کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
تأثیر غلظت‌ و منبع کربوهیدرات‌ بر تولید درون شیشه‌ای آنتوسیانین در سیب

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-48

10.22103/jab.2014.1220

فاطمه زاهد زاده؛ ناصر مهنا؛ فرشاد کاکاوند؛ فریبرز زارع نهندی؛ جابر پناهنده