کلیدواژه‌ها = زراعت مولکولی
زراعت مولکولی و راهکارهای افزایش تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 101-126

10.22103/jab.2019.13483.1110

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ عبدالرضا باقری


بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 81-100

10.22103/jab.2018.2016

مژگان سلیمانی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ مختار جلالی جواران؛ علیرضا سیفی؛ مهدی بهدانی؛ فاطمه کاظمی


همسانه سازی فرم اصلاح شده ژن tPAانسانی در ناقل کلروپلاستی و باززایی گیاهان ترانس پلاستومیک توتون

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 149-166

10.22103/jab.2014.1332

مریم عبدلی نسب؛ مختار جلالی جواران؛ امین باقی زاده؛ هوشنگ علیزاده


بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول (T1)توتون حاوی ژن اینترفرون گامای انسانی (hIFNg)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 123-138

10.22103/jab.2014.1296

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ مریم نیکخواه؛ شهلا رزمی