کلیدواژه‌ها = Sequencing
شناسایی تنوع‌های ژنومی در گاومیش‌های آذری با استفاده از توالی یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 227-238

10.22103/jab.2023.21310.1474

سیدمیلاد حسینی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک


آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-34

10.22103/jab.2020.2521

فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت


تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی بخشی از ژنوم میتوکندری در گاومیش‌های خوزستان

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 175-190

10.22103/jab.2019.2480

سیما ساور؛ حمیدرضا سیدآبادی؛ سیروس عیدی وندی؛ ایمان حرسی


آنالیزفیلوژنتیکی جمعیت بزهای خلخالی با استفاده ژن سیتوکروم b

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 76-86

10.22103/jab.2018.1880

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام


توالی‌یابی ناحیه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-96

10.22103/jab.2016.1392

سعیده سجادی زرجانی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی


تجزیه و تحلیل توالی ناحیه اینترون 5 ژن PIT-1 در مرغان گوشتی لاین آرین

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 81-90

10.22103/jab.2014.1328

امین شهابی؛ مسعود علی پناه؛ آرزو محمد هاشمی؛ زهرا رودباری


شناسایی و کلون‌سازی خانواده ژنی چالکون سنتاز گیاه خار مریم (Silybum marianum L.)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 49-63

10.22103/jab.2012.467

سپیده سنجری؛ محسن ابراهیمی؛ طاهره حسنلو؛ احمد سادات نوری؛ زهرا سادات شبّر