کلیدواژه‌ها = تنش سرما
تغییر متابولیکی مسیر اکسی‌لیپین در پاسخ به تنش سرما در نخود

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 95-110

10.22103/jab.2016.1421

رضا معالی امیری؛ بهزاد صادق زاده؛ یدالله فرایدی


ارزیابی الگوی بیان ژن روبیسکو و برخی صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرما در گیاه نخود

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 145-158

10.22103/jab.2013.1195

سیده صنم کاظمی شاهاندشتی؛ رضا معالی امیری؛ حسن زینالی