کلیدواژه‌ها = بیان
بیان ژن لپتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 197-214

10.22103/jab.2021.17334.1305

محمدرضا محمدآبادی؛ حجت اسدالله پورنعنایی


بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-150

10.22103/jab.2019.13778.1126

محمدرضا احسنی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ امین خضری؛ حمیدرضا اسماعیلی


مطالعه بیان ژن لپتین در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time PCR

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 111-123

محمدرضا محمدآبادی؛ محبوبه کرد؛ محمود نظری


مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-50

10.22103/jab.2015.1338

فاطمه توحیدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ عذرا نجمی نوری