیل داده ‏های ریزآرایه

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 251-276

10.22103/jab.2023.21020.1458

صدیقه سلطانپور؛ علیرضا تاری نژاد؛ کریم حسن پور؛ محمد مجیدی


ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در سطح رونویسی در برنج با استفاده از فراتحلیل داده‌های RNA-seq

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-246

10.22103/jab.2022.19691.1411

شیما کرمی؛ بهروز شیران؛ رودابه راوش؛ حسین فلاحی؛ ارغوان علی سلطانی


مطالعه میزان پروتئین کل، قند محلول، محتوای پرولین و بیان ژن P5CS در برگ‌های سه رقم گندم تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 122-141

10.22103/jab.2020.15668.1219

اکرم قدیری؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ سیده یلدا  رئیسی ساداتی


بررسی بیان ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتز لیمونن تحت تأثیر تنش خشکی در زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi) در دو مرحله رویشی و گلدهی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

10.22103/jab.2019.2472

صغری کیانی؛ جعفر احمدی؛ بهروز شیران؛ صدیقه فابریکی اورنگ؛ حسین فلاحی


مطالعه تجمع پرولین و بیان ژن P5CS دربرگ‌ها و جوانه‌های گل ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 129-142

10.22103/jab.2015.1345

نرگس قره قانی پور؛ بهروز شیران؛ محمود خدام باشی؛ علیرضا مولایی


بررسی بیان ژنS-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-38

10.22103/jab.2013.1187

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعداله هوشمند