کلیدواژه‌ها = بز کرکی راینی
پروفایل بیانی ژن DNAH1در بافت بیضه بز کرکی راینی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 243-256

10.22103/jab.2022.20199.1428

محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین؛ آیگین لطیفی؛ اولنا بابنکو ایوانیونا


بیان ژن لپتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 197-214

10.22103/jab.2021.17334.1305

محمدرضا محمدآبادی؛ حجت اسدالله پورنعنایی


پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن ESR2 در بز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 167-181

10.22103/jab.2021.17011.1284

محمدرضا محمدآبادی


پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن BMP15 در بز

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 191-208

10.22103/jab.2020.16687.1274

محمدرضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی


ارتباط چند شکلی بخشی از ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 81-94

10.22103/jab.2017.1670

محمد حسین ملایی؛ مسعود اسدی فوزی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهدیه منتظری


مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-50

10.22103/jab.2015.1338

فاطمه توحیدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ عذرا نجمی نوری